close

Nadawanie odznaczeń i orderów

1. Nadawanie odznaczeń i orderów państw obcych obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej

2. Nadawanie odznaczeń i orderów Rzeczypospolitej Polskiej dyplomatom państw obcych

 

1. Nadawanie odznaczeń i orderów państw obcych obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Obywatel polski może przyjąć odznaczenie, order lub inne zaszczytne wyróżnienie nadane mu przez najwyższe władze obcego państwa po uprzednim uzyskaniu na to zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (artykuł 5 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach – Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 i Dz. U. Nr 101, poz. 1177 z 1999 r.).
 

O zgodę na przyjęcie przez obywatela polskiego odznaczenia lub orderu nadawanego przez najwyższe władze obcego państwa misja dyplomatyczna tego państwa występuje notą do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nota powinna zawierać:


– nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz stanowisko zajmowane przez osobę, którą proponuje się odznaczyć,


– pełną nazwę i klasę proponowanego odznaczenia, orderu lub innego zaszczytnego wyróżnienia,


– charakterystykę zasług osoby, którą proponuje się odznaczyć.


Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje notą misję dyplomatyczną o decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Nie jest wymagana zgoda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przyjęcie przez obywateli polskich odznaczeń i innych zaszczytnych wyróżnień, które nie są nadawane przez najwyższe władze obcego państwa, lecz przez władze niższego szczebla np. przez ministrów.


 

2. Nadawanie orderów i odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej dyplomatom państw obcych


 

Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (artykuł 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach – Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450).


Nie ma praktyki odznaczania wszystkich szefów misji dyplomatycznych z tytułu zakończenia ich misji w Polsce. Odznaczenia nadawane są jedynie tym szefom misji dyplomatycznych, którzy w okresie pełnienia misji wykazali się szczególną aktywnością i wnieśli znaczący osobisty wkład w rozwój stosunków między reprezentowanym przez nich państwem a Rzeczpospolitą Polską.


Szefom misji dyplomatycznych nadawany jest Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (III klasa Orderu Zasługi RP). W przypadkach wyjątkowych może być nadany Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego Orderu (II klasa). Order może być nadany szefom misji dyplomatycznych, którzy pełnili misję w Polsce co najmniej przez dwa lata.

 

Dyplomaci niższego szczebla również mogą być uhonorowani na zakończenie misji odznaczeniami odpowiednio niższej klasy, jeśli ich działalność zyska uznanie polskich instytucji i organizacji, które występują wówczas z propozycją nadania odznaczenia lub orderu.


Wnioski o nadanie odznaczenia lub orderu przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Zagranicznych RP.


 

 

 

  

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych