close

Wybrane podstawy prawne kontroli eksportu

Akty prawa UE

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 388/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy  system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U.UE L z dnia 29 maja 2009 r.)

 

 Wspólne Stanowisko Rady nr 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2008 r.)

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U.UE L z dnia 10 czerwca 2009 r.). Dyrektywa nie obowiązuje bezpośrednio w polskim prawie – państwa członkowski mają obowiązek stosować się do niej i implementować jej postanowienia w prawie wewnętrznym. 

 

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca  2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania – odpowiedzialny w tej dziedzinie jest Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki.

 

Strona www Rady UE poświęcona sankcjom UE, w tym na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego wraz z wprowadzającymi aktami prawnymi – tutaj.

 

Lista sankcji UE – tutaj.


Krajowe podstawy prawne kontroli obrotu

 

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 707)

 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1250)

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2009 Nr 183 Poz. 1427)

 

Inne akty wykonawcze do Ustawy dostępne są na stronach Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych