close

Od 2004 r. polityka Polski wobec Afryki coraz silniej jest włączana w całokształt działań UE na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i zacieśniania współpracy z tym kontynentem. W ramach Porozumienia z Kotonu z 2000 r. oraz Wspólnej Strategii Afryka–UE z Lizbony i jej II Planu Działania (2011–2013), Polska uczestniczy w dialogu pomiędzy UE a państwami afrykańskimi. Niezwykle istotnym polem zaangażowania UE w Afryce jest kwestia pokoju i bezpieczeństwa, a także wspierania procesów demokratyzacji, poszanowania praw człowieka, wolności, równości i zasad dobrego rządzenia. Wiąże się z tym rosnący udział UE w rozwiązywaniu konfliktów poprzez prowadzenie misji wojskowych (np. EUFOR DR Congo, EUFOR Tchad/RCA – obie z udziałem polskich żołnierzy), operacji mających na celu ochronę statków przed piratami somalijskimi (EUNAVFOR Atalanta), czy też wspieranie procesów reform sektora bezpieczeństwa (EUSEC i EUPOL w DRK i Gwinei Bissau) oraz szkolenie profesjonalnych sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia).
Wizyta ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego w Rwandzie i Kenii we wrześniu 2009 r. była  wyrazem polskiego uznania dla rosnącego znaczenia Afryki na arenie międzynarodowej i jednocześnie podkreśliła naszą wolę rozwoju współpracy dwustronnej. W połowie grudnia 2009 r. roboczą wizytę w Angoli złożył P. Wojciechowski, podsekretarz stanu w MSZ, któremu towarzyszyła delegacja biznesowa. W listopadzie 2011 r. konsultacje polityczne w Ghanie i Togo (na marginesie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego UE-AKP) odbył K. Stanowski, podsekretarz stanu w MSZ, odpowiedzialny za współpracę rozwojową. Na początku lipca 2012 r. podsekretarz stanu w MSZ B. Stelmach odbyła konsultacje dwustronne w MSZ Nigerii, w trakcie których podpisane zostało porozumienie o współpracy resortów spraw zagranicznych.
 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych