close

Sekretariat ONZ

Sekretariat

 

Kompetencje Sekretariatu, zadania, a także zasady organizacji uregulowane zostały w rozdziale XV Karty NZ. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny (SG). Pracownicy Sekretariatu są urzędnikami międzynarodowymi w służbie Narodów Zjednoczonych. Nie mogą otrzymywać i wykonywać jakichkolwiek instrukcji swoich rządów. Przy doborze pracowników Sekretariatu SG oprócz kryteriów merytorycznych kieruje się również kryterium zapewnienia szerokiej reprezentacji geograficznej (tzw. kwota).


Sekretariat pełni funkcję usługową w stosunku do innych organów ONZ, zajmuje się zabezpieczeniem ich pracy , a także nadzoruje i realizuje uchwalone przez nie programy. Zajmuje się także administrowaniem operacji pokojowych przeprowadzanych pod auspicjami ONZ oraz pośredniczy w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. Personel Sekretariatu zajmuje się przygotowywaniem opracowań na temat bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej, publikacji m.in. na temat praw człowieka oraz kwestii rozwojowych, o jakie występują w rezolucjach państwa członkowskie. Ponadto pracownicy Sekretariatu tłumaczą dokumenty na języki oficjalne ONZ oraz organizują światowe konferencje.

 

SEKRETARZ GENERALNY


Sekretarz Generalny określany mianem najwyższego funkcjonariusza administracyjnego ONZ, powoływany jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Działa na podstawie przepisów zawartych w rozdziale XV Karty NZ, określających jego obowiązki i kompetencje. Najważniejszym uprawnieniem Sekretarza Generalnego jest możliwość zwrócenia uwagi Radzie Bezpieczeństwa na każdą sprawę, która może stanowić zagrożenie dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Sekretarz Generalny uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) oraz Rady Powierniczej. Sekretarz Generalny składa Zgromadzeniu Ogólnemu roczne sprawozdanie z działalności ONZ. Oprócz obowiązków o charakterze administracyjnym Sekretarz Generalny spełnia również funkcje o charakterze politycznym, m. in. poprzez świadczenie stronom konfliktu tzw. dobrych usług oraz organizowanie konsultacji. Od 1 stycznia 2017 funkcję Sekretarza Generalnego ONZ sprawuje António Guterres.

 


Obejrzyj film ONZ pt.: "The World in a Day - Behind the Scenes with the UN Secretary General", przedstawiający dzień pracy Sekretarza Generalnego ONZ:

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych