close

Sankcje międzynarodowe

Sankcje międzynarodowe, inaczej zwane środkami ograniczającymi, są jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów, których działalność stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa zwyczajowego i stanowi  zagrożenie dla światowego lub regionalnego pokoju i bezpieczeństwa. Sankcje mogą być skierowane przeciwko rządom państw trzecich, podmiotom niepaństwowym, a także jednostkom lub grupom (np. terrorystycznym).

Celem zastosowania sankcji jest skłonienie określonych państw, grup lub jednostek do zmiany postępowania oraz przywrócenie stabilności i bezpieczeństwa w określonym regionie.

Podstawowe rodzaje sankcji to:

- sankcje finansowe (m.in. zamrożenie funduszy, zakaz udostępniania funduszy);

- sankcje gospodarcze (m.in. ograniczenia w imporcie lub eksporcie określonych towarów i usług);

- sankcje dotyczące ruchu osobowego (m.in. zakaz wjazdu na określone terytorium);

- sankcje dyplomatyczne (zerwanie stosunków dyplomatycznych).

Środki ograniczające mogą być nakładane w ramach organizacji międzynarodowych lub też indywidualnie przez poszczególne państwa w taki sposób, aby zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje dla podmiotów niezaangażowanych w działalność niezgodną z prawem, w szczególności dla ludności  państwa objętego sankcjami.

Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i prawa  UE, a także Konstytucją RP, Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do stosowania sankcji nakładanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Unię Europejską. Polska może również indywidualnie nakładać sankcje na określone podmioty.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych