close

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

www.icj-cij.org

 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) jest głównym organem sądowniczym ONZ, ustanowionym w 1945 roku na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Siedzibą MTS jest Haga (Królestwo Niderlandów). Ustrój Trybunału, jego kompetencje, postępowanie oraz opinie doradcze określone zostały w Statucie MTS, który stanowi również integralną część Karty Narodów Zjednoczonych.


Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie rozpatruje skarg osób indywidualnych, lecz jedynie skargi wnoszone przez państwa.


MTS zajmuje się jurysdykcją wszystkich spraw, które wnoszą państwa jak również tych wszystkich spraw, które wymienione są w Karcie Narodów Zjednoczonych albo w obowiązujących traktatach i konwencjach. MTS przygotowuje ponadto na prośbę Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa opinię doradczą w każdej sprawie prawnej. Inne organy ONZ i organizacje wyspecjalizowane NZ mogą się zwrócić do Trybunału tylko z rekomendacji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i tylko w sprawach będących w zakresie ich kompetencji.

 

Skład Trybunału


Trybunał składa się z 15 sędziów z tym, że nie może w nim zasiadać 2 obywateli tego samego państwa. Sędziowie Trybunału wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne NZ i Radę Bezpieczeństwa na 9-letnią kadencję i mogą ubiegać się reelekcję. W czasie sprawowania funkcji członkowie Trybunału nie mogą pełnić innych obowiązków. Aby zapewniona została ciągłość prac Trybunału co 3 lata wymianie podlega 1/3 składu MTS.

 

 

Zobacz film autorstwa ONZ pt.: "What is the International Court of Justice? The Role and Activities of the ICJ", prezentujący działalność Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych