close

13 lipca 2015

Wyzwania dla polityki zagranicznej RP wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów (2015-2020 i po 2020 roku)

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło znaczenie Ameryki Łacińskiej i Karaibów w polityce globalnej. Nowe uwarunkowania powinny znaleźć odzwierciedlenie w polityce zagranicznej RP. Publikacja ta nie jest wykładnią stanowiska MSZ. Stanowi raczej próbę przybliżenia zmieniających się uwarunkowań regionalnych oraz dostępnych narzędzi pogłębienia współpracy z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Może być zatem punktem odniesienia do dalszej dyskusji.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych