close

W polskim systemie kontroli eksportu Minister Spraw Zagranicznych pełni rolę organu opiniującego. Oznacza to, że Minister ocenia przesłane z Ministerstwa Gospodarki, a złożone przez przedsiębiorców, wnioski o wydanie zezwolenia na eksport pod kątem zgodności z polityką zagraniczną i zobowiązaniami międzynarodowymi państwa.

 

Organem kontroli obrotu, który wydaje zezwolenia na obrót uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania, jest minister właściwy do spraw gospodarki – obecnie Minister Gospodarki. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (tekst jednolity Dz.U. 2013 Nr 119 poz. 194)

 

Minister Spraw Zagranicznych opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na:

 

  • eksport towarów podwójnego zastosowania, wykonywanie usług pośrednictwa oraz świadczenie pomocy technicznej w zakresie tych towarów, łącznie z transferami oprogramowania i technologii przy użyciu nośników elektronicznych, faksu lub telefonu (zezwolenia indywidualne i globalne);

  • eksport i tranzyt uzbrojenia (zezwolenia indywidualne, krajowe generalne i globalne);

  • wykonywanie usług pośrednictwa oraz świadczenie pomocy technicznej w zakresie uzbrojenia (zezwolenia indywidualne i globalne).


Opinie dotyczące wniosków eksportowych przygotowuje Wydział Współpracy Przemysłów Obronnych i Kontroli Eksportu (w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa).

Kontakt:

dpb.sekretariat@msz.gov.pl
tel. (+48 22) 5239205
fax (+48 22) 5238049).

 

Polskie placówki zagraniczne – konsulaty i wydziały konsularne ambasad – dokonują legalizacji oświadczeń końcowego użytkownika, dokumentów stosowanych w kontroli eksportu. Pełnią przez to ważną rolę w procesie weryfikacji wiarygodności importera i zabezpieczenia bezpieczeństwa transakcji (więcej informacji nt. legalizacji OKU w zakładce "DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych