close

foto - Adam Roik

 

Air Policing

 

KFOR Kosovo


Ocean Shield

 

Operation Active Endevour


RSM Afganistan
 

 

 

 

 

Air Policing (Baltic Air Policing Mission)
 

Misja ochrony przestrzeni powietrznej Litwy, Litwy i Estonii jest prowadzone od 2004 r., tj. czasu wstąpienia tych państw do NATO. W jej ramach realizowane są zadania związane z nadzorem i ochroną przestrzeni powietrznej ww. państw bałtyckich oraz zapewnieniem wsparcia lotniczego w sytuacjach nadzwyczajnych. Kontyngenty lotnicze do realizacji działań w ramach misji są wystawiane rotacyjnie przez państwa Sojuszu. Podobną misja funkcjonuje na południowych rubieżach NATO.

Do lutego 2014 państwo dyżurujące w ramach misji Baltic Air policing wysyłało 4 samoloty myśliwskie na okres 4 miesięcy. W związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie, od marca do grudnia 2014 liczba samolotów wzrosła do 10, a w okresie od stycznia do sierpnia 2015 do 16. W ocenie NATO liczba ta przewyższa obecnie potrzeby i od września 2015 liczebność grupy bojowej została zmniejszona do 8.

Polska wielokrotnie wydzielała siły do operacji Air Policing nad państwami bałtyckimi (2006, 2008, 2010, 2012 i 2014), a ostatnio od stycznia od kwietnia 2015. Skład polskiego kontyngentu wojskowego każdorazowo wynosił ok. 100 osób.

http://www.nato.int/

 

 

KFOR Kosovo (Kosovo Force)
 

Operacja KFOR została uruchomiona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 r. i stanowi element szerszych międzynarodowych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie. W operacji KFOR uczestniczy w niej 30 państw, w tym 22 z NATO, 8 partnerskich: 4 z UE oraz 4 inne. Łącznie liczy ok. 4,7 tys. żołnierzy.

Do zasadniczych zadań KFOR należy zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego (w trzeciej kolejności po Kosowskiej Policji i misji EULEX), ochrona i koordynacja dystrybucji pomocy humanitarnej, a także doradztwo i wsparcie szkolenia Kosowskich Sił Bezpieczeństwa (KSF). Ponadto, operacja zajmuje się ochroną klasztoru Decani (Monaster Decani), jako miejsca o tzw. specjalnym statusie (Properties Designated with Special Status – PrDSS), mające szczególne znaczenie religijne dla lokalnej serbskiej społeczności.

Sytuacja bezpieczeństwa w Kosowie ocenia jest jako stabilna, za wyjątkiem północnej części kraju, gdzie sporadycznie dochodzi do niepokojów społecznych na tle etnicznym.

W styczniu 2015 Rada Północnoatlantycka (NAC) zatwierdziła nowy mechanizm analizy możliwości obniżenia poziomu sił KFOR. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest na przełomie 2015/2016.

Polska jest aktywnie zaangażowana w operację. Na podstawie Postanowienia Prezydenta RP Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) liczy do 300 żołnierzy (rzeczywista wielkość to ok 250 osób). PKW prowadzi działania manewrowe, monitoruje przestrzeganie porozumień międzynarodowych, organizuje posterunki kontrolne w celu przeciwdziałania przestępczości w rejonie odpowiedzialności, a także wspiera przekazywanie pomocy humanitarnej oraz monitoruje sytuację w strefie przygranicznej.

http://www.nato.int/kfor/

 

 

Ocean Shield
 

W odpowiedzi na liczne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wzrastającego zagrożenia atakami pirackimi u wybrzeży Somalii, NATO podjęło decyzję o uruchomieniu operacji antypirackiej u wybrzeży Somalii. W okresie od października do grudnia 2008 r. funkcjonowała ona pod kryptonimem Allied Provider. Działania były prowadzone przez grupę trzech okrętów sił morskich wysokiej gotowości (Standing NATO Maritime Group, SNMG 2), stanowiących część Sił Odpowiedzi NATO (NRF). Mandat operacji obejmował eskortę statków Światowego Programu Żywnościowego (WFP) transportujących pomoc humanitarną dla ludności Somalii i konwojów misji Unii Afrykańskiej – AMISOM; prowadzenie obserwacji; pełnienie roli odstraszającej oraz udzielanie pomocy zagrożonym statkom. Jednostki nie miały możliwości aresztowania osób podejrzanych o piractwo. 

Pod koniec marca 2009 r. w rejon operacji została wysłana kolejna grupa sił NATO – SNMG 1 (Standing NATO Maritime Group 1). Operacja prowadzona była pod nazwą Allied Protector. Mandat sił został rozszerzony w stosunku do operacji Allied Provider o możliwość prowadzenia działań ofensywnych oraz zatrzymywania i aresztowania osób podejrzanych o piractwo.

W sierpniu 2009 r. Rada Północnoatlantycka (NAC) zdecydowała o uruchomieniu kolejnej operacji antypirackiej – Ocean Shield, której aktualny mandat obowiązuje do końca 2016 r. Jej misja obejmuje, oprócz prowadzenia działań antypirackich na morzu, wsparcie w zakresie budowy zdolności służb ochrony wybrzeża państw regionu. Ważną rolę w operacji Ocean Shield odgrywa NATO Shipping Center, które jest podstawowym punktem kontaktowym do wymiany informacji między organami flot wojskowych NATO i międzynarodowej żeglugi handlowej.

Siły Sojuszu współpracują na teatrze działań z unijną operacją EUNAVFOR ATALANTA, koalicją CTF-151 (Combined Task Force) oraz państwami działającymi indywidualnie w rejonie operacji.

Polskie siły nie uczestniczą w operacji.

http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OOS.aspx

 

Operation Active Endeavour – operacja NATO na Morzu Śródziemnym
 

Operacja Active Endeavour (OAE) na Morzu Śródziemnym rozpoczęła się w październiku 2001 r. Jest to jedyna operacja prowadzona na mocy artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego (obrona kolektywna). Została uruchomiona jako reakcja Sojuszu na ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i zapobieganie aktom terroru na Morzu Śródziemnym. Oprócz jednostek Sojuszu w operacji udział biorą okręty państw Partnerstwa dla Pokoju oraz Dialogu Śródziemnomorskiego.

Do zadań OAE należy: patrolowanie akwenu Morza Śródziemnego; monitorowanie bezpieczeństwa żeglugi na głównych szlakach komunikacyjnych Morza Śródziemnego i akwenów do niego przyległych; wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w ruchu morskim i udaremnianie prób wspierania organizacji terrorystycznych, przede wszystkim przemytu uzbrojenia, w tym broni masowego rażenia i materiałów radioaktywnych; zapobieganie aktom łamania prawa, takim jak nielegalna imigracja, czy przemyt narkotyków.

Od lutego 2013 r., w wyniku reformy wojskowych struktur dowodzenia NATO, dowodzenie OAE sprawuje Dowództwo Operacji Morskich NATO w Northwood (Wielka Brytania).

Polska Marynarka Wojenna kilkakrotnie wysłała jednostki do realizacji zadań w ramach operacji. Trzykrotnie brał w niej udział okręt podwodny ORP „BIELIK” (2005 r.; 2006/2007 r.; 2010/2011 r.), dwukrotnie fregata rakietowa ORP „Gen. K. PUŁASKI” (w 2006 r. i 2008 r.), raz okręt podwodny ORP „KONDOR” (2008/2009 r.) i okręt ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” (2011 r.).

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm

 

RSM Afganistan (Resolute Support Mission)
 

Misja doradczo-szkoleniowa Resolute Support (RSM) została uruchomiona 1 stycznia 2015 r., po zakończeniu operacji ISAF. Liczy ok. 13 250 żołnierzy dyslokowanych w 5 dowództwach regionalnych TAAC (Train, Advise, Assist Command): południowym, wschodnim, północnym, zachodnim i centralnym.

Misja RSM nie ma charakteru bojowego. Siły biorące w niej udział nie są bezpośrednio angażowane w zadania zwalczania rebeliantów oraz w operacje antynarkotykowe. Działania doradczo-szkoleniowe dotyczą administracji szczebla centralnego zajmującej się sprawami bezpieczeństwa, zwłaszcza ministerstw obrony i spraw wewnętrznych. Obejmują m.in. kwestie przejrzystości procesów budżetowych, wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, cywilnej kontroli resortów siłowych, planowania strategicznego, wywiadu i komunikacji strategicznej. W odniesieniu do afgańskich sił bezpieczeństwa (ANSF), misja będzie prowadzona na poziomie korpusów w armii oraz ich odpowiedników w policji. Wyjątek stanowią afgańskie siły specjalne, gdzie doradztwo realizowane jest także na poziomie taktycznym.

Obecnie, w pierwszej fazie operacji (2015), instruktorzy są rozlokowani w 9 bazach: Kabul, Bagram, Mazer-e-Sharif, Herat, Kandahar, Shorab (Helmand), Gardez, Jalalabad i Shindand.

http://www.rs.nato.int/

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych