close

Operacje NATO i UE


 

Priorytetowym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kolektywna obrona. „Zarządzanie kryzysowe”, zgodnie z przyjętą na szczycie NATO w Lizbonie w 2010 r. Koncepcją Strategiczną, jest jednym z trzech podstawowych zadań Sojuszu. NATO aktywnie włącza się w międzynarodowe działania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym także w realizację operacji poza tzw. obszarem traktatowym.

 

Można wyróżnić następujące rodzaje operacji realizowanych przez Sojusz: działania z zakresu budowania, wymuszania i utrzymania pokoju, akcje ratownicze, humanitarne, budowanie zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego. NATO prowadzi zarówno operacje autonomicznie, jak i wspiera operacje innych organizacji międzynarodowych.

 

Unia Europejska prowadzi operacje w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Są to zarówno operacje wojskowe, jak i misje cywilne. Ich zakres geograficzny obejmuje Bałkany, Kaukaz, Bliski Wschód, liczne państwa afrykańskie, Afganistan. UE prowadzi swoje operacje/misje autonomicznie lub we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.

 

Traktat o Unii Europejskiej wskazuje w art. 42, że UE może realizować misje utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom oraz z zakresu wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Katalog możliwych misji (wyszczególniony w art. 43 TUE) obejmuje: wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie ww. misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.”

 

 

Operacje NATO      Operacje UE     Operacje zakończone      Zarządzanie kryzysowe
 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych