close

Rada do Spraw Polaków na Wschodzie

Rada do Spraw Polaków na Wschodzie jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji przyznania, odmowy przyznania, przedłużenia jej ważności, odmowy przedłużenia jej ważności i unieważnienia Karty Polaka.

 

 • Jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Jest organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.

 

Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa.

 

 

Skład

 

Członkowie Rady do Spraw Polaków na Wschodzie  III kadencji zostali powołani 2 listopada 2016 roku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka kadencja Rady trwa pięć lat.

Z dniem  2 września 2016 r. koordynację i obsługę RPW przejął Minister Spraw Zagranicznych.

W skład nowo powołanej Rady weszło 9 członków wyłonionych spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa oraz spraw dotyczących Polonii i Polaków za granicą.  Są to:

 

 1. Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
 2. Michał Frączkiewicz, przewodniczący RPW, naczelnik Wydziału Obsługi Legislacyjnej i Prawnej w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Rady do Spraw Polaków na Wschodzie I i II kadencji.
 3. Grzegorz Jędras, zastępca dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Renata Kowalska, kierownik wydziału konsularnego przy Ambasadzie RP w Królestwie Niderlandów, członek Rady do Spraw Polaków na Wschodzie II kadencji.
 5. Dr hab. Mariusz Kowalski, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
 6. Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP.
 7. Krzysztof Pleśniak, kierownik Oddziału Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 8. Katarzyna Stochaj, radca prawny ‎w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 9. Eliza Suchożebrska, I sekretarz w Departamencie ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

 

Zadania

 

Rada ds. Polaków na Wschodzie wznawia postępowania, uchyla, zmienia lub stwierdza nieważność wydanych przez siebie decyzji lub postanowień w sprawie Karty Polaka.

Od decyzji konsula w przedmiocie wydania, przedłużenia, jak i od decyzji o unieważnieniu Karty Polaka przysługuje odwołanie. Organem odwoławczym jest właśnie Rada.

W przypadkach, gdy skarga od decyzji Rady trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a niekiedy, w ostateczności, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rada poprzez swojego pełnomocnika uczestniczy w postępowaniach dotyczących zaskarżonych decyzji.

 

Podstawę działania Rady określają przepisy zawarte w:

 

 • w rozdziale 3 art. 9, 10, 11 ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 r. (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu  pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1507). 

 

 

Orzecznictwo

 

Ze względu na rodzaje rozstrzygnięć najczęściej podejmowanych przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie  III kadencji od 2 listopada 2016 r., można wyróżnić następujące decyzje:

 

 • o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji;
 • o uchyleniu decyzji organu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 

 

Kontakt

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
DZIENNIK PODAWCZY MSZ
czynny w godz. 8.15 - 16.15
E-mail: dwppg.sekretariat@msz.gov.pl
ePUAP -  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej : /MSZ/skrytka; /MSZ/SkrytkaESP

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych