close

Ograniczenia w eksporcie uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania

foto Adam Roik

foto Adam Roik

 

Handel towarami i technologiami mającymi lub mogącymi mieć zastosowanie wojskowe lub policyjne podlega kontroli przez państwo. Są to towary następującego typu: uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz towary podwójnego zastosowania, w tym technologie związane z bronią masowego rażenia. Polski rząd kontroluje obrót tymi towarami ze względu na bezpieczeństwo kraju, interesy polskiej polityki zagranicznej oraz zobowiązania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych oraz sojuszniczych.

 

W polityce kontroli Polska kieruje się dobrem społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim koniecznością utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Nadmierna i destabilizująca akumulacja uzbrojenia, nielegalny handel bronią oraz proliferacja broni masowego rażenia mogą być źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Nierozważny handel bronią przyczynia się do przeciągania i zaostrzania konfliktów, a tym samym utrudnia zawarcie pokoju i realizację inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju państw dotkniętych ubóstwem. Sprzyja także naruszaniu praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Polityka zagraniczna RP w sprawach objętych kontrolą eksportu uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastosowania jest spójna z polityką państw Unii Europejskiej. Polska jest aktywnym uczestnikiem porozumień kontrolnych oraz rozwija współpracę z sąsiadami i sojusznikami. W oparciu o swoje doświadczenia, Polska wspiera państwa znajdujące się w transformacji w tworzeniu kompleksowych systemów kontroli eksportu.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych