close

foto Adam Roik

foto Adam Roik

 

W latach 90-tych broń strzelecka i lekka (BSiL) była podstawowym narzędziem konfliktów zbrojnych, których większość miała charakter regionalny, lokalny lub wewnętrzny. Dlatego też ten rodzaj uzbrojenia stał się przedmiotem licznych inicjatyw na forum ONZ, OBWE oraz UE mających na celu ograniczenie jego akumulacji i niekontrolowanego rozprzestrzeniania. BSiL obejmuje broń palną oraz lekkie, przenośne uzbrojenie artyleryjskie i rakietowe szczególnie przydatne w działalności terrorystycznej   i przestępczości zorganizowanej (np. przenośnie przeciwlotnicze zestawy rakietowe - MANPADS). Rozwiązania przyjęte w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnego obrotu (szczególnie eksportu, importu i pośrednictwa w handlu BSiL) są traktowane jako wzorzec przy regulacjach dotyczących szeroko rozumianej kontroli handlu uzbrojeniem konwencjonalnym.

 

Udział w międzynarodowych inicjatywach dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania BSiL jest istotnym elementem polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz zwalczania przestępczości międzynarodowej. Istnieje ścisły związek niedozwolonego obrotu BSiL z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną oraz przemytem osób, narkotyków i minerałów/kamieni szlachetnych, a także z przedłużaniem się konfliktów zbrojnych.

 

Polska popiera rozwój i koordynację współpracy pomiędzy organizacjami międzynarodowymi i inicjatywami regionalnymi w sprawach związanych z BSiL. Stoimy na stanowisku, iż zobowiązania i inicjatywy w zakresie BSiL i amunicji przyjmowane na forum międzynarodowym winny mieć, o ile to możliwe, charakter prawny, a nie jedynie polityczny. Ze względu na wieloaspektowy charakter kwestii dotyczących tej broni niezbędne jest integralne podejście do kwestii kontroli BSiL, obrotu tą bronią, odpowiedniego zabezpieczenia magazynów, zagospodarowywania i/lub niszczenia jej nadwyżek, zwłaszcza w sytuacjach pokonfliktowych.

 

Polska kładzie nacisk na konieczność upowszechnienia kontroli produkcji i obrotu bronią, w szczególności w zakresie działalności pośredników, oraz penalizacji łamania embarga. Brak odpowiedniej kontroli nad magazynowaniem i obrotem BSiL prowadzi do destabilizacji w skali państwa, regionu i globalnej. Przejrzystość w międzynarodowym obrocie bronią (przy zapewnieniu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa narodowego) traktujemy jako mechanizm wspierający przestrzeganie międzynarodowych sankcji oraz przeciwdziałanie nielegalnej produkcji i obrotowi BSiL (więcej nt. kontroli handlu bronią-  tutaj).

 

Jako państwo członkowskie UE, Polska przywiązuje dużą uwagę do współpracy regionalnej w ściganiu przestępstw związanych z BSiL oraz kooperacji służb granicznych w zabezpieczeniu granic przed nielegalnym obrotem i przenikaniem BSiL na terytoria państw UE.

 

Polska podkreśla także znaczenie bezpieczeństwa w wymiarze jednostki (human security). Istotnym elementem skutecznego przeciwdziałania przez społeczność międzynarodową zagrożeniom, jakie niesie powszechny dostęp do broni w sytuacjach pokonfliktowych, jest wypracowanie standardu włączania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ do mandatów operacji pokojowych programów rozbrajania, demobilizacji i integracji byłych stron walczących.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych