close

Rada Ministrów przyjęła nowy program współpracy z Polonią

 

Obecnie na świecie rozsianych jest 18-20 mln Polaków. Przyjęty przez rząd program ma odpowiadać na wyzwania współpracy z nimi: umożliwić migrantom zatrudnionym na europejskich rynkach pracy zachowanie więzi z Polską, stworzyć atrakcyjną ofertę współpracy dla młodego pokolenia Polonii, lepiej wykorzystać potencjał polonijnych profesjonalistów, oraz efektywnie zabezpieczyć prawa polskich mniejszości.

 

W ramach programu MSZ proponuje partnerom polonijnym wspólne i obustronnie korzystne działania na rzecz kształtowania za granicą rzetelnego wizerunku Polski oraz współdziałanie w pogłębianiu współpracy z Polską krajów zamieszkania naszych Rodaków, w wymiarze regionalnym (np. samorządy) i sektorowym (np. uczelnie, instytucje kulturalne, podmioty gospodarcze).

 

Nowością w obecnym programie jest określenie zasad współpracy Rządu z Polonią i Polakami za granicą i położenie nacisku na partnerstwo. Partnerskie podejście przyświecało już podczas prac nad dokumentem – szeroki proces konsultacji projektu programu został dobrze przyjęty w środowiskach polonijnych. Podkreślamy też pełne uznanie faktu, że nasi Rodacy są najczęściej obywatelami innych państw i państwom tym winni są lojalność obywatelską. Wiemy też, że wielu naszych Rodaków utraciło znajomość języka polskiego i skuteczna komunikacja z nimi musi odbywać się w językach ich krajów zamieszkania.

 

Jako cele strategiczne program przyjmuje: wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.

 

Ramowa część Programu obejmuje okres sześcioletni. Towarzyszy jej obszerny dokument określający szczegółowe zadania poszczególnych resortów i instytucji centralnych zaangażowanych w realizację polityki polonijnej. Obecnie określa on zadania na lata 2015-2016, po czym dwukrotnie będzie aktualizowany – wyznaczając zadania na lata 2017-2018 oraz 2019-2020.

 

 

Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Tłumaczenia na języki obce:

Rządowy program - j. ang.

Rządowy program - j. franc./resource/36eb46c1-190d-450d-8e5c-c64d0ec70ee9:JCR

Rządowy program - j. portugal./resource/a7f31691-e56e-4ef1-b235-b55ce8ccb013:JCR

Rządowy program - j. ros./resource/8be94bea-ec5b-40ec-8d83-5c78950f9c27:JCR

Rządowy program - j. ukrain./resource/6691c1e6-897b-4c53-b786-8a2e49d05193:JCR

Rządowy program - j. hiszp./resource/170dc040-f3d2-4930-b0c6-ff55c2a38d51:JCR

Rządowy program - j. niem./resource/b91e5ded-537b-4717-9ab1-31cf8b7ff879:JCR

 

 

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych