close

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście ówczesnych państw członkowskich Rady Europy. Weszła w życie po uzyskaniu wymaganej liczby ratyfikacji 8 września 1953 r. Obecnie stronami Konwencji jest 47 państw europejskich. W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 19 stycznia 1993 r., natomiast od 1 maja 1993 r. Polska uznaje jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg indywidualnych.

 

Konwencja jest umową międzynarodową, co oznacza, że jej ratyfikacja przez państwo rodzi prawno-międzynarodowy obowiązek przestrzegania jej postanowień. Celem twórców Konwencji było stworzenie zbiorowego systemu ochrony praw człowieka w oparciu o prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 r.

 

Konwencja zapewnia unikalny europejski porządek prawny w sferze ochrony praw jednostki i wzmacniania demokracji. Katalog podstawowych praw i wolności, zawarty w pierwotnym tekście Konwencji był stopniowo uzupełniany i rozszerzany w kolejnych Protokołach dodatkowych nr 1, 4, 6, 7, 12 i 13 Konwencji. Polska jest stroną Protokołów nr 1, 4, 6, 7 oraz 13 (uzupełniających zakres praw i wolności chronionych Konwencją), a także Protokołów nr 11 oraz 14 (reformujących system skargowy).

 

Na straży przestrzegania praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji i jej protokołach stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nad wykonaniem zobowiązań wynikających dla państw  z wyroków Trybunału czuwa Komitet Ministrów Rady Europy.

 

 

Przydatne informacje:

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z Protokołami dodatkowymi

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ang.)

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: nieoficjalne tłumaczenie na język polski wybranych postanowień (stan na 23 maja 2017 r.)

Wytyczne dotyczące praktyki wydane przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: nieoficjalne tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów (stan na 23 maja 2017 r.)

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ang.)

 

 

 

Biuro Traktatowe Rady Europy (Treaty Office)

Internetowa baza traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Przydatne linki:

 

Bazy orzeczeń ETPCz

 

Baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka HUDOC

Baza danych nt. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka HUDOC-EXEC

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Trybunału Konstytucyjnego 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Prokuratury Krajowej

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Policji

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Przeglądy orzecznictwa

 

Newsletter Ministerstwa Sprawiedliwości

Biuletyn Europejski Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przegląd Orzecznictwa Europejskiego dotyczącego Spraw Karnych na stronie Sądu Najwyższego

Polskie akcenty w orzecznictwie międzynarodowym na stronie Trybunału Konstytucyjnego

 

Praktyczny Przewodnik Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. kryteriów dopuszczalności z 2014 r.: wersja polska oraz wersja angielska

Raporty nt. orzecznictwa na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Miesięczne przeglądy orzecznictwa na stronie Europejskiego Trybunału Praw Czowieka

Zestawienia tematyczne (factsheets) na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przewodniki nt. orzecznictwa na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Omówienia orzeczeń ETPCz M.A. Nowickiego na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Informacje nt. standardów praw człowieka

 

Informacje i opracowania Ministerstwa Sprawiedliwości nt. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejskie Prawa Podstawowe - strona Naczelnego Sądu Administracyjnego

Publikacje na stronie Trybunału Konstytucyjnego

Standardy ETPCz na stronie Prokuratury Krajowej

Prawa człowieka w Policji

Publikacje na stronie Policji

Publikacje na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Publikacje na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Społeczne prawa człowieka - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacje Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

 

 

 

Publikacje, opracowania i raporty przygotowane z inicjatywy MSZ

 

Rola sędziego krajowego w procesie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - opinia Prof. dr hab. Lecha Garlickiego

Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (broszura informacyjna)

Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - ponad dwie dekady doświadczeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Publikacja z X Seminarium Warszawskiego pt. „Pozytywne i negatywne obowiązki Państwa wobec osób pozbawionych wolności - aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego 

Publikacja z IX Seminarium Warszawskiego pt. "Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?"

Publikacja z VIII Seminarium Warszawskiego pt. "Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - aktualny stan i wyzwania"

Publikacja z VII Seminarium Warszawskiego pt. „Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej- nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności"

Publikacja z VI Seminarium Warszawskiego pt. "Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym systemie prawnym”

Publikacja z V Seminarium Warszawskiego pt. „Prawa człowieka”

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2017 r.

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r. 

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r.

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r. - tom I

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r. - tom II

Zalecenia Rady Europy dla państw członkowskich dotyczące mechanizmów wdrażania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym (kompilacja) )

Zbrodnia Katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - zbiór dokumentów przedłożonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu w sprawie Janowiec i inni p. Rosji

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych