close

Obowiązek walki z terroryzmem spoczywa na państwach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, NATO, OBWE, Radzie Europy, Organizacji Państw Amerykańskich - The Organization of American States (OAS), Unii Afrykańskiej - The African Union (AU), Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej - The Association of South East Asian Nations (ASEAN), Forum Regionalnym Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej - The ASEAN Regional Forum - (ARF), Południowoazjatyckim Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej - The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku - The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Szanghajskiej Organizacji Współpracy - The Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Globalne Forum Zwalczania Terroryzmu - The Global Counterterrorism Forum (GCTF).

 

Działania służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu poszczególne państwa prowadzą we własnym zakresie. Szczególne znaczenie dla Polski mają działania NATO, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Skuteczność walki z terroryzmem zależy w dużej mierze od współpracy z rządami państw, które na co dzień doświadczają jego istnienia.

Walka z terroryzmem międzynarodowym nie może być ograniczana jedynie do działań o charakterze militarnym – nie mniej istotne pozostają kroki podejmowane w sferze informacyjnej, edukacyjnej, gospodarczej oraz pomoc rozwojowa. Konieczne jest zangażowanie sektora prywatnego i organizacji pozarządowych oraz prowadzenie dialogu kulturowo-cywilizacyjnego.

Społeczność międzynarodowa wypracowała szereg regulacji prawnych, do których należą w pierwszym rzędzie konwencje i protokoły ONZ, które w sposób wszechstronny obejmują kwestie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Dokumenty ONZ stanowią podstawę dla rozwiązań prawnych, stosowanych na poziomie regionalnym (m.in. strategie UE, zobowiązania OBWE, konwencje Rady Europy, OAS i ASEAN).


 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych