close

Osiedlenie w Polsce

  • Osiedlenie w Polsce

Posiadacz Karty Polaka, który zdecyduje się na osiedlenie w Polsce może złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca, w którym chce się osiedlić wniosek o zezwolenie na stały pobyt – zezwolenie i kartę stałego pobytu otrzyma bez opłat. Osoby te otrzymają także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

 

Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, który uzyskał kartę stałego pobytu, nieposiadający Karty będą mogli otrzymać wizę umożliwiającą wjazd do Polski. Następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin będą mogli wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, a później o pobyt stały. W przypadku posiadania Karty Polaka przez rodzica zasadne, by przed przyjazdem do Polski wyrobił Karty Polaka także dzieciom – ułatwi to i przyspieszy nabycie przez nie obywatelstwa.

 

Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego osiedlającego się w Polsce członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% wyżej wymienionych wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

 

 

1-3 miesiąc

4-9 miesiąc

 

% minimalnego wynagrodzenia

kwota *

% minimalnego wynagrodzenia

kwota *

Wnioskodawca i małżonek

50%

1000

30%

666 zł

Dziecko

25%

500 zł

15%

333 zł

*) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2017 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 2000 zł.  

 

Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie, a także nie będzie wliczane do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego.

 

Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel w danym roku. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy (1.01.2017 r.).

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych