close

Założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa

 

W grudniu 2003 r. Rada Europejska przyjęła Europejską Strategię Bezpieczeństwa (ESB). Dokument za trzy podstawowe cele UE uznaje: wniesienie wkładu w stabilizację i dobre rządzenie w najbliższym sąsiedztwie Unii, tworzenie porządku międzynarodowego opartego na efektywnym multilateralizmie, przeciwdziałanie zagrożeniom - zarówno nowym jak i tradycyjnym. W ESB podkreśla się, że UE ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo międzynarodowe i powinna odgrywać ważną rolę w jego zapewnieniu. Definiując zagrożenia, jakim Unia musi się przeciwstawić, wymienia się konflikty regionalne, terroryzm, proliferację broni masowego rażenia oraz możliwość jej użycia przeciw terytorium UE, upadające państwa i wybuchające w nich oraz w ich sąsiedztwie konflikty, a także przestępczość zorganizowaną.

 

Aktualizacja ESB

 

Rada Europejska w grudniu 2008 r. zaaprobowała Raport Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) w sprawie implementacji ESB. Raport, opracowany na mocy mandatu zawartego w Konkluzjach RE z grudnia 2007 r., nie stanowi przełomowego kroku w strategicznym podejściu UE do polityki bezpieczeństwa i obrony. Zawiera jednak szereg nowych elementów i rekomendacji, które stanowić będą wytyczne działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa w najbliższych latach. Raport nie zastępuje istniejącej Strategii, lecz ma na celu jej wzmocnienie, przeanalizowanie jak była ona do chwili obecnej wprowadzana w życie oraz wskazanie obszarów i działań, w których UE powinna zwiększyć wysiłki.

 

Istotnym czynnikiem stabilizującym sąsiedztwo UE pozostaje proces rozszerzenia. Raport pozytywnie ocenia rozwój Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zachowując równowagę pomiędzy wymiarem śródziemnomorskim i wschodnim. Wskazuje na zasadnicze znaczenie współpracy z USA, fundamentalną rolę ONZ w systemie międzynarodowym oraz współpracę z organizacjami regionalnymi, m.in. Unią Afrykańską. Podkreśla potrzebę pogłębiania strategicznego partnerstwa z NATO, zwłaszcza poprawy współpracy operacyjnej.

 

Kluczowy dla wzmocnienia pozycji UE w świecie pozostaje rozwój cywilnych i wojskowych zdolności reagowania kryzysowego. Poprawa struktur dowodzenia, mechanizmów finansowania, zdolności planistycznych oraz prowadzenia łączonych operacji cywilno-wojskowych pozostają głównymi wyzwaniami dla Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ponadto rozwój zdolności wczesnego ostrzegania, kompleksowe podejście do problematyki bezpieczeństwa, obejmujące reagowanie kryzysowe oraz pomoc rozwojową, a także współpraca międzynarodowa powinny pozostać głównymi kierunkami działań UE w przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom.

 

24.06.2014 r. Rada ds. Ogólnych przyjęła Strategię Bezpieczeństwa Morskiego UE, która ma za zadanie skonsolidować i wzmocnić obronę wód terytorialnych Państw Członkowskich UE, wybrzeży oraz infrastruktury morskiej.

 

17.06.2014 Wysoka Przedstawiciel/Wiceprzewodnicząca Rady Frederica Mogherini przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska raport „The European Union in a Changing Global Environment”. Przeanalizowano w nim globalną sytuację bezpieczeństwa oraz jej implikacje dla UE. Raport podkreśla, że postępy globalizacji przyniosły z jednej strony wzrost gospodarczy oraz szeroko pojęty rozwój wolności, z drugiej jednak strony zaowocowały wzrostem zagrożeń i wyzwań dla obszarów i państw, które na tym rozwoju najbardziej skorzystały. Raport uznaje, że zakwestionowane zostały podstawy prawne dotychczasowego systemu bezpieczeństwa na świecie, przede wszystkim zasada o nieużywaniu siły i niezmienianiu granic państw siłą.

 

Wysoka Przedstawiciel F.  Mogherini zauważyła, że Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony nie może być ignorowana. Problemy jej dotyczące (m.in. kwestia użycia Grup Bojowych czy rozumienia art. 44 TUE) nie zostały dotychczas rozwiązane, a w wielu krajach członkowskich nastąpiło znaczne zmniejszenie budżetów na cele obronne.

 

Rada Europejska w czerwcu 2015 r. upoważniła Wysoką Przedstawiciel Mogherini do kontynuowania prac związanych z przygotowaniem, we współpracy z krajami członkowskimi, nowej strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, która powinna zostać przedstawiona do akceptacji państwom członkowskim UE w czerwcu 2016 r.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych