close

Bezpieczeństwo dyplomatów

1. Zapewnienie bezpieczeństwa misji dyplomatycznych

2. Pozwolenia na broń

3. Zgromadzenia przed misjami dyplomatycznymi

 

 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa misji dyplomatycznych

 

 

Zadania związane z ochroną misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych oraz rezydencji ich szefów na terenie miasta stołecznego Warszawy realizuje Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych Komendy Stołecznej Policji mający siedzibę przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie, budynek 7B.
 

Do dyspozycji przedstawicieli ochranianych obiektów udostępniono następujące numery telefoniczne:


naczelnik Wydziału (sekretariat): (22) 603-48-09


zastępca naczelnika: (22) 603-44-05


dyżurny Wydziału (czynny całą dobę): (22) 603-48-10 lub (22) 603-43-14


fax: (22) 603-48-13


Zgłoszenia przyjmowane są w języku polskim, angielskim i niemieckim.


Służba związana z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jest pełniona w następujących formach:


– stałych posterunków ochronnych (zlokalizowanych obecnie tylko przy rezydencjach i niektórych ambasadach wymagających zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa),


– pieszych patroli obchodowo-ochronnych,


– patroli zmotoryzowanych.


Komenda Stołeczna Policji realizuje również zadania w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach na szkodę misji i członków ich personelu, które – w zależności od stopnia zagrożenia i rodzaju zdarzenia – należy zgłaszać w normalnym trybie do właściwej miejscowo jednostki policji lub w trybie alarmowym na numer policji 997 lub 112 z telefonu komórkowego.

 

2. Pozwolenia na broń

 

 

Zasady wydawania pozwolenia na broń oraz nabywania i posiadania broni przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych zostały określone w następujących aktach prawnych:


– ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 576),


– Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 18, pozycja 236).


Zgodnie z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich i pamiątkowych.

Przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz za granicę wymagają uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń na okres 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji (art. 41 ust. 1 ustawy).

 

Pozwolenie na broń jest wydawane w trybie ustalonym w ww. rozporządzeniu, na okres pełnienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia misja występuje notą do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazując jednocześnie:


– wypełniony w języku polskim (wraz z podaniem wszystkich posiadanych jednostek broni oraz określeniem jej rodzaju, nazwy, marki, kalibru i numeru fabrycznego) i opatrzony pieczęcią misji dyplomatycznej wniosek o wydanie terminowego pozwolenia na broń, który następnie przekazywany jest właściwej komendzie wojewódzkiej Policji,


– dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm,


– odpis lub kopię dokumentu o charakterze pozwolenia na broń, wydanego przez właściwy organ państwa, którego obywatelem jest zainteresowana osoba, poświadczoną za zgodność przez urząd konsularny państwa, którego jest ona obywatelem albo


– zaświadczenie wydane przez urząd, o którym mowa powyżej, stwierdzające, że przepisy danego państwa nie wymagają dokumentu o charakterze pozwolenia na określony rodzaj broni,


– uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa powyżej.


Zgodnie z artykułem 12 ust. 2 ustawy, na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem oraz amunicji do tej broni.


Potwierdzeniem wydania cudzoziemcowi terminowego pozwolenia na broń jest legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń (§ 2 rozporządzenia).


Legitymacja ta jest ważna wyłącznie wraz z legitymacją wydaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i uprawnia do zakupu amunicji, na którą wydano pozwolenie, z wyjątkiem amunicji do broni posiadanej dla celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych (§ 3 rozporządzenia).

Legitymacja posiadacza pozwolenia na broń podlega zwrotowi do Protokołu Dyplomatycznego po zakończeniu pełnienia funkcji w Rzeczypospolitej Polskiej (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

 

Pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej wydawane jest po przedstawieniu przez zainteresowanego wiarygodnych informacji wskazujących na istnienie realnego zagrożenia bezpieczeństwa (art. 10 ustawy).


Pozwolenie na broń może być cofnięte z przyczyn określonych w ustawie (art. 18 ustawy).

 

3. Zgromadzenia przed misjami dyplomatycznymi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiadamia misje dyplomatyczne o każdym przypadku organizowania w pobliżu ich siedzib zgromadzenia publicznego, które uprzednio jest rejestrowane przez właściwy organ gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach (Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 1485). O planowanym zgromadzeniu powiadamiany jest również właściwy komendant policji w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ochranianemu obiektowi.

 

Artykuł 3 ustęp 1 cytowanej ustawy przewiduje możliwość zorganizowania tzw. zgromadzenia spontanicznego, to jest takiego, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. W przypadku takich zgromadzeń ustawodawca nie nałożył na organizatora obowiązku ich zgłaszania organowi gminy a zatem Ministerstwo nie ma możliwości poinformowania misji dyplomatycznych o takich zgromadzeniach. W przypadku stwierdzenia organizowania zgromadzenia spontanicznego Policja podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo siedzibom misji dyplomatycznych a w uzasadnionych przypadkach może rozwiązać takie zgromadzenie.

 

Misje dyplomatyczne mogą na bieżąco sprawdzać informacje na temat planowanych zgromadzeń i imprez masowych na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy pod adresem: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/zgromadzenia_publiczne/default.htm .

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych