close

Strategiczne kierunki współpracy w UE w obszarze bezpieczeństwa i obrony określane są jednomyślnie przez państwa członkowskie na spotkaniach Rady Europejskiej, która spotyka się przynajmniej dwa razy w roku, w formacie szefów państw i rządów. Najważniejsze decyzje w ramach WPBiO zapadają na spotkaniach Rady UE w formacie Ministrów Spraw Zagranicznych lub Ministrów Obrony.

 

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (Political and Security Committee – PSC). Jest to podstawowe ciało decyzyjne w zakresie bieżących spraw dotyczących polityki bezpieczeństwa. PSC wypracowuje decyzje Rady UE oraz sprawuje polityczny nadzór nad ich wdrażaniem. W spotkaniach, które odbywają się z reguły dwa razy w tygodniu, uczestniczą przedstawiciele narodowi przy PSC w randze ambasadora. Komitet jest odpowiedzialny przed Radą UE.

 

PSC otrzymuje opinie ze strony Komitetu ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego CIVCOM w zakresie cywilnego wymiaru zarządzania kryzysowego. Do zadań CIVCOM należy między innymi planowanie i monitorowanie przebiegu misji cywilnych. Natomiast Grupa Polityczno-Wojskowa (PMG) odpowiada za aspekty polityczno-wojskowe WPBiO i opracowywanie koncepcji i instrumentów dotyczących operacji wojskowych i cywilno-wojskowych Unii.

 

Poszczególne komitety są wspomagane przez struktury UE, które dawniej podlegały Sekretariatowi Generalnemu Rady. Obecnie są one częścią Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. CPCC (Civilian Planning and Conduct Capability) jest odpowiedzialna za planowanie operacyjne oraz prowadzenie misji cywilnych. CMPD (Crisis Management Planning Directoriate), najmłodsza ze stałych struktur WPBiO (2009), odpowiada za planowanie operacji cywilnych i wojskowych w wymiarze politycznym.

 

PSC otrzymuje także rekomendacje od Komitetu Wojskowego UE (EU Military Committee – EUMC) stanowiącego najwyższe forum konsultacji krajów członkowskich w sprawach militarnych. Komitet dostarcza rekomendacji dla PSC. Prace Komitetu wspiera Grupa Robocza Komitetu Wojskowego (EUMC Working Group). W spotkaniach EUMC, które odbywają się raz w tygodniu, uczestniczą wojskowi przedstawiciele państw członkowskich.

 

Sztab Wojskowy UE (EU Military Staff – EUMS). Jest to ciało wchodzące w skład Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych odpowiedzialne za proces planowania strategicznego na szczeblu politycznym, podległe Komitetowi Wojskowemu UE.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych