close

24 września 2015

IX Warszawskie Seminarium Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało kolejną, dziewiątą edycję Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka. Odbyło się ono 16 października 2015 r. w Lublinie.

Seminarium gościła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, która była współorganizatorem tegorocznej konferencji.


Tegoroczne Seminarium poświęcone było dyskusji na temat dysfunkcji prawa polskiego i sposobów poprawy systemu środków prawnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Prelegentami Seminarium Warszawskiego byli wybitni przedstawicie świata nauki oraz praktycy na co dzień zajmujący się zagadnieniami ochrony praw człowieka. Wykład honorowy wygłosił prof. Lech Garlicki, sędzia ETPCz z ramienia Polski w latach 2002-2012.


Zapewniona została transmisja z przebiegu Seminarium on-line. Zapis debaty dostępny jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=4eMN6-6EA1M

 

Seminaria Warszawskie to cykl konferencji poświęconych prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy, organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ich celem jest wspieranie dyskusji eksperckiej nt. rozwoju mechanizmów ochrony praw człowieka na poziomie krajowym i europejskim.

 

Do pobrania:

 

Publikacja podsumowująca IX Seminarium Warszawskie jest rezultatem konferencji zorganizowanej przez MSZ w dniu 16 października 2015 r. we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Zawiera artykuły i wystąpienia znakomitych przedstawicieli polskiej judykatury, organów ochrony praw, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz praktyków, którzy podjęli wyzwanie odpowiedzi na pytanie, jak w pełni zrealizować standardy strasburskiego systemu ochrony praw człowieka. Autorzy przedstawili swoje zapatrywania na kwestie tego, czy zmiana prawa jest koniecznym remedium na każde naruszenie praw człowieka. Przedstawili refleksje na temat roli prawodawcy, Trybunału Konstytucyjnego, sądownictwa powszechnego i administracyjnego, a także prokuratury w procesie zapewnienia skutecznych środków na naruszenie praw gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Prof. Lech Garlicki, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski w latach 2002-2012, który był gościem honorowym Seminarium, wskazał na modelowy sposób stosowania Konwencji i orzecznictwa Trybunału przez sądy, a także omówił rolę sędziego krajowego w procesie wykonywania wyroków strasburskich. Publikacja jest poświęcona pamięcią Ambasadora Jakuba Wołąsiewicza, byłego Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jest dostępna w języku polskim i angielskim.

 

Dowiedz się więcej nt. Seminariów Warszawskich >>>

 

Publikacje podsumowujące Seminaria Warszawskie są dostępne w zakładce Publikacje >>>.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych