close

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Obowiązek wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa członkowskie Rady Europy, w tym przez Polskę, wynika z Artykułu 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który przewiduje:

 

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami.
2. Ostateczny wyrok Trybunału przekazuje się Komitetowi Ministrów, który czuwa nad jego wykonaniem.
3. Jeśli Komitet Ministrów uważa, że czuwanie nad wykonaniem ostatecznego wyroku jest utrudnione przez problem z wykładnią wyroku, może on przekazać to zagadnienie Trybunałowi w celu rozstrzygnięcia w kwestii wykładni. Decyzja o przekazaniu podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie.
4. Jeśli Komitet Ministrów uważa, że Wysoka Układająca się Strona odmawia przestrzegania ostatecznego wyroku w sprawie, w której jest stroną może on, po doręczeniu tej Stronie formalnego zawiadomienia oraz na podstawie decyzji podjętej większością dwóch trzecich głosów przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie, przekazać Trybunałowi zapytanie, czy ta Strona nie wykonała swojego zobowiązania na podstawie ustępu 1.
5. Jeśli Trybunał stwierdza, że miało miejsce naruszenie ustępu 1, przekazuje sprawę Komitetowi Ministrów w celu rozważenia środków, jakie należy podjąć. Jeśli Trybunał stwierdza brak naruszenia ustępu 1, przekazuje sprawę Komitetowi Ministrów, który kończy rozpatrywanie sprawy.

 

 

Nadzór nad wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawuje Komitet Ministrów Rady Europy

 

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu wykonania danego wyroku dostępne są w bazie HUDOC-EXEC na stronie internetowej Rady Europy.

 

W dniu 17 maja 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Program Działań Rządu ws. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej (pdf.).

W dniu 3 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym Sprawozdanie z realizacji Programu Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej za okres 07.2008 – 07.2012 (pdf.).

 

W celu zapewnienia w Polsce jak najlepszej implementacji wniosków wynikających z orzeczeń wydawanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, 19 lipca 2007 r. powołany został przez Prezesa Rady Ministrów jako jego organ opiniodawczo-doradczy, międzyresortowy Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (do pobrania: ujednolicone przepisy dotyczące Zespołu i jego funkcjonowania).

 

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk Rządu w odniesieniu do komunikowanych skarg i wydawanych przez Trybunał wyroków, analizowanie zgodności z Konwencją najważniejszych projektów aktów prawnych, a także przedstawianie stosownych propozycji.

 

Na posiedzeniach Zespołu analizowane są problemy wynikające z komunikowanych skarg i wydawanych przez Trybunał wyroków. Zespół może formułować propozycje odpowiednich działań. Stanowi również forum, na którym omawiane są szczególnie znaczące problemy dotyczące zgodności projektowanych zmian ustawowych z Konwencją, z którymi mogą się wiązać istotne skutki dla prawa lub praktyki w Polsce.

 

Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

 

 

Raporty z wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

 

Załącznik A. - Wykaz planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Sekcji Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekretariatu Rady Europy w 2017 r.

Załącznik B. - Pełne teksty planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2017 r.

Załącznik C. - Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które się odbyły w 2017 r.

Załącznik D. - Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w 2017 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce

Załącznik E. - Wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Załącznik F. - Pełne teksty komunikacji przesłanych do Komitetu Ministrów w 2017 r. wraz z odpowiedziami Rządu

 

 

Załącznik A. Wykaz planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Sekcji Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sekretariatu Rady Europy w 2016 r.

Załącznik B. Pełne teksty planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2016 r.

Załącznik C. Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które się odbyły w 2016 r.

Załącznik D. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w 2016 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce.

Załącznik E. Wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Załącznik F. Pełne teksty komunikacji przesłanych do Komitetu Ministrów wraz z odpowiedziami Rządu.

 

 

Załącznik A. Tabela – wykaz planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Rady Europy w 2015 r.

Załącznik B. Teksty 25 planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Rady Europy w 2015 r.

Załącznik C. Sprawozdania z posiedzeń plenarnych międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które się odbyły w 2015 r.

Załącznik D. Omówienie wybranych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2015 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce

Załącznik E. Wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Do pobrania w formie publikacji:

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r. 

 

Załącznik A. Wykaz planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2014 r.

Załącznik B. Pełne teksty planów działań i raportów z wykonania wysłanych do Komitetu Ministrów w 2014 r.

Załącznik C. Sprawozdania z posiedzeń plenarnych Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odbyły się w 2014 r.

Załącznik D. Wybrane wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w 2014 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce

Załącznik E. Wykaz koniecznych zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Do pobrania w formie publikacji:

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r. - tom I (pdf)

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r. - tom II (pdf)

 

Załącznik A

Załącznik B (plany działań i raporty z wykonania orzeczeń Trybunału za 2013 r.)

Załącznik C (sprawozdania z poszczególnych posiedzeń Zespołu ds. ETPCzw 2013 r. znajdują się powyżej na stronie) >>

Załącznik D

 

 

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych