close

Zatrudnienie w Radzie Europy

Informacje ogólne o rekrutacji do Rady Europy

 

1.      Tryby rekrutacji do Rady Europy

 

Podstawowy personel RE stanowią pracownicy zatrudniani na umowach na czas nieokreślony lub na umowach na czas określony. Dodatkowo, RE zatrudnia pracowników tymczasowych.

 

Obowiązują dwa zasadnicze tryby rekrutacji do Rady Europy.

 

 

 

Podstawowym trybem jest rekrutacja na podstawie otwartego konkursu. Na stanowiska w Radzie Europy obsadzane w tym trybie należy zgłaszać się bezpośrednio do Sekretariatu Organizacji. Nie wymagana jest akceptacja MSZ. Obowiązuje tryb zgłoszeń on-line.  Informacje na temat aktualnych ogłoszeń o wakatach publikowane są  na stronie internetowej RE: (http://www.coe-recruitment.com/index.aspx).

 

Drugim trybem jest tzw. oddelegowanie do Rady Europy na wniosek Sekretarza Generalnego. Daje to podstawę m.in. administracjom państw członkowskim RE do delegowania czasowo ich funkcjonariuszy do pracy w RE. W takich przypadkach wymagana jest akceptacja przez dotychczasowego pracodawcę, utrzymanie stosunku zatrudnienia. Zgłoszenie jest dokonywane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy. Informacje na temat aktualnych wniosków Sekretarza Generalnego o oddelegowanie do RE nie są publikowane, lecz są przekazywane bezpośrednio do stałych przedstawicielstw przy RE.  

 

  2. Podstawowe zasady rekrutacji

 

- celem jest zatrudnienie osób o najwyższych umiejętnościach, skuteczności oraz integralności osobistej;

 

- wybór jest dokonywany w oparciu o kwalifikacje i kompetencje;

 

- RE dąży do sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich;

 

- RE stosuje politykę równych szans, w ramach której dąży do zapewnienia równej liczby kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach oraz grupach zaszeregowania;

 

- Rady Europy przyjmuje wnioski od wszystkich kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, niezależnie od ich płci, niepełnosprawności, stanu cywilnego lub rodzicielskiego, pochodzenia rasowego, etnicznego lub społecznego, koloru skóry, religii, przekonań lub orientacji seksualnej.

 

3. Miejsce pracy

 

Większość pracowników RE urzęduje w Strasburgu we Francji. Rada Europy posiada również biura m.in. w Warszawie, Paryżu, Brukseli, Genewie i Wiedniu, a także:

- Europejskie Centrum współzależności globalnej i solidarności (Centrum Północ-Południe)
w Lizbonie(Portugalia),

- Europejskie Centrum Młodzieży w Budapeszcie (Węgry),

- Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu (Austria).

 

 

Podstawowy personel RE

 

1. Kategorie

 

Podstawowy personel Rady Europy liczy ok. 1300 osób zatrudnianych na kontraktach na czas nieokreślony, rekrutowanych w otwartym konkursie, w którym mogą startować obywatele państw członkowskich RE. Dodatkowo, liczne osoby zatrudniane są na kontraktach na czas określony.

 

Personel Rady Europy dzieli się na 4 kategorie (A, B, C, L).

 

A – urzędnicy (administrative officers):

Od A1/A2 – urzędnicy na początku kariery

Do A7 – dyrektorzy generalni

 

B – personel wspierający:

      B1-B3 – funkcje wykonawcze i nadzorcze

      B4-B6 – funkcje sekretarskie

 

C – personel techniczny, osoby wykonujące prace ręczne i usługowe

 

L – tłumacze

 

 

2. Wymagania ogólne

 

·         obywatelstwo państwa członkowskiegoRady Europy

·         posiadanie odpowiednie stopnia, dyplomu lub przeszkolenia

·         posiadanie wcześniejszego doświadczenia zawodowego

·         dobre zdolności redagowania tekstów

·         zdolność przystosowania do wielokulturowego i wielojęzycznego środowiska pracy

·         zdolność do pracy w zespole

·         zdolność posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi

·         płynna znajomość jednego z języków urzędowych RE (angielskiego lub francuskiego)

-        dla wielu stanowisk bywa wymagana dobra znajomość drugiego języka urzędowego

-        kandydaci, których językiem ojczystym jest angielski lub francuski powinni posiadać bardzo dobrą znajomość drugiego języka urzędowego

-        znajomość innych języków europejskich jest uznawana za dodatkowy atut (dotyczy to zwłaszcza języka niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego)

 

* Wszystkie kryteria, w oparciu o które dokonywana jest wstępna selekcja, powinny być spełnione przed upływem terminu zgłoszeń (np. wymagany poziom kwalifikacji, wymagana długość doświadczenia zawodowego).

 

 

3. Wymagania szczególne w zależności od kategorii

 

Urzędnicy (kategorie od A1 do A2)

 

Kandydat powinien posiadać stopień uniwersytecki uprawniający do pracy na wyższych stanowiskach urzędniczych w krajowej służbie cywilnej, zwykle także wymaga się odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zaszeregowanie do kategorii A1 lub A2 dokonywane jest z reguły w zależności od wieku i doświadczenia.

 

Asystenci administracyjni (kategorie od B4 do B6)

 

Rekrutacja zewnętrzna na te stanowiska dotyczy głównie wykwalifikowanych specjalistów takich jak asystenci komputerowi, informatycy, technicy laboratoryjni, itp.

 

Kandydaci powinni legitymować się co najmniej zaawansowanym wykształceniem średnim, posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zwykle doświadczenie zawodowe w odpowiedniej dziedzinie (od co najmniej dwóch do pięciu lat). 

 

Funkcje sekretarskie (kategorie od B1 do B3)

 

Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie języka ojczystego, bardzo dobra znajomość drugiego języka urzędowego Rady Europy, posiadanie dyplomu ukończenia pełnowymiarowego kursu sekretarskiego oraz wcześniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarskim co najmniej jednego roku.

 

Tłumacze (kategoria LT)

 

Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie języka ojczystego, doskonała znajomość drugiego języka urzędowego RE, dobra znajomość przynajmniej jednego innego języka europejskiego (preferowane: język niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski lub jeden z ważnych języków Europy Środkowo-Wschodniej), posiadanie odpowiedniego stopnia uniwersyteckiego lub przeszkolenia, doświadczenie zawodowe co najmniej sześciu miesięcy w organizacji międzynarodowej.

 

Tłumacze (kategoria LI)

 

Wymagana jest perfekcyjna znajomość i wymowa zarówno języka angielskiego, jak i francuskiego, dodatkowo bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego lub jednego z ważnych języków  Europy Środkowo-Wschodniej, posiadanie odpowiedniego stopnia uniwersyteckiego lub przeszkolenia, doświadczenie zawodowe co najmniej sześciu miesięcy w organizacji międzynarodowej.

 

Personel techniczny (kategorie od C1 do C6)

 

 

Personel w tej kategorii jest zwykle zatrudniany lokalnie, konkursy organizowane są w miarę potrzeb. 

 

 

4. Dodatkowe wymagania

 

Dodatkowe wymagania w odniesieniu do poszczególnych stanowisk są opisane w poszczególnych ogłoszeniach o naborze.

 

5. Oferowane warunki zatrudnienia

 

Warunki zatrudnienia w Radzie Europy określają w szczególności tzw. Regulacje Pracownicze (Staff Rules)- https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=COMP/CM/Res(2007)1&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

 

Streszczenie warunków zatrudnienia przez Radę Europy (informacyjnie, niewiążące):

- na stanowiskach od A1 do A5
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=ADMIN/RH(2008)28&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

 

- na stanowiskach L1 do L5
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=ADMIN/RH(2008)29&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

 

- na stanowiskach od B1 do B6
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=ADMIN/RH(2008)27&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

 

- na stanowiskach od C1 do C6
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=ADMIN/RH(2008)26&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

 

 

Procedura naboru w drodze otwartego konkursu

 

Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej RE. Nie należy składać zgłoszeń do pracy w RE bez ogłoszenia o wakacie. 

Istnieją dwa tryby konkursowe:

 

- ogólne konkursy adresowane do obywateli jednego lub większej liczby państw członkowskich, które są niewystarczająco reprezentowane w Radzie Europy;

 

- szczególne konkursy otwarte dla obywateli wszystkich państw członkowskich lub dla obywateli jednego lub kilku państw członkowskich, które są niewystarczająco reprezentowane w Radzie Europy;

 

1. Tryb zgłaszania

 

Zgłoszenia powinny być składane na specjalnym formularzu wypełnianym on-line. Dostęp do formularza jest możliwy ze strony Rady Europy, na której publikowane są ogłoszenia o wakatach (http://www.coe-recruitment.com/index.aspx).

 

Zgłoszenie należy przesłać przed upływem nieprzekraczalnego terminu wskazanego w ogłoszeniu o wakacie (do północy czasu środkowoeuropejskiego).

 

Nie są akceptowane wnioski przesyłane pocztą, faksem lub e-mailem.  Przyjmowane są wyłącznie wnioski składane z wykorzystaniem systemu on-line RE z wyjątkiem wyjątkowych i uzasadnionych okoliczności (w tym przypadku należy się skontaktować z RE przed upływem terminu, wysyłając wiadomość na adres e-mail recruitment@coe.int).

 

W celu skorzystania z systemu zgłoszeń on-line, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail w celu utworzenia konta użytkownika. Dopiero po zarejestrowaniu konta użytkownika możliwe jest przesłanie zgłoszenia.

 

Wniosek musi zostać wypełniony w języku angielskim lub francuskim. Wnioski wypełnione w innych językach nie będą brane pod uwagę. Wniosek może być wypełniany w trakcie kilku sesji – możliwe jest zapisywanie i uzupełniać informacji wprowadzanych do formularza zgłoszeniowego przed upływem terminu.

 

Wszystkie niezbędne informacje muszą być zawarte w formularzu wniosku – nie będą przyjmowane inne dokumenty. Dodatkowe informacje przedłożone po upływie terminu nie zostaną uwzględnione. Nie zostanie uwzględniony niekompletny formularz wniosku.

 

Wszystkie kryteria, w oparciu o które dokonywana jest wstępna selekcja, powinny być spełnione przed upływem terminu zgłoszeń (np. wymagany poziom kwalifikacji, wymagana długość doświadczenia zawodowego).

 

Kandydaci, którzy zostali zaproszeni do udziału w egzaminach i/lub rozmowie będą proszeni o przyniesienie ze sobą oryginałów lub kopii dyplomu(ów), a także urzędowo poświadczonych tłumaczeń, jeśli oryginały nie są sporządzone w języku angielskim lub francuskim. Rada Europy zastrzega sobie prawo poproszenia o poświadczenie (apostille) dyplomów. 

 

2. Etapy rekrutacji w drodze konkursu

 

1) Oficjalne zawiadomienie o wakacie - zawiera opis stanowiska oraz wymogów, które muszą spełniać kandydaci, jest publikowane na stronie internetowej (http://www.coe-recruitment.com/index.aspx).

 

Procedura konkursowa składa się z trzech etapów:

 

2) Wstępna selekcja - dokonuje jej Rada Rekrutacyjna (Appointments Board), oceniając kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów. Jedynie kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania, są dopuszczani do egzaminu pisemnego.

 

3) Egzamin pisemny - odbywa się zwykle w Strasburgu lub w stolicach państw, których to dotyczy. Wydatki poniesione przez kandydatów uczestniczących w egzaminach nie są zwracane przez Radę Europy. Egzamin pisemny składa się z różnych części, które muszą być sporządzone w języku angielskim lub francuskim. Jego celem jest zbadanie wiedzy, pomysłów i zdolności analitycznych kandydatów, a także ich umiejętności redagowania dokumentów.

 

4) Rozmowa - kandydaci, którzy otrzymali najlepsze wyniki w egzaminach pisemnych, są zapraszani do Strasburga na koszt Rady Europy na rozmowę z Radą Rekrutacyjną. Mogą być przeprowadzone dodatkowe testy. Rozmowa trwa około 30 minut i jest prowadzona w języku angielskim i francuskim.

Rada Rekrutacyjna ocenia kwalifikacje kandydatów w oparciu o wyniki egzaminów pisemnych, ich kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz przebieg rozmowy. Na tej podstawie przedstawia Sekretarzowi Generalnemu zalecenia dotyczące wyboru kandydatów.

 

5) Zatrudnienie - decyzje ws. zatrudnienia kandydatów podejmuje Sekretarz Generalny RE po rozważeniu zaleceń Rady Rekrutacyjnej. Pierwsza umowa może być zawarta na czas próbny.

Kandydaci otrzymują pisemną odpowiedź (pozytywną lub negatywną) po każdym etapie procedury. Trójetapowa procedura sprawia, że proces rekrutacji trwa dość długo, średnio sześć miesięcy.

 

3. Lista rezerwowa

 

Kandydaci, którzy nie otrzymują propozycji umowy w danym momencie, mogą zostać umieszczeni naliście rezerwowejważnej przez 2 lata. Listy rezerwowe są brane pod uwagę każdorazowo, gdy pojawia się wakat obsadzany w trybie zewnętrznej rekrutacji. Jednakże umieszczenie na liście rezerwowej nie rodzi żadnych uprawnień do otrzymania oferty zatrudnienia.

 

Możliwości pracy tymczasowej w Radzie Europy

 

Rada Europy zatrudnia pracowników tymczasowych na umowach krótkoterminowych, które mogą trwać od kilku dni do maksymalnie 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Przypadki takie mają zazwyczaj miejsce z powodu długoterminowego urlopu stałego pracownika lub zwiększonego obciążenia.

 

Ogłoszenia o naborze do pracy tymczasowej są publikowane na stronie Rady Europy (http://www.coe-recruitment.com/index.aspx?temps=true).Zgłoszenia powinny być składane w trybie on-line.

 

1. Wymagania ogólne

 

·         obywatelstwo państwa członkowskiegoRady Europy

·         posiadanie kwalifikacji i doświadczenia szczegółowo określonego dla danego stanowiska

·         bardzo dobra znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy (angielskiego lub francuskiego) i dobra znajomość drugiego języka urzędowego

 

2. Oferowane warunki zatrudnienia

 

Są regulowane oddzielnymi aktami prawnymi RE:

 

- Reguła nr 1232 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiająca warunki rekrutacji i zatrudnienia pracowników tymczasowych członków od dnia 1 styczni a 2006 r.  (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1124299&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

 

- Reguła nr 1234 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiająca warunki rekrutacji i zatrudnienia pracowników rekrutowanych lokalnie i tymczasowo do pracy w Biurach informacji i terenowych (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1124315&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

 

3. Najczęstsze rodzaje stanowisk tymczasowych

 

Patrz informacje Rady Europy (http://www.coe.int/t/e/human_resources/jobs/11_Temporary_employment_opportunities/)

 

 

Praca na podstawie oddelegowania do Rady Europy

 

1. Informacje ogólne

 

Zasady oddelegowania pracowników do Rady Europy określa Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy o sygn. Res(2003)5 z 22 października 2003 r. ws. regulacji dotyczących delegowania urzędników międzynarodowych, krajowych, regionalnych lub lokalnych do Rady Europy (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=78959&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383), ze zmianą wprowadzoną Rezolucją KM sygn. Res(2009)1 z 14 stycznia 2009 r. (https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res(2009)1&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383).

 

W świetle Uchwały Komitetu Ministrów, delegowani do RE mogą być funkcjonariusze, którzy są obywatelami któregoś z państw RE (art. 3) i którzy są zatrudnieni przez administrację krajową, regionalną, lokalną lub międzynarodową (art. 2). Przepisy RE wymagają, by osoby takie pozostawały w dotychczasowym stosunku płatnego zatrudnienia przez cały okres delegacji (art. 2). Wymagane jest od nich posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w wykonywaniu obowiązków administracyjnych, doradczych lub nadzorczych na stanowiskach równoważnych stanowiskom typu A lub B4-B6 w Sekretariacie RE (art. 13). Muszą też posiadać dogłębną znajomość jednego z języków urzędowych RE (angielski lub francuski), a w określonych przypadkach także zadawalającą znajomość drugiego języka urzędowego (art. 14).

 

Można wyróżnić różne rodzaje delegacji do RE pod względem zakresu świadczeń ze strony RE:

 

- delegacje, w ramach których RE wypłaca delegowanym funkcjonariuszom tzw. świadczenie przesiedleniowe (displacement allowance) – zgodnie z regulacjami art. 23 lit. a-c

- delegacje, w ramach których RE nie wypłaca świadczenia przesiedleniowego – art. 23 lit. d

- delegacje, w ramach których świadczenie przesiedleniowe jest obniżone o 75 % (dotyczy to przypadków, gdy delegowana osoba uprzednio zamieszkiwała mniej niż 100 km od miejsca przydzielenia jej obowiązków) – art. 23 lit. d.

 

Do osób delegowanych stosują się zasady i regulacje mające zastosowanie do stałych pracowników RE – w sposób określony w przedmiotowej Uchwale KM (art. 1 lit. b). 

 

2. Tryb postępowania w sprawie oddelegowania

 

Inicjatywa należy do Sekretarza Generalnego RE, który komunikuje stałym przedstawicielom państw członkowskich przy RE (i ewentualnie sekretarzom generalnym organizacji międzynarodowych) informację nt. oczekiwań RE odnośnie wydelegowania funkcjonariuszy. Wskazuje on stanowiska, potrzebne kwalifikacje (i warunki) (art. 5). W ogłoszeniach nt. delegacji Sekretariat z reguły precyzuje, czy RE będzie wypłacać świadczenie przesiedleniowe, czy też nie jest ono przewidziane.

 

W odpowiedzi państwa mogą zgłaszać swe propozycje na piśmie (za pośrednictwem stałych przedstawicieli przy RE). Regulacje nie określają terminów, w jakich powinna być udzielona odpowiedź przez państwa – są one wyznaczane każdorazowo w zawiadomieniu SG.

 

Następnie procedura ma charakter quasi-konkursowy. RE ocenia zgłoszone kandydatury, uwzględniając swe potrzeby, kwalifikacje kandydatów, a także konieczność zapewnienia zrównoważonej reprezentacji geograficznej państw. W praktyce Sekretariat RE może przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami administracji, która zaproponowała delegację, a także rozmowy z kandydatem. Decyzja o zaakceptowaniu oferty od danego państwa należy do Sekretarza Generalnego RE (art. 6).

 

Po zaakceptowaniu kandydatury, dochodzi do zawarcia porozumienia między RE i delegującym państwem ws. delegacji, w którym określane są m.in. prawdopodobny czas trwania delegacji, zakres obowiązków delegowanej osoby, kwota świadczenia przesiedleniowego (jeśli jest przewidziane). Potwierdza się także, iż delegowana osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym i medycznym (więcej patrz art. 7 uchwały).

 

3. Zasady dotyczące oddelegowania

 

Minimalny czas trwania delegacji to trzy miesiące, maksymalny zaś – trzy lata (art. 8). W praktyce RE najczęściej zwraca się o wydelegowanie na okres co najmniej jednego roku. Jeśli dana osoba sprawdzi się na stanowisku, istnieje możliwość przedłużenia delegacji (maksymalnie w sumie do trzech lat). Delegacja może być zakończona wcześniej na mocy decyzji SG lub delegującej administracji – z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia (art. 18).

 

Co do zasady, przepisy RE nie wykluczają możliwości delegacji do jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej w Sekretariacie RE – jedynym ograniczeniem jest sytuacja, gdy może zachodzić konflikt interesów (art. 10). Oceniane jest to każdorazowo. W praktyce nie są wykluczone przypadki delegacji np. do Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do obsługi postępowań przeciwko własnemu państwu (co do zasady są to jednak tylko delegacje sędziów krajowych). Nie jest także wykluczona możliwość delegacji przedstawicieli służb mundurowych, np. policji, do RE.

 

4. Status osoby oddelegowanej

 

Delegowanej osobie przydzielany jest określony zakres obowiązków (art. 10). Nie jest natomiast zawierana z nią oddzielna umowa. W porozumieniu zawieranym między RE i delegującą administracją niezbędna jest klauzula potwierdzająca, iż delegowany funkcjonariusz został poinformowany i akceptuje warunki delegacji (art. 7 odnośnik siódmy).

 

Co do zasady, obowiązki delegowanej osoby nie obejmują możliwości zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji (chyba że na podstawie specjalnego upoważnienia Sekretarza Generalnego, nigdy jednak do zaciągania zobowiązań finansowych) (art. 11). W praktyce osoby delegowane mają za zadanie wspierać i doradzać urzędnikom RE, do których zostają przydzieleni i wobec których odpowiadają za wykonanie powierzonych im zadań (art. 12). Osoby te mogą zostać wysłane w podróż służbową – ale jedynie w kontekście przydzielonych im obowiązków (art. 27).

 

Są one zobowiązane wykonywać swe obowiązki i zachowywać się w sposób uwzględniający wyłącznie interesy RE, a także powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogą być szkodliwe moralnie lub materialnie dla RE (art. 19 lit. a). Nie mogą otrzymywać żadnych instrukcji od władz i innych podmiotów spoza RE, ani też o takie instrukcje występować (art. 4). Podlegają one też systemowi RE oceniania wykonywania obowiązków pracowniczych i mają swego przełożonego.

 

Art. 19 Uchwały przewiduje też szereg innych obowiązków ciążących na delegowanych osobach (m.in. obowiązek informowania o okolicznościach, które mogą wpływać na ich obiektywność; wymóg najwyższej dyskrecji co do faktów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków w RE – wymóg trwający także po zakończeniu delegacji; zakazy dotyczące publikowania bez zgody SG tekstów dotyczących pracy RE bądź wygłaszania publicznych oświadczeń lub wykładów na ten temat).

 

Osoby delegowane są zobowiązane stosować się do godzin pracy RE (art. 19 f). Co do zasady delegacja zakłada pracę na pełnym etacie przez cały okres delegacji (art. 9, odstępstwa od tej zasady powinny być przewidziane w porozumieniu dotyczącym delegacji zawieranym w trybie art. 7, możliwe są też na podstawie zgody SG – art. 9). Na podstawie zgody SG możliwe są przerwy w okresach delegacji (art. 17) – za które nie przysługuje wypłata świadczenia przesiedleniowego.

 

Zasady dotyczące geograficznego podziału stanowisk w Radzie Europy

 

Zgodnie z Wytycznymi nt.geograficznego podziału stanowisk w Radzie Europy, uchwalonymi przez Komitet Delegatów Ministrów w Dyrektywie z 20 stycznia 1978 r., zasada geograficznego podziału stanowisk jest podstawowym wymogiem w procesie zarządzania kadrami kategorii A, pod warunkiem, że nie narusza to jakości pracy lub efektywności Organizacji.

 

Na każde Państwo Członkowskie przypada kwota udziału obywateli w podziale stanowisk w RE. Wyliczana jest ona na podstawie elementów wskazanych przez Dyrektywę KM w następujący sposób (Dyrektywa §3, Załącznik IX item XIX):

 

- każde stanowisko kategorii A w tabeli zatwierdzonej przez KM, w momencie głosowania budżetu, powinno mieć przypisaną liczbę punktów, co odzwierciedla znaczenie stanowiska,

 

- liczba punktów przyporządkowana stanowisku A7 wynosi 8, natomiast dla stanowisk od A2-A6 jest ona równa liczbie danego szczebla (np. stanowiska A6 są oceniane na 6 punktów, A5 na 5, A4 na 4, A2 na 2, dla połączonych stanowisk typu A2/A3 na 2,5 punktu).

 

- liczba punktów przydzielonych każdemu Państwu Członkowskiemu zależy od wielkości jego wkładu finansowego, ale w żadnym przypadku nie może być mniejsza niż 8. 

 

Każde Państwo Członkowskie jest uważane za sprawiedliwie reprezentowane, jeżeli suma punktów mu należna znajduje się w przedziale 10% lub 3 punktów powyżej lub poniżej przypadającej na nie kwoty.

 

Każdego roku, w momencie głosowania budżetu, Sekretarz Generalny przygotowuje dla KM tabelę geograficznego podziału stanowisk kategorii A, które są aktualnie obsadzone. Pierwsza kolumna tabeli wskazuje liczbę punktów każdego Państwa Członkowskiego przypadającą na stanowiska objęte przez jego obywateli. Do obliczenia tej liczby, punkty przypadające na każdego urzędnika powinny być zliczone w sposób opisany wyżej (zob. Dyrektywa §3). Druga kolumna zawiera krajową kwotę przypadającą na każde państwo obliczaną w sposób określony powyżej (Dyrektywa §3).

 

Sekretarz Generalny powinien podejmować wysiłki, aby zapewnić zrównoważone rozmieszczenie geograficzne w strukturze stanowisk kategorii A, szczególnie na wyższych szczeblach, przestrzegając następujących kryteriów w momencie rekrutacji:

 

- w przypadku, gdy zgłoszenia otrzymane od obywateli różnych Państw Członkowskich przedstawiają nierówne kwalifikacje, zdolności osoby powinny stanowić nadrzędne kryterium wyboru,

 

- natomiast, jeśli otrzymane zgłoszenia reprezentują przybliżoną wartość, pierwszeństwo ma aplikant pochodzący z kraju niedostatecznie reprezentowanego w RE nad pochodzącym z państwa, które jest wystarczająco reprezentowane.

 

Wraz z roczną tabelą geograficznego podziału stanowisk kategorii A, SG powinien dostarczyć do KM ogólną tabelę reprezentującą tendencje w podziale geograficznym stanowisk w ciągu ostatnich 10 lat.

 

Mimo iż, krajowy system kwotowy nie jest obowiązkowy w przypadku stanowisk kategorii B, SG powinien czuwać, aby obywatele różnych Państw Członkowskich byli zatrudniani, jeśli spełniają wymagania rekrutacji w danej kategorii.

Wytyczne opracowane przez KM nie mają wpływu na kwestie awansów członków personelu.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych