close

Priorytety Prezydencji

 

 

 

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

Wpisując się w długoterminowy priorytet RPMB Zrównoważony region dobrobytu, Polska podczas prezydencji realizowała następujący priorytet:

 

NOWA AGENDA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

 

Celem było dążenie do wypracowania nowej agendy zrównoważonego rozwoju po roku 2015, w tym: kontynuacja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w celu ograniczenia gospodarczego i społecznego ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi. W efekcie zabiegów prezydencji, przyjęto deklarację „Baltic 2030. Renewing the Commitment to Sustainable Development in the Baltic Sea Region”, będącą regionalnym wyrazem globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju wypracowanych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Istotnym elementem agendy prezydencji  było także wzmacnianie zintegrowanego podejścia do spraw morskich, w tym systemu transportowego w regionie.

 

Ważnym elementem realizacji priorytetu były działania na rzecz współpracy w obszarze zróżnicowanych źródeł energii.

 

Polska podjęła działania na rzecz umiędzynarodowienia bałtyckiego obszaru nauki, badań i innowacji, m.in. organizując pierwsze spotkanie ministrów ds. nauki regionu Morza Bałtyckiego (Kraków, czerwiec 2016 r.).

 

Realizacja priorytetu wspierana była także poprzez działania na rzecz rozwoju współpracy w sektorze turystyki, w tym wysiłki w kierunku utworzenia Centrum Turystyki Bałtyckiej, które ma pełnić funkcję koordynującą współpracę sektora turystycznego w regionie. Polska zorganizowała także w ramach prezydencji w RPMB 8. Bałtyckie Forum Turystyczne (Gdańsk, Malbork, wrzesień 2015 r.)

 

 

KREATYWNOŚĆ

 

Wpisując się w długoterminowy priorytet RPMB Tożsamość regionalna, Polska podczas prezydencji realizowała następujący priorytet:

 

KULTURA JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO.
KREATYWNOŚĆ + WSPÓŁPRACA = ROZWÓJ

 

Celem była promocja kultury regionu Morza Bałtyckiego, poprzez realizację projektów interdyscyplinarnych, czerpiących z doświadczeń wszystkich państw. Nacisk położony był na zwiększenie efektywności istniejących i tworzących się sieci współpracy kluczowych organizacji i instytucji kulturalnych. Kluczowe dla realizacji priorytetu były działania na rzecz zwiększania świadomości środowisk decyzyjnych w kwestii inwestycyjnego charakteru przedsięwzięć z zakresu kultury oraz roli kultury w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu, ze szczególnym naciskiem na sektory kreatywne.

Polska zorganizowała 9. Konferencję Ministrów Kultury Regionu Morza Bałtyckiego (Gdańsk, wrzesień 2015 r.)  

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Wpisując się w długoterminowy priorytet RPMB Bezpieczny region, polska prezydencja realizowała następujący priorytet:

 

OCHRONA LUDNOŚCI W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

 

Podjęto działania w kierunku wzmocnienia regionalnego potencjału reagowania i interoperacyjności służb, poprzez efektywne wykorzystanie modułów ochrony ludności w regionie i zacieśnienie współpracy na rzecz zwalczania skutków katastrof.
 
Ważnym elementem realizacji priorytetu były działania na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w regionie, w tym: wymiana danych, informacji i doświadczeń, programy współpracy między laboratoriami pomiarowymi oraz dozorami jądrowymi, współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i transportów materiałów niebezpiecznych.

 

Realizacja priorytetu była wspierana działaniami w kierunku wzmacniania współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci w regionie, w tym przede wszystkim kwestii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego i adopcji – także w kontekście problemów demograficznych.

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych