close

Attachés obrony, wojskowi, morscy i lotniczy

Stosownie do postanowień artykułu 7 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych państwa wysyłające przed mianowaniem attachés obrony, wojskowych, morskich i lotniczych oraz ich zastępców w Polsce powinny uprzednio uzyskać zgodę władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeśli w dwustronnym porozumieniu zawartym przez Polskę z danym państwem przewidziano inne rozwiązania.

 

Przedstawicielstwo dyplomatyczne informuje notą Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zamiarze władz państwa wysyłającego mianowania nowego attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego lub zastępcy oraz prosi o zgodę władz polskich. Nota powinna zawierać nazwisko i imię, stopień wojskowy kandydata oraz nazwisko i imię osoby zmienianej. Do noty powinien być dołączony życiorys kandydata.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych