close

Pojazdy

1. Zwolnienia celne/podatkowe w odniesieniu do pojazdów

2. Rejestracja pojazdów

3. Prawa jazdy

4. Ubezpieczenia pojazdów

 1. Zwolnienia celne/podatkowe w odniesieniu do pojazdów

 

Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz ich akredytowani członkowie mają prawo nabywać/sprowadzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdy. Zwolnienie pojazdów z podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego/opłat celnych odbywa się z uwzględnieniem zasady wzajemności.
 

Jednocześnie w odniesieniu do nabywania/sprowadzania pojazdów w tym trybie obowiązują wskazane poniżej zasady:


– liczba pojazdów służbowych, przy nabyciu których stosuje się zwolnienia celne i/lub podatkowe, przydzielana jest w rozsądnych granicach i - co do zasady - nie powinna przekraczać liczby przedstawicieli dyplomatycznych,
 

– dla celów prywatnych, jeśli członek misji przebywa z rodziną, przysługują dwa pojazdy na trzy lata. Osobie samotnej – jeden pojazd na trzy lata. Dodatkowe pojazdy, wykraczające poza wspomniany limit, zostaną odprawione na zasadach ogólnych, tj. bez prawa do zwrotu opłat celnych i podatków.


Pojazd, który został zwolniony z należności celnych albo podatku od towarów i usług i/lub podatku akcyzowego, nie może zostać odstąpiony osobie nieuprawnionej do skorzystania z tego rodzaju przywileju w ciągu trzech lat, licząc od dnia dopuszczenia do obrotu. W przypadku sprzedaży/odstąpienia samochodu, na którym ciąży warunek celny lub podatkowy osobie spoza korpusu dyplomatycznego osoba sprzedająca jest zobowiązana do uiszczenia kwot podatków, z których uprzednio była zwolniona w całości.


W przypadku nabycia przez misję lub uprawnionego członka misji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu i uzyskania z tego tytułu zwrotu podatków - zgodnie z Instrukcją w sprawie rejestracji pojazdów zawartą w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dziennik Ustaw z 2007 roku Nr 137, pozycja 968 z późniejszymi zmianami) - Wydział Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nanosi w uprzednio wydanym dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotację o zwolnieniu z podatków nabywcy pojazdu pod warunkiem nieodstępowania go przez okres 3 lat.


Powyższe wynika z paragrafu 2, ustęp 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług misjom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 193, pozycja 1618) oraz paragrafu 19, ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 430).


W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, po udzieleniu misji lub jego uprawnionemu członkowi przez właściwy urząd zwrotu podatku VAT i/lub akcyzowego z tytułu nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do misji dyplomatycznych o niezwłoczne zgłoszenie się właścicieli tych pojazdów do Wydziału Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Plac Bankowy 3/5, Warszawa) celem uzupełnienia zapisów w dowodzie rejestracyjnym.
 

Misja dyplomatyczna zobowiązana jest przekazać do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu fotokopii dowodu rejestracyjnego z dokonaną adnotacją na temat uzyskania zwolnienia podatkowego.

 

2. Rejestracja pojazdów

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 r.  pozycja 1137, tekst jednolity) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dziennik Ustaw z 2014 r. pozycja 1522, tekst jednolity) rejestracji pojazdu należącego do misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich członków korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, dokonuje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. 

W celu zarejestrowania pojazdu na tablicach dyplomatycznych misja dyplomatyczna zwraca się notą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do której dołącza: 

 

a) fotokopię dowodu potwierdzającego własność pojazdu (faktura lub umowa kupna sprzedaży),


b) dwa wypełnione wnioski o zarejestrowanie samochodu przez Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,


c) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,


d) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,


e) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzającego homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach i zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego (w przypadku nowych pojazdów), f) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane
 

oraz :


g) zaświadczenie celne - w przypadku pojazdu sprowadzanego spoza obszaru celnego Unii Europejskiej (odpowiednio formularz do użytku służbowego lub formularz do użytku osobistego), (formularz do użytku służbowego formularz do użytku osobistego);


h)      jeśli pojazd został sprowadzony z obszaru celnego Unii Europejskiej:

w przypadku sprowadzenia nowego pojazdu - formularz VAT 23 ;

w każdym przypadku należy dołączyć formularz do Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów  zwalniający z podatku akcyzowego . 

Dodatkowo, przedstawiając dokumentację w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, należy dołączyć do przywołanych powyżej dokumentów tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był już zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych powinien załączyć stosowne oświadczenie, w którym wyjaśniona będzie przyczyna nieskładania tablic rejestracyjnych oraz – jeśli przyczyną jest konieczność zwrotu tych tablic do obcego organu rejestrującego - należy podać jego dokładną nazwę.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 230, pozycja 2302 z późniejszymi zmianami) pobierane są następujące opłaty:


a) za wydanie karty dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną w wysokości 75,50 złotych (dowód rejestracyjny – 48 złotych, komplet nalepek legalizacyjnych – 11 złotych, nalepka kontrolna – 16,50 złotych),


b) za wydanie tablic rejestracyjnych w wysokości 80 złotych,


c) opłata ewidencyjna  w wysokości 3 złotych,


d) opłata skarbowa (zwolnienie z opłaty jest możliwe w oparciu o zasadę wzajemności).


Rejestracja dyplomatyczna przysługuje, stosownie do norm prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa polskiego, wyłącznie misjom oraz ich uprawnionym członkom. Samochody o tej rejestracji nie mogą być udostępniane żadnej nieuprawnionej osobie fizycznej bądź prawnej. Niedopełnienie tych wymogów może spowodować odmowę wydania misji tablic rejestracyjnych  i dowodu rejestracji nowo nabytego samochodu. W stosunku zaś do osób bezprawnie użytkujących pojazdy z rejestracją CD służby porządkowe są uprawnione do zatrzymania dowodu rejestracyjnego i zdjęcia tablic rejestracyjnych tych pojazdów.


W przypadku wyprowadzenia pojazdu na stałe z terytorium Polski lub zmiany właściciela tablice rejestracyjne należy niezwłocznie zwrócić, najpóźniej w ciągu 14 dni, do Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i poinformować o tym fakcie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dołączając do noty fotokopię dowodu wyrejestrowania pojazdu, a w przypadku sprzedaży samochodu dodatkowo fotokopię umowy kupna-sprzedaży.


Niezwrócenie tablic dyplomatycznych spowoduje zablokowanie danych numerów rejestracyjnych dla nowo przybyłych członków misji. Z uwagi na powyższe, Ministerstwo ściśle przestrzega wspomnianego wymogu, co oznacza, że nie wyda zgody na rejestrację pojazdów na tablicach dyplomatycznych nowo akredytowanym członkom, jeśli ich poprzednicy nie zwrócą tablic wraz z dowodem rejestracyjnym do właściwego urzędu. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, iż istnieje możliwość przerejestrowania pojazdów, które opuszczają terytorium Polski z tablic dyplomatycznych na tablice wywozowe, które zgodnie z art. 74 ustawy Prawo o ruchu drogowym ważne są przez okres 30 dni.

Zgodnie z art. 72 ustęp 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 roku pozycja 1137, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, nie jest możliwe zarejestrowanie na numerach dyplomatycznych pojazdów stanowiących przedmiot umowy leasingowej. Rejestracja takich pojazdów możliwa jest wyłącznie u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania starosty, z wykorzystaniem zwykłych tablic rejestracyjnych. W takim przypadku rejestracja odbywa się bez pośrednictwa Protokołu Dyplomatycznego.


Właściciel pojazdu sprowadzający samochód z zagranicy zgodnie z artykułem 71 cytowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zobowiązany do jego zarejestrowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 30 dni od wjazdu na terytorium RP.


 

3. Prawa jazdy

 

Członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystającym z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na wniosek Protokołu Dyplomatycznego.

Wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 r. pozycja 1137, z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw z 2014 r. pozycja 600, tekst jednolity).
 

Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy podlega wymogowi uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego i złożenia wymaganej dokumentacji za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.


Osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Kierowanie pojazdem przez osobę posługującą się zagranicznym prawem jazdy po upływie tego okresu jest nielegalne, co może mieć swoje konsekwencje w dochodzeniu roszczeń od firm ubezpieczeniowych w przypadku ewentualnej kolizji drogowej.


Osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach składa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego następujące dokumenty:


– wniosek Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,


– wniosek urzędowy wraz ze wzorem podpisu oraz wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;


– kserokopię prawa jazdy;


– uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy.


Osoby będące obywatelami jednego z państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadające krajowe prawo jazdy i zamieszkujące w Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy ustawy o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku (Dziennik Ustaw z 2014 r. pozycja 600, tekst jednolity) są zwolnione z obowiązku wymiany prawa jazdy na polskie prawo jazdy.

 

4. Ubezpieczenia pojazdów

 

Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych oraz ich członkowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, są zobowiązani jako właściciele pojazdów mechanicznych do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem używanych przez siebie pojazdów (ubezpieczenie OC). Poruszanie się po drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej bez obowiązkowego ubezpieczenia OC jest niezgodne z prawem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku członkowie misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego będą zobowiązani do pokrycia wszelkich szkód powstałych z ich winy w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. 
 

Zaleca się zawieranie dodatkowych umów ubezpieczenia dobrowolnego: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) kierowcy i pasażera pojazdu, powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz ubezpieczenia autocasco (AC) od uszkodzeń, zniszczeń lub kradzieży pojazdu bądź jego wyposażenia. Ubezpieczenia te, wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, zapewniają pełną ochronę ubezpieczeniową pojazdów oraz ich właścicieli. Niezawarcie umów ubezpieczenia dobrowolnego powoduje, że na właściciela pojazdu spada całkowita odpowiedzialność za skutki finansowe nieszczęśliwego wypadku lub kradzieży pojazdu.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych