close

Wizyty oficjalne i robocze

Wizyty w Polsce Głów Państw, Szefów Rządów i Ministrów Spraw Zagranicznych

1.Wizyta w Polsce Głowy Państwa

2. Wizyta w Polsce Szefa Rządu

3. Wizyta w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych

4. Przygotowanie wizyty

 

1. Wizyta w Polsce Głowy Państwa

Wizyta w Polsce Głowy Państwa może nosić charakter oficjalny lub roboczy.
W pewnych sytuacjach może to być również wizyta prywatna. Program wizyty oficjalnej zawiera następujące stałe elementy:

a)     nieoficjalne powitanie na lotnisku przez przedstawiciela Prezydenta RP (sekretarza lub podsekretarza stanu
w Kancelarii Prezydenta RP), dyrektora lub zastępcę dyrektora PD MSZ i ambasadorów obu państw (wyłożony czerwony dywan, szpaler żołnierzy, flagi RP i państwa Gościa),

b)     ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego (prezentacja obu delegacji, hymny, przegląd kompanii reprezentacyjnej WP, defilada). W ceremonii uczestniczą członkowie obu delegacji oficjalnych, przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych Warszawy, dziekan korpusu dyplomatycznego i szefowie misji dyplomatycznych oraz personel dyplomatyczny ambasady państwa Gościa,

c)     rozmowa „w cztery oczy” lub „w wąskim gronie”,

d)     rozmowy plenarne obu delegacji (przewidziana jest również możliwość odrębnych spotkań ministrów towarzyszących Gościowi z polskimi odpowiednikami),

e)     wspólna konferencja prasowa,

f)      inne spotkania: wizyty u Marszałka Sejmu i Senatu oraz wizyta Prezesa Rady Ministrów u Gościa (rozmowa lub robocze śniadanie),

g)     obiad oficjalny w Pałacu Prezydenckim,

h)     złożenie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza,

i)      nieoficjalne pożegnanie na lotnisku /analogiczne do nieoficjalnego powitania/.

Inne ewentualne elementy programu ustalane są na zasadzie wzajemności
lub w zależności od zainteresowań i życzeń Gościa. Jeżeli Gościowi towarzyszy współmałżonek, przygotowywany jest dla niej/niego oddzielny program, uwzględniający jej/jego udział w niektórych punktach programu Głowy Państwa.

Wizyta robocza Głowy Państwa nie obejmuje elementów wskazanych powyżej w podpunktach b), f) i h). Śniadanie lub obiad ma w takim przypadku charakter roboczy. Natomiast inne punkty programu wizyty ustalane są w zależności od potrzeb i życzeń Gościa.

W przypadku wizyty prywatnej nie określa się żadnych stałych punktów programu. Oprawa protokolarna jest zredukowana do niezbędnego minimum.

 

2. Wizyta w Polsce Szefa Rządu

Wizyta Szefa Rządu, podobnie jak w przypadku Głowy Państwa, może być oficjalna, robocza lub prywatna. Program wizyty oficjalnej zawiera następujące stałe elementy:

a)      nieoficjalne powitanie na lotnisku przez przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów RP (sekretarza
lub podsekretarza stanu), dyrektora lub zastępcę dyrektora PD
i ambasadorów obu państw (wyłożony czerwony dywan, szpaler żołnierzy, flagi RP i państwa Gościa),

b)      ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP (prezentacja obu delegacji, hymny, przegląd kompanii reprezentacyjnej WP, defilada) z udziałem obu delegacji oficjalnych, przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych Warszawy, dziekana korpusu dyplomatycznego i personelu dyplomatycznego ambasady Gościa,

c)      rozmowa „w cztery oczy” lub „w wąskim gronie”,

d)      rozmowy plenarne obu delegacji,

e)      wspólna konferencja prasowa lub spotkanie z dziennikarzami,

f)       oficjalne śniadanie lub obiad,

g)      wizyta u Prezydenta RP,

h)      wizyty kurtuazyjne u Marszałków obu Izb Parlamentu,

i)       złożenie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza,

j)       nieoficjalne pożegnanie na lotnisku /analogiczne do nieoficjalnego powitania/.

Inne ewentualne elementy programu ustalane są na zasadzie wzajemności
lub w zależności od zainteresowań i życzeń Gościa. Jeżeli Gościowi towarzyszy współmałżonek, przygotowywany jest dla niej/niego oddzielny program, uwzględniający jej/jego udział w niektórych punktach programu Szefa Rządu.

Wizyta o charakterze roboczym nie obejmuje podpunktów b), h) oraz i). Śniadanie lub obiad ma w takim przypadku charakter roboczy. Natomiast inne punkty programu wizyty ustalane są w zależności od potrzeb
i życzeń Gościa.

W przypadku wizyty prywatnej nie ma stałych punktów programu. Elementy protokolarne są sprowadzone
do niezbędnego minimum.

 

3. Wizyta w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych, podobnie jak w przypadku Głowy Państwa i Szefa Rządu, może mieć charakter oficjalny, roboczy lub prywatny. Stałymi elementami wizyty oficjalnej są:

a)      nieoficjalne powitanie na lotnisku przez dyrektora lub zastępcę dyrektora departamentu terytorialnego MSZ, naczelnika Wydziału Wizyt Oficjalnych PD MSZ i ambasadorów obu państw (w przypadku obecności polskiego ambasadora w kraju),

b)      rozmowa „w cztery oczy” lub „w wąskim gronie”,

c)      rozmowy plenarne obu delegacji,

d)      wspólne spotkanie z dziennikarzami,

e)      wizyty u Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów RP,

f)       wizyty kurtuazyjne u Marszałków Sejmu i Senatu,

g)      oficjalne śniadanie lub obiad,

h)      złożenie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza,

i)       nieoficjalne pożegnanie na lotnisku /analogiczne do nieoficjalnego powitania/.

Jeżeli gościowi towarzyszy współmałżonek, za opracowanie dla niej/niego odrębnego programu odpowiada ambasada.

Wizyta o charakterze roboczym nie obejmuje ceremonii złożenia wieńca,
a punkt f) opcjonalnie. Inne, dodatkowe punkty programu są ustalane w zależności
od potrzeb i wymogów konkretnej wizyty.

 

 

4. Przygotowanie wizyty

W ramach przygotowań do powyżej wymienionych wizyt, Protokół Dyplomatyczny współpracuje z:

-         Kancelarią Prezydenta RP

-         Kancelarią  Prezesa Rady Ministrów RP,

-         departamentami i biurami w ramach MSZ

-         władzami cywilnymi i wojskowymi stolicy,

-         Biurem Ochrony Rządu i policją.

W przypadku realizacji części programu poza Warszawą Protokół Dyplomatyczny współpracuje
z przedstawicielami administracji rządowej w terenie oraz przedstawicielami administracji samorządowej.

Ważne znaczenie dla procesu przygotowania wizyt mają robocze kontakty
z odpowiednimi ambasadami. Do ambasad Protokół Dyplomatyczny kieruje szereg pytań i problemów, których wyjaśnienie i uzgodnienie znacznie usprawnia pracę
i gwarantuje dobre przygotowanie wizyty.

Do najważniejszych kwestii należą:

 • data i godzina przybycia Gościa do Polski oraz środek transportu jakim podróżuje Gość (typ samolotu) oraz dane osobowe przedstawicieli ambasady biorących udział
  w powitaniu/pożegnaniu Gościa wraz z numerami pojazdów jakimi się poruszają, 
 • skład delegacji oficjalnej wg precedencji,
 • wykaz osób towarzyszących,
 • życiorysy Gościa i współmałżonka,
 • dane oficerów ochrony, ilość i rodzaj posiadanej broni oraz środki łączności radiowej jakimi się posługują wraz z informacją na temat żądanych częstotliwości,
 • sugestie odnośnie programu,
 • skład osób na poszczególne spotkania oraz na obiad oficjalny,
 • wskazania dietetyczne i zdrowotne, grupa krwi Gościa i współmałżonka,
 • specjalne życzenia Gościa,
 • preferencje dot. zakwaterowania.

Powyższe kwestie są przedmiotem wspólnych uzgodnień zarówno z przedstawicielami ambasad jak
i z członkami przyjeżdżających do Polski grup przygotowawczych. Strona polska umożliwia grupie dokonanie rekonesansu miejsc pobytu Gościa oraz prowadzi negocjacje dot. ostatecznego kształtu programu wizyty.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych