close

Instytucje OBWE

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
http://www.osce.org/odihr

Posiada siedzibę w Warszawie. Zajmuje się promowaniem praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Organizuje doroczne Spotkania Przeglądowe (Human Dimension Implementation Meeting - HDIM) w Warszawie oraz  seminaria ekspertów dotyczące zobowiązań przyjętych w ramach tzw. „ludzkiego wymiaru” OBWE. Koordynuje obserwację wyborów, zapewnia ekspertyzy i szkolenia dotyczące zagadnień konstytucyjnych i prawnych.


Forum Ekonomiczne
http://www.osce.org/eea

Zostało powołane w 1992 roku w Pradze podczas obrad Rady Ministerialnej. Koordynator OBWE do spraw Ekonomicznych i Środowiskowych oraz Forum Ekonomiczne organizują konferencje i seminaria, zajmują się promowaniem norm i standardów.
 
 
Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów
http://www.osce.org/fom

Zajmuje się sprawami związanymi z przestrzeganiem standardów międzynarodowych w zakresie wolności środków masowego przekazu w państwach OBWE.

 
Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych
http://www.osce.org/hcnm

Posiada siedzibę w Hadze. Zajmuje się monitorowaniem sytuacji, wczesnym ostrzeganiem o pojawiających się zagrożeniach dla stabilności wewnętrznej państw OBWE oraz relacji między państwami Organizacji, a także podejmowanie działań zmierzających do redukcji napięć.
 

Zgromadzenie   Parlamentarne OBWE
http://www.osce.org/pc

Powstało w 1992 r. w ramach prowadzonej instytucjonalizacji procesu KBWE i zainicjowało uzupełnienie płaszczyzn dialogu pomiędzy państwami o wymiar parlamentarny. Członkami Zgromadzenia są parlamentarzyści z państw uczestniczących w pracach Organizacji, wyznaczeni przez swoje parlamenty narodowe do stałych delegacji  ZP OBWE.

Zadania Zgromadzenia to m.in.: ocena realizacji celów OBWE, debata nad sprawami podnoszonymi w czasie spotkań Rady Ministerialnej oraz w czasie szczytów szefów państw i rządów, rozwijanie i wspieranie mechanizmów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, wspieranie procesów budowy i umacniania instytucji demokratycznych w państwach członkowskich. Sesje Zgromadzenia odbywają się dwa razy w roku. Sesja letnia jest najważniejszym spotkaniem Zgromadzenia, podczas którego przyjmowana jest deklaracja końcowa i  rezolucje.

Jedną z istotnych form działania ZP OBWE jest udział jej członków w międzynarodowych misjach obserwacyjnych podczas wyborów  (współpracuje w tym zakresie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka).

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych