close

       

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu.

 

W skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wchodzą sędziowie w liczbie równej liczbie państw członkowskich Rady Europy. Funkcję sędziego z ramienia Polski pełni obecnie Krzysztof Wojtyczek (informacja nt. osób zgłoszonych przez Polskę do pełnienia funkcji sędziego ad hoc - patrz >>>).

 

W postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Rzeczpospolita Polska jest reprezentowana przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Od dnia 16 października 2018 r. Pełnomocnikiem jest pan Jan Sobczak. 

 

Najważniejsze informacje znajdą Państwo również w naszej krótkiej publikacji pt. „Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście ówczesnych państw członkowskich Rady Europy. Weszła w życie po uzyskaniu wymaganej liczby ratyfikacji 8 września 1953 r. Obecnie stronami Konwencji jest 47 państw europejskich. W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 19 stycznia 1993 r., natomiast od 1 maja 1993 r. Polska uznaje jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg indywidualnych. >>>

 

Informacje dotyczące składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prawo wniesienia skargi do Trybunału przysługuje każdej osobie, organizacji pozarządowej lub grupie jednostek, która uważa, że jej prawa gwarantowane przepisami Konwencji zostały naruszone. Artykuł 35 Konwencji określa warunki, jakie muszą być spełnione przez skarżącego dla skutecznego wniesienia skargi. >>>  

 

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wykonywanie przez państwa obowiązków wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nadzoruje Komitet Ministrów Rady Europy. >>> 

 

Tłumaczenie i rozpowszechnianie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości - Prokuratorem Generalnym, Ministrem Spraw Zagranicznych, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym corocznie tłumaczone są na język polski wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane wobec innych państw stron Konwencji. Właściwi merytorycznie ministrowie tłumaczą  wyroki Trybunału wydane w sprawach dotyczących Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi bazę wszystkich tłumaczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Liczne instytucje przygotowują ponadto przeglądy i opracowania nt. orzecznictwa Trybunału >>>

 

Warszawskie Seminaria Praw Człowieka

Warszawskie Seminaria Praw Człowieka są wydarzeniem organizowanym przez Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Seminaria są wyszczególnione w kalendarzu prac Rady Europy. Stanowią  one międzynarodowe forum wymiany doświadczeń kadry naukowej oraz praktyków związanych z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W trakcie seminariów dyskutowane są kwestie dotyczące bieżących problemów rysujących się na tle funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka w Europie oraz wyzwania stojące przed Trybunałem i państwami członkowskimi w tym zakresie. Seminaria stanowią źródło inspiracji dla działań Rady Europy oraz jej członków, jak również są sposobem na rozpowszechnianie standardów ochrony praw człowieka wypracowanych przez Trybunał. >>>

 

Zalecenia Rady Europy dotyczące poszanowania praw człowieka

Komitet Ministrów Rady Europy, a także inne organy Rady Europy (m.in. Zgromadzenie Parlamentarne, Komisarz Praw Człowieka, ECRI - Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji) opracowują zalecenia skierowane wobec państw Rady Europy mające na celu wspieranie ich w procesie wdrażania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zapoznania się z tłumaczeniami na język polski niektórych spośród tych zaleceń. >>>

 

Przydatne linki >>>

AKTUALNOŚCI

Wizyta ministra Jacka Czaputowicza w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Radzie Europy w Strasburgu
Prezentacja w Genewie wystawy z okazji 25 lat przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Odeskie obchody 25 rocznicy przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Dzień edukacji narodowej w Rzymie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim na temat ochrony prawa własności w 25 rocznicę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych