close

Zadania polskiej polityki zagranicznej w obszarze nieproliferacji BMR realizowane są głównie w oparciu o aktywność na forum Unii Europejskiej, gdzie wypracowywane jest wspólne stanowisko w poszczególnych sprawach. Unia Europejska popiera negocjacje rozbrojeniowe mające doprowadzić do wejścia w życie Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - CTBT) oraz Traktatu o Zakazie Produkcji Materiałów Rozszczepialnych dla Celów Wojskowych (Treaty Banning the Production of Fissile Material for Nuclear Weapons or Other Nuclear Explosive Devices - FMCT). Przykłada także dużą wagę do podtrzymania standardów nieproliferacji jednoznacznie potępiając przypadki nie wywiązywania się państw ze swoich zobowiązań w tej dziedzinie. Oprócz działalności w sferze dyplomacji UE realizuje też szereg praktycznych projektów w ramach tzw. Instrumentu Stabilności na rzecz minimalizacji ryzyka proliferacji w krajach, które są najbardziej narażone na te zagrożenia.

 

Szczególne miejsce w polskiej polityce nieproliferacji zajmuje Konwencja o zakazie broni chemicznej. RP należy do najbardziej aktywnych członków Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), nadzorującej wdrażanie Konwencji. Dotychczas Polska pełniła kilka razy funkcje przewodniczącego głównych organów politycznych (konferencja państw stron i Rada Wykonawcza). Regularnie wchodzi w skład Rady Wykonawczej (ostatnia kadencja od maja 2013 do maja 2015 roku). Przedstawiciele Polski byli też obecni w składzie organów doradczych OPCW (Rada Naukowo-Doradcza, Rada ds. Administracyjno-Finansowych). Przedstawiciel RP pełnił także funkcje koordynatora Decyzji Rady Europejskiej o wsparciu OPCW oraz „facilitatora” ds. wdrażania Artykułu X Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC) poświęconego rozwojowi zdolności w sferze ochrony i obrony przed skutkami użycia broni chemicznej (od wiosny 2015 roku).

 

Polska rozwija intensywną praktyczną współpracę z OPCW, organizując szereg kursów i przedsięwzięć na potrzeby Organizacji. Szczególna rolę odgrywa w tym zakresie Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

W kontekście naszej obecności na forum OPCW w Hadze, podczas kolejnych sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych RP jest ponadto wyłącznym sponsorem rezolucji ws. implementacji Konwencji.

 

Polska jest aktywnym członkiem i liderem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej Inicjatywy Krakowskiej  (PSI), w ramach której organizowała i współorganizowała liczne ćwiczenia międzynarodowe oraz konferencje. W 2013 r., w Warszawie odbyło się Spotkanie Polityczne Wysokiego Szczebla PSI.

 

Jako uczestnik procesów globalnych RP śledzi międzynarodową debatę w sferze rozbrojenia i nieproliferacji, szczególnie rozmowy rosyjsko-amerykańskie o redukcji zbrojeń strategicznych.  Głębokie redukcje arsenałów państw posiadających największe zapasy broni jądrowej, mogą mieć duże znaczenie w doprowadzeniu do pełnego rozbrojenia jądrowego, z udziałem wszystkich państw.

 

RP angażując się na forach międzynarodowych zabiega także o stworzenie konstruktywnego klimatu negocjacji rozbrojeniowych.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych