close

Sankcje międzynarodowe w ramach UE

Unia Europejska wprowadza sankcje wobec państw, organizacji, osób prawnych lub osób fizycznych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB).

Podstawą prawną do nakładania sankcji przez UE jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 215 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sankcje UE wprowadzane są w drodze decyzji i rozporządzeń Rady UE.

Unia Europejska implementuje  sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych. Ponadto, UE może nakładać własne, autonomiczne środki ograniczające.

Rodzaje środków ograniczających, przyjmowanych przez UE obejmują m.in.:

- embargo na wszystkie lub wybrane rodzaje uzbrojenia;

- zamrożenie funduszy i zakaz udostępniania funduszy;

- zakaz wjazdu na terytorium UE;

- zakaz importu do UE lub eksportu z UE określonych towarów, usług i technologii.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/423/sanctions-policy_en

Mapa sankcji stosowanych aktualnie w UE: www.sanctionsmap.eu

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych