close

Podstawowym instrumentem wymiaru polityczno-wojskowego jest Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa (Forum for Security Co-operation - FSC), które zajmuje się m. in. środkami budowy zaufania i bezpieczeństwa (Confidence and Security Building Measures - CSBMs), kodeksem zachowań w polityczno-wojskowych aspektach bezpieczeństwa oraz regionalnymi porozumieniami w zakresie kontroli zbrojeń.

 

Głównym celem Forum jest:

a) negocjowanie porozumień o kontroli zbrojeń, rozbrojeniu oraz o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa,

b) regularne konsultacje i współpraca w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem,

c) redukcja ryzyka powstawania konfliktów,

d) monitorowanie  implementacji porozumień.

 

Większość dokumentów i zobowiązań związanych z wojskowymi aspektami dotyczy całego obszaru OBWE. Jednakże, niektóre z dokumentów, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa europejskiego, zostały przyjęte i obowiązują tylko część państw uczestniczących. Są to: Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Conventional Armed Forces in Europe – CFE) oraz Traktat o Otwartych Przestworzach. Kwestiami związanymi z implementacją tych dokumentów zajmują się odpowiednio Wspólna Grupa Konsultacyjna (JSG) oraz Grupa Konsultacyjna Traktatu Otwartych Przestworzy (OSCC).

 

Obowiązujący obecnie Traktat o Ograniczeniu Zbrojeń Konwencjonalnych w Europie  to zbiór prawnych instrumentów ustanawiających równowagę w uzbrojeniu konwencjonalnym w Europie. Został podpisany w Paryżu, 19 listopada 1990 r. Jego zmodyfikowana wersja (tzw. zaadaptowany traktat CFE), podpisany w 1999 r. przy okazji szczytu OBWE w Stambule został ratyfikowany dotychczas tylko przez 4 państwa (Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan).

 

Zaadaptowany Traktat CFE stanowi przede wszystkim wielostronne zobowiązanie poszczególnych państw–stron Traktatu do nieprzekraczania ustalonych niskich limitów posiadanego uzbrojenia. Traktat ustanawia ponadto reżim wymiany informacji, wzmocniony o system weryfikacji.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych