close

Komitet Ministrów Rady Europy

The Committee of Ministers of the Council of Europe

 

(http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp)

 

Komitet Ministrów Rady Europy jest organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich. Na szczeblu ministerialnym Komitet Ministrów zbiera się raz do roku w maju, natomiast bieżącą działalnością Organizacji kieruje Komitet Delegatów Ministrów (KDM) zbierający się na cotygodniowych posiedzeniach w Strasburgu. Ministrów spraw zagranicznych reprezentują w nim ambasadorowie - stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy. Komitet na szczeblu ministerialnym rozpatruje najważniejsze kwestie współpracy europejskiej oraz najistotniejsze problem polityczne Europy.

 

 

Komitet Ministrów Rady Europy jest, wspólnie ze Zgromadzeniem Parlamentarnym, strażnikiem fundamentalnych wartości Organizacji. Stanowi ośrodek wymiany poglądów narodowych, jak i ogólnoeuropejskie forum, odpowiadające na wyzwania stojące przed społeczeństwami Europy. Komitet Ministrów działa w imieniu całej Rady Europy oraz nadzoruje jej działalność i rozwój. Komitet Ministrów wydaje zalecenia państwom członkowskim.

 

Przewodnictwo w Komitecie Ministrów sprawowane jest rotacyjne. Każde z państw członkowskich przewodniczy temu organowi przez 6 miesięcy, a zmiany odbywają się cyklicznie według kolejności alfabetycznej w maju i listopadzie. Obecnie (od listopada 2014 r. do maja 2015 r.) przewodnictwo w Komitecie Ministrów sprawuje Belgia. Następnie prezydencję obejmie Bośnia i Hercegowina. Polska sprawowała przewodnictwo w Komitecie Ministrów od listopada 2004 r. do maja 2005 r.

 

Komitet Ministrów Rady Europy pełni potrójną rolę: jest forum wymiany poglądów rządów poszczególnych państw członkowskich na wyzwania stojące przed Europą, jednocześnie stanowi ogólnoeuropejski organ podejmujący wspólne decyzje oraz pełni rolę strażnika wartości, które legły u podstaw utworzenia Rady Europy. Komitet ma następujące kompetencje: jest forum dialogu politycznego, współpracuje ze Zgromadzeniem Parlamentarnym, Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych RE, przyjmuje nowe państwa członkowskie, przyjmuje konwencje i porozumienia, uchwala budżet oraz czuwa nad wykonywaniem przez państwa członkowskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

 * Zdjęcia Rady Europy ©Council of Europe

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych