close

Sankcje w obrocie uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania

Polska przestrzega sankcji w zakresie dostaw uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania wynikających z naszych zobowiązań członkowskich (ONZ, UE, OBWE) i sojuszniczych (NATO) oraz potrzeb obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

Powyższe zobowiązania międzynarodowe uwzględnia Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2315) wraz z późniejszymi zmianami, m.in. nowelizacją poprzez  Ustawę z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 22.06.2012 r., poz. 707).

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 Ustawy zostały przyjęte w drodze rozporządzenia listy państw, do których obowiązuje zakaz lub ograniczenie eksportu (Rozporządzenie Rady Ministrów ws. wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa z 23 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 255 poz. 2557 z późn. zm. - tutaj).

 

Na liście zakazów zostały umieszczone państwa objęte sankcjami Rady Bezpieczeństwa NZ i Unii Europejskiej, zaś na liście ograniczeń m.in. państwa oskarżane przez naszych sojuszników o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Ograniczenie eksportu oznacza konieczność uzyskania przez eksportera zgody Rady Ministrów na realizację transferu uzbrojenia.

 

Istnienie odrębnych list „zakazu” i „ograniczenia” ma na celu zrównoważenie interesów gospodarczych przedsiębiorców z interesami polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa RP. W sytuacji globalnego zagrożenia terroryzmem sprawy zaostrzenia kontroli eksportu zyskały na znaczeniu i mają charakter priorytetowy. Sojusznicy RP poważnie traktują problematykę kontroli eksportu uzbrojenia, uznając stosowanie podobnych uregulowań przez inne państwa jako ważny element stosunków dwustronnych, wypełniania zobowiązań sojuszniczych i budowy wiarygodności.

 

Polski system kontroli eksportu charakteryzuje się przejrzystością i wprowadzeniem surowych kar za łamania embarga. Art. 121 Kodeksu Karnego pozwala ścigać łamanie embarga wynikającego z prawa międzynarodowego, nawet jeżeli zakaz nie został jeszcze wprowadzony do polskiego systemu prawnego.

 

UWAGA: informacje nt. sankcji obejmujących kwestie inne niż broń i towary podwójnego zastosowania dostępne są w zakładce SANKCJE MIĘDZYNARODOWE.

 

 

foto Adam Roik

 foto Adam Roik

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych