close

 

GENEZA STRATEGII UNII EUROPEJSKIEJ DLA  REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

 

Głównym celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Jej inicjatorem był Parlament Europejski, który w listopadzie 2006 r. przyjął rezolucję postulującą opracowanie SUE RMB. W grudniu 2007 r. Rada Europejska (w wyniku aktywności państw regionu, zwłaszcza Szwecji), wezwała KE do opracowania SUE RMB. W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat dotyczący Strategii, a w październiku 2009 r. (w czasie prezydencji szwedzkiej) SUE RMB została zatwierdzona przez Radę Europejską.

 

Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. Strategia stwarza możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu, inicjowania nowych projektów oraz promowania na forum międzynarodowym projektów już istniejących.

 

RAMY STRATEGII UNII EUROPEJSKIEJ DLA  REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

 

SUE RMB określona została jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. Jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne.

Plan Działania SUE RMB opiera się na 3 głównych celach (Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity). Towarzyszą im cele szczegółowe i wskaźniki. Od czerwca 2015 r. Strategia posiada 13 Obszarów Tematycznych (Policy Areas) i 4 Działania Horyzontalne (Horizontal Actions), w ramach których realizowanych jest kilkadziesiąt Projektów Flagowych (Flagship Projects).

 

 

 

 

 

 

CELE I WSKAŹNIKI W STRATEGII

 

Objective 1 - Save the Sea
1.1 Clear water in the sea
- good environmental status by 2021

1.2 Rich and healthy wildlife 
- good environmental status by 2021

1.3 Clean and safe shipping
- decrease in shipping accidents
- elimination of illegal discharges by 2021

1.4 Better co-operation
- Full implementation of the HELCOM BSAP
- drawing up and application of Maritime Spatial Plans throughout the region in 2020

 

Objective 2 – Connect the Region
2.1    Good transport conditions
- completion of TEN-T core and comprehensive network in the region on time, incl. links to Russia and Belarus

2.2 Reliable energy markets
- full and environmentally sustainable interconnection of the gas and electricity markets acc. to BEMIP schedule

2.3 Connecting People in the Region
- 20% increase by 2020 of people or organisations participating in the EU framework programme, Culture, Youth in Action, LLL and Marie Curie action programmes

 

Objective 3 – Increase Prosperity
3.1 EUSBSR as frontrunner for deepening and fulfilling the Single Market
- 15% increase in the intra-regional trade in goods
- 15% increase in the intra-regional trade in services

3.2 EUSBSR contributing to the implementation of EU 2020 strategy
- positive influence on employment rate and expenditure on R&D

3.3 Improved global competitiveness of the Baltic Sea Region
- positive influence on GDP (internal convergence and vis-à-vis EU27)
- increase in the Human Development Index and internal convergence of the region
- increase in the Labour Productivity Index and internal convergence of the region

3.4 Climate change adaptation
- adoption of an integrated coastal protection plan and programme by 2020

 

SEED MONEY

 

Instrument finansowy Seed Money Facility uruchomiono 18 lutego 2013 r. Pozwala on na współfinansowanie przygotowania projektów, które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Przygotowanie projektu, na które zostanie przyznane wsparcie w ramach mechanizmu seed money, nie może trwać dłużej niż 1 rok.

 

Możliwy poziom dofinansowania (85%) zamyka się w przedziale między 30 tys. a 50 tys. EUR, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. EUR.

 

W partnerstwie w ramach projektu, ubiegającego się o środki seed money, muszą uczestniczyć co najmniej 3 różne państwa regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Dania, Szwecja, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, a także Norwegia, Białoruś oraz regiony zachodnio – północnej Rosji).

Środki przyznawane w ramach instrumentu Seed Money pochodzą z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interrreg Baltic Sea Region).

 

Więcej informacji:

http://seed.eusbsr.eu

http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls.html

 

DOSTĘPNE ŚRODKI FINANSOWE


Co do zasady SUE RMB nie posiada własnych środków finansowych, jednakże projekty realizowane w jej ramach mogą korzystać z szerokiego wachlarza funduszy. Według opracowania Interact Point Turku, który przeanalizował 75% dostępnych instrumentów, 20% środków jest ulokowana w Polsce.


Więcej na ten temat: http://funding.balticsea-region.eu/
 

PRZEGLĄD PLANU DZIAŁANIA

 

Plan Działania jest dokumentem elastycznym, poddawanym rewizjom, mającym na celu dopasowanie kształtu Strategii do bieżących potrzeb i nowych wyzwań w regionie.

 

Pierwsza rewizja Planu Działania miała miejsce w lutym 2013 r. Doprecyzowaniu uległy role podmiotów wdrażających Strategię na różnych szczeblach: Komisji Europejskiej, państw członkowskich, Koordynatorów Obszarów Tematycznych oraz Akcji Horyzontalnych, Liderów Projektów Flagowych.

 

Nowy Plan Działania doprecyzował także pojęcie Projektu Flagowego oraz określił ścieżkę postępowania dla projektodawców zainteresowanych włączeniem nowych projektów. Uzgodniono  nowe cele nadrzędne Strategii (Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity), wskaźniki i poziomy docelowe.

 

Druga rewizja Planu Działania miała miejsce w czerwcu 2015 r.

 

Proces rewizji Planu Działania oraz dopasowywania Strategii do aktualnych wyzwań został zapoczątkowany podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r.  Wiązało się to z blisko rocznymi, intensywnymi pracami Polski, mającymi na celu ocenę funkcjonowania SUE RMB. Zapisy wskazujące na konieczność dokonania przeglądu SUE RMB podczas polskiej prezydencji w Radzie UE znalazły się w raporcie KE nt. wdrażania SUE RMB z czerwca 2010 r.

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE W PROCESIE PRZEGLĄDU SUE RMB

(II poł. 2011 r.)

 

Wypracowanie polskiego stanowiska

 

 • Narodowy Koordynator (MSZ) przeprowadził wraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli ankietę sondażową wśród podmiotów zaangażowanych w realizację SUE RMB w Polsce, celem pozyskania opinii dotyczących dotychczasowych doświadczeń z realizacji SUE RMB
 • Szereg spotkań z polskimi interesariuszami: 3.12.2010 r., 10.02.2011 r., 8.04.2011 r. (dodatkowo z udziałem Komisji Europejskiej oraz Instytucji Zarządzających krajowymi i regionalnymi Programami Operacyjnymi) oraz 3.06.2011 r. (poświęcone głównie celom i wskaźnikom w SUE RMB).
 • 1.07.2011 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął w trybie obiegowym stanowisko RP ws. przeglądu.

Przed rozpoczęciem prezydencji

 

 • Maj – czerwiec 2011 r. konsultacje bilateralne z państwami makroregionu.
 • Konsultacje dotyczące przeglądu z najważniejszym partnerem instytucjonalnym, Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej - DG REGIO Baltic Team) - 9.11.2010 r., 15.02.2011 r., 8.04.2011 r., 4.05.2011 r., 14.06.2011 r. oraz 31.07.2011 r.
 • Spotkania z Intergrupą Bałtycką w Parlamencie Europejskim 24.05.2011 r., wysłuchanie w Komisji ds. Środowiska (ENVI) 21.06.2011 r. oraz przesłuchanie nt. przeglądu w Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) 6.10.2011 r.
 • Komitet Regionów został skonsultowany w procedurze pisemnej i przedstawił swój wkład do przeglądu.
 • Narodowy Koordynator wykorzystał także różne formaty współpracy regionalnej dla uzyskania opinii regionów na temat wdrażania SUE RMB. Efektem współpracy stały się zintensyfikowane kontakty z Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), w którym dwuletnie przewodnictwo objęło wówczas Województwo Zachodniopomorskie, powołanym z inicjatywy DG REGIO Informal Baltic Sea Regions' Contact Group (IBSRCG) oraz Euroregionem Bałtyk.

W trakcie prezydencji

 

 • Na wniosek Polski wznowiono prace Grupy Przyjaciół Prezydencji ds. SUE RMB (Friends of Presidency Group - FoP), której celem było wypracowanie tekstu Konkluzji Rady ws. przeglądu, zawierających rekomendacje dla wprowadzenia usprawnień i dostosowań w procesie realizacji SUE RMB w przyszłości. Podczas pierwszego posiedzenia (15.07.2011r.), zaprezentowano Raport KE z wdrażania SUE RMB (Progress Report), który został opublikowany w dniu 22.06.2011 (patrz zakładka DOKUMENTY).
 • Prezydencja opracowała projekt Konkluzji Rady ws. przeglądu SUE RMB, który 16.08.2011 r., za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego Rady, został przekazany państwom członkowskim. Po uzgodnieniu tekstu na FoP, został on przyjęty na posiedzeniu COREPER II w dniu 10.11.2011 r., a następnie zatwierdzony na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych 15.11.2011 r. (patrz zakładka DOKUMENTY).
 • Najważniejsze propozycje objęły: poprawę zarządzania Strategią poprzez wzmocnienie roli KE i silniejsze zaangażowanie polityczne państw członkowskich na różnych szczeblach administracji, a także doprecyzowanie ról poszczególnych podmiotów wdrażających; zalecenie ustanowienia jasnych celów i wskaźników SUE RMB, ułatwiających jej ewaluację, utworzenie interaktywnej strony internetowej, służącej jako platforma wymiany dobrych praktyk oraz informacji nt. wdrażanych projektów; zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania poprzez włączenie w realizację SUE RMB nie tylko polityki spójności, ale i innych polityk sektorowych. Konkluzje przewidywały także poszukiwanie płaszczyzn współpracy z regionalnymi strukturami współpracy funkcjonującymi w regionie, a także podkreślały potrzebę angażowania we współpracę państw trzecich. Odnotowano potrzebę poszukiwania synergii między SUE RMB a Strategią UE dla regionu Dunaju. W konkluzjach utrzymana została zasada trzech nie (brak nowych instytucji, legislacji oraz środków finansowych).
 • Ważnym wydarzeniem towarzyszącym przeglądowi SUE RMB było zorganizowane w Gdańsku w dniach 24-26 listopada 2011 r. II Forum SUE RMB połączone z XIII Szczytem Bałtyckiego Forum Rozwoju. Wydarzenie pod hasłem „Nowe ambicje dla regionu Morza Bałtyckiego" (New Ambitions for the Baltic Sea Region) współorganizowały polska prezydencja, Komisja Europejska, Województwo Pomorskie oraz Miasto Gdańsk.

Więcej na ten temat:

II Forum SUE RMB w Gdańsku

 

WAŻNE LINKI

 

Serwis Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
http://www.balticsea-region-strategy.eu/

 

SUE RMB na stronach Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/

 

Seed Money Facility

http://seed.eusbsr.eu

 

Interreg

www.interreg.eu

 

Wymiar Północny UE
http://eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm

 

Rada Państw Morza Bałtyckiego
http://www.cbss.org/

 

Bałtyckie Forum Rozwoju (Baltic Development Forum)
http://www.bdforum.org/

 

Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC)
http://www.bsssc.com/

 

Euroregion Bałtyk
http://euroregionbaltic.eu/

 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk
http://www.eurobalt.org.pl/

 

Związek Miast Bałtyckich
http://www.ubc.net/

 

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM)
http://www.helcom.fi/

 

VASAB
http://www.vasab.org/

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych