close

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii

 

Międzynarodowa Organizacja Frankofońska (MOF) zrzesza państwa francuskojęzyczne.

 

Powstała w 2005 r. z przekształcenia Międzynarodowej Agencji Frankofonii, będącej następczynią utworzonej w 1970 r. Agencji Współpracy Kulturalnej i Technicznej.

 

Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na promocji języka francuskiego oraz kultury frankofońskiej, a także wspieraniu pokoju, demokracji i praw człowieka. Organizacja aktywnie działa na rzecz wspomagania zrównoważonego rozwoju. Duży nacisk kładzie na kształcenie dzieci i młodzieży oraz równość kobiet i mężczyzn.

 

Podstawę programową działalności MOF stanowi Karta Frankofonii przyjęta w trakcie VII Szczytu w Hanoi (14-16 listopada 1997 r.), zrewidowana podczas Konferencji ministerialnej w Antananarywie 23 listopada 2005 r. Karta określa status państw, kompetencje organów MOF, zasady współpracy z innymi organizacjami frankofońskimi oraz zawiera dyspozycje dotyczące przyjmowania nowych członków.

 

MOF liczy obecnie 84 członków (54 pełnych członków, 4 państwa stowarzyszone i 26 obserwatorów) w tym 3 rządy regionalne (Quebec i Nowy Brunszwik w Kanadzie oraz Francuska Wspólnota Belgii).

 

Międzynarodowy Dzień Frankofonii obchodzony jest co roku 20 marca.

 

Organy MOF

Najwyższym przedstawicielem MOF jest Sekretarz Generalny wybierany przez Konferencję głów państw i szefów rządów. Od 2002 r. funkcję tę sprawuje Michaëlle Jean.

 

Głównym organem decyzyjnym MOF jest Konferencja głów państw i szefów rządów – Szczyt. Zbiera się on raz na dwa lata. Jego pracom przewodniczy głowa państwa lub szef rządu kraju goszczącego Szczyt. Podczas Szczytów poruszane są globalne problemy polityczne, ekonomiczne, kulturalne i naukowo-techniczne, w szczególny sposób dotyczące państw członkowskich. Szczyty określają główne kierunki aktywności Frankofonii, przyjmują 10-letnie strategie działań i rezolucje, odnoszące się do bieżącej działalności MOF. Ostatni Szczyt odbył się 26-27 listopada 2016 r. w Antananarywie (Madagaskar), kolejny zostanie zorganizowany w 2018 r. w Armenii.

 

Konferencja ministerialna składa się z ministrów spraw zagranicznych lub innych ministrów, w gestii których znajduje się współpraca z krajami frankofońskimi. Zapewnia ona ciągłość działań MOF w wymiarze politycznym pomiędzy Szczytami, inicjuje realizację podjętych decyzji i czuwa nad ich wykonaniem.

 

Stała Rada pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego składa się z wyznaczonych przez głowy państw lub szefów rządów przedstawicieli państw członkowskich. Rada odpowiada za przygotowanie kolejnego Szczytu. MOF ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Frankofonii i agendami wyspecjalizowanymi Frankofonii, Agencją Uniwersytecką Frankofonii, telewizją TV5, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Merów Frankofońskich, Uniwersytetem Senghora w Aleksandrii, a także z Konferencją Ministrów Edukacji Krajów Frankofońskich i Konferencją Ministrów ds. Młodzieży i Sportu Krajów Frankofońskich.

 

Polska w MOF

W 1995 r. Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Ruchu Państw Frankofońskich w charakterze obserwatora. Status ten uzyskała podczas Szczytu w Hanoi w 1997 r. Uczestnictwo Polski w tej formie współpracy wielostronnej sprzyja podtrzymywaniu i umacnianiu kontaktów z Francją i innymi krajami frankofońskimi. Stanowi również forum do rozszerzania i nawiązywania kontaktów kulturalnych oraz gospodarczych z odległymi krajami, zwłaszcza z Afryki. Może być też pomocne w podnoszeniu poziomu znajomości języka francuskiego w Polsce.

 

Podczas ostatniego Szczytu Frankofonii na Madagaskarze Polska, po raz pierwszy w historii, była reprezentowana, na szczeblu podsekretarza stanu.

 

 

 

Strona Międzynarodowej Organizacji Frankofonii: www.francophonie.org

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych