close

Inicjatywa Krakowska PSI

 

Inicjatywa Krakowska przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Proliferation Security Initiative - PSI) została ogłoszona 31 maja 2003 roku na Wawelu przez prezydenta USA George'a W. Busha.

 

Celem PSI jest uniemożliwianie przemytu broni masowego rażenia (BMR) oraz komponentów do jej wytwarzania. Realizacja tego celu wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej nie tylko na szczeblu politycznym, ale również między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo poszczególnych krajów PSI (takich jak służby specjalne, celne, graniczne itp.). Uniemożliwianie przemytu BMR obejmuje wykrywanie i śledzenie organizacji, instytucji oraz państw podejmujących próby nielegalnego wejścia w posiadanie takiej broni, a także przeprowadzanie specjalnych operacji dla zatrzymania transportów zawierających BMR lub komponenty do jej wytwarzania.

 

 W skład PSI weszło początkowo 11 państw (Australia, Francja, Hiszpania, Japonia, Królestwo Niderlandów, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, USA i Polska). 4 września 2003 roku w Paryżu kraje te szczegółowo opisały zasady prowadzenia wspólnych operacji w dokumencie „Oświadczenie w sprawie Zasad Przechwytywania". Wskazują one warunki, w jakich mogą zostać przeprowadzone takie akcje (na morzu, lądzie lub w powietrzu), w tym przede wszystkim wymóg zgodności podejmowanych działań z prawem międzynarodowym. Z czasem grupa rozszerzyła się do ponad 90 państw wspierających PSI na całym świecie.

 

Polska bierze udział w pracach PSI od momentu ogłoszenia Inicjatywy, którą uznajemy za skuteczny mechanizm przeciwdziałania rozprzestrzenianiu BMR. Zagrożenie to należy do najpoważniejszych dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Niektóre kraje czy organizacje terrorystyczne podejmują próby zdobycia broni masowego rażenia, aby następnie wykorzystać ją w atakach terrorystycznych lub w celu wzmocnienia swojej pozycji politycznej. Na tego typu nieodpowiedzialne zachowania należy reagować w niekonwencjonalny sposób, zachowując przy tym wszelkie zasady prawa. PSI umożliwia także promowanie podstawowych zasad w zakresie nierozprzestrzeniania BMR, jednocześnie zwiększając przygotowanie i wyszkolenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

 

Zaangażowanie RP w PSI ma również swoje źródła w znaczeniu jakie Polska od lat przywiązuje do przestrzegania i realizowania norm wynikających z międzynarodowych porozumień z zakresu kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Uważamy, że w dynamicznie rozwijającym się środowisku międzynarodowym, takie inicjatywy jak PSI, stanowią konieczne i efektywne uzupełnienie współpracy realizowanej w ramach istniejącej sieci globalnych porozumień rozbrojeniowych. PSI stanowi też ważny element międzynarodowych wysiłków na rzecz walki z zagrożeniem terrorystycznym.

 

Dodatkowe informacje nt. zaangażowania Polski w PSI znajdują się na stronie: http://www.psi.msz.gov.pl/pl/

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych