close

Problematyka gospodarcza i środowiska zawsze wchodziły w skład agendy OBWE, odzwierciedlając kompleksowe podejście Organizacji do bezpieczeństwa. W Akcie Helsińskim z 1975 r. państwa uczestniczące wyraziły przekonanie, że wysiłki w celu rozwoju współpracy w dziedzinie handlu, przemysłu, nauki i technologii, środowiska naturalnego i innych dziedzin aktywności gospodarczej przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie i na świecie.


Przełomem dla problematyki gospodarczej i środowiska w OBWE była Konferencja nt. współpracy gospodarczej w Bonn w 1990 roku. W przyjętym dokumencie państwa uczestniczące potwierdziły zobowiązania do przestrzegania zasad gospodarki rynkowej. Ze względu na fakt, że w coraz większej liczbie państw uczestniczących miały miejsce reformy gospodarcze, zaczęły one szukać sposobów wzmocnienia zainteresowania OBWE sprawami transformacji gospodarczej oraz rozwojem gospodarki wolnorynkowej jako czynnika sprzyjającego budowaniu demokracji. W tym celu zdecydowano o corocznych spotkaniach poświęconych gospodarce i środowisku w ramach Forum Ekonomiczno-Środowiskowego. Forum ma za zadanie m.in. przegląd realizacji zobowiązań państw w wymiarze ekonomiczno-środowiskowym, pobudzanie dialogu gospodarczego między państwami, zachęcanie do współpracy z odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi.

 

Utworzenie stanowiska Koordynatora OBWE ds. Ekonomicznych i Środowiska w 1997 r. miało również służyć podkreśleniu wagi problematyki gospodarczej i środowiska oraz sposobów identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa, wynikających z problemów ekonomicznych, społecznych i środowiska.

 

W 2003 r. w Maastricht został przyjęty Strategiczny dokument OBWE dla wymiaru ekonomiczno-środowiskowego, uzupełniający Dokument Boński z 1990 roku. Koncentruje się on na rozwoju współpracy między krajami, podkreśla wagę wspierania zasad dobrego rządzenia, zapewniania zrównoważonego rozwoju oraz znaczenie środowiska naturalnego.


W ostatnich latach problematyka wymiaru ekonomiczno-środowiskowego dotyczyła takich zagadnień jak: bezpieczeństwo energetyczne, walka z praniem brudnym pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, bezpieczeństwo transportu, zmiany klimatyczne, zasady dobrego rządzenia, zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne dot. środowiska, zarządzanie zasobami wodnymi oraz redukowanie ryzyka katastrof naturalnych.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych