close

Wymiar Północny

Uruchomiony w 1999 r. Wymiar Północny tworzy platformę współpracy UE, jej państw członkowskich oraz krajów partnerskich: Islandii, Norwegii i Rosji. Celem Wymiaru Północnego jest rozwoju dialogu i współpracy regionalnej, jak również wzmocnienie stabilności i  wspomaganie integracji ekonomicznej, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie Północnej. Od początku 2007 r. Wymiar Północny jest zdefiniowany dwoma dokumentami: „Deklaracją dotyczącą polityki Wymiaru Północnego” oraz „Dokumentem ramowym polityki Wymiaru Północnego” – oba zostały przyjęte na szczycie WP 24 listopada 2006 roku w Helsinkach.

 

Obszary priorytetowe Wymiaru Północnego:

 

  • Współpraca ekonomiczna;
  • Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość;
  • Bezpieczeństwo zewnętrzne - obrona cywilna;
  • Badania, edukacja i kultura;
  • Środowisko, bezpieczeństwo nuklearne i zasoby naturalne;
  • Dobrobyt społeczny i opieka zdrowotna.

Wymiar Północny obejmuje rozległy obszar geograficzny sięgając na osi północ – południe: od Europy Arktycznej i obszarów sub-arktycznych do południowych brzegów Morza Bałtyckiego, włącznie z krajami w jego sąsiedztwie; oraz na osi wschód – Zachód: od Rosji Północno-Zachodniej na krańcach wschodnich do Islandii i Grenlandii na krańcach zachodnich. Od chwili wstąpienia Polski i państw bałtyckich do UE, Rosja Północno-Zachodnia stanowi główny punkt zogniskowania zadań.

 

Funkcjonują cztery partnerstwa Wymiaru Północnego:

 

 

Polska uważa WP za ważne narzędzie współpracy regionalnej i bierze udział w pracach trzech partnerstw: NDPTL, NDPHS i NDPC.

 

Dowiedz się więcej: www.northerndimension.info/ oraz eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych