close

13 czerwca 2011

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk w MSZ.

 

1.      Jak długi jest czas odbywania stażu/praktyk? Czy zależy on od konkretnej jednostki przyjmującej? Jak często odbywają się rekrutacje?

 

 

Osoba zainteresowana odbyciem praktyki/wolontariatu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po spełnieniu wymogów formalnych może odbyć:

 1. praktykę studencką (czas trwania - zwykle 1 miesiąc, z możliwością jej przedłużenia za  zgodą obu zainteresowanych stron, tj. praktykanta i Ministerstwa
 2. praktykę absolwencką (dla absolwentów: studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoły policealnej ,,od ukończenia których nie minęło więcej niż 5 lat; czas trwania - nie dłużej niż 3 miesiące)
 3. wolontariat (czas jego trwania uzależniony od indywidualnych uzgodnień między stronami).

Rekrutacja na praktyki w MSZ trwa przez cały rok. Przyjmowanie praktykantów uzależnione jest od możliwości organizacyjnych poszczególnych departamentów i biur Ministerstwa, a w wyjątkowych sytuacjach - także od spełniania wymogów szczególnych określonych przez dany departament.

 

 

 

2.      Jakie formalne wymagania należy spełniać aby wziąć udział w procesie rekrutacji na praktyki w Centrali MSZ?

 

 

Aby móc być branym pod uwagę w procesie rekrutacji na praktyki w MSZ należy przesłać:

 

 
 1. Formularz aplikacyjny (w zależności od rodzaju praktyki - studencka czy absolwencka lub formularz na wolontariat)
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3.  Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych
 4. Skan dowodu osobistego (z obu stron) lub paszportu.
 

Tu znajdziesz wymagane w punkcie 1-3 formularze 

 

Dokumenty (podpisane odręcznie) można przesyłać w formie elektronicznej jako skany na e-mail: praktyki@msz.gov.pl, na minimum  45 dni przed planowanym terminem odbywania praktyki.

 

Fakultatywnie można przesłać wraz ze zgłoszeniem inne dokumenty, np. referencje z odbytych wcześniej praktyk, rekomendacje z uczelni (pracowników naukowych), certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych.
 

 

 

 

3.      Jakie formalne wymagania należy spełniać aby wziąć udział w procesie rekrutacji na praktyki na placówce zagranicznej?

 

 

Aby móc odbyć praktykę na placówce zagranicznej należy skontaktować się bezpośrednio z tą placówką i przesłać jej wymagane dokumenty:

 

 
 1.  Formularz aplikacyjny (na praktykę studencką lub absolwencką; ewentualnie na wolontariat)
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych
 4.  Skan dowodu osobistego (z obu stron) lub paszportu.

 


Tu znajdziesz wymagane w punkcie 1-3 formularze 

 

Dokumenty (podpisane odręcznie) można przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio na e-mail wybranej przez siebie placówki, na minimum 45 dni przed planowanym terminem odbywania praktyki. Przyjmowanie praktykantów uzależnione jest od możliwości organizacyjnych i zapotrzebowania danej placówki. Także kwestie zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osobistego praktykanta decydują o przyjęciu na praktykę. Stąd też, osoba wyrażająca zainteresowanie odbyciem praktyki w kraju, w którym np. toczą się działania zbrojne lub jest wysoki stopień aktywności terrorystycznej mogą spotkać się z odmową przyjęcia na praktykę.   
 

4.      Czy aby odbyć praktyki studenckie w MSZ trzeba studiować politologię lub stosunki międzynarodowe?

 

 

Nie. Studentów innych kierunków (np. ekonomia, studia lingwistyczne, prawo, administracja) także zachęca się do składania aplikacji na praktykę/wolontariat w MSZ.

 

5.      Czy praktykant zobowiązany jest do odbywania praktyk w wymiarze ośmiu godzin dziennie, pięć razy w tygodniu, czy istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia czasu odbywania praktyk?

 

 

Praktykant ma możliwość uzgodnienia wymiaru godzin odbywania praktyki ze swoim opiekunem. Co do zasady, pożądane jest by wymiar czasowy praktyk był satysfakcjonujący dla obu stron tak, aby obie strony mogły skorzystać ze wzajemnej współpracy.

 

6.      Czy na praktyki/wolontariat/staż w centrali i na placówkach zagranicznych mogą być przyjmowane osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego?

 

 

Zgodnie z §5 ust. 1; §6 ust. 1; §7 ust. 1; §8 ust. 2 Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011, o praktyki studenckie, absolwenckie, zawodowe / wolontariat mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. Jednak w przypadku chęci przyjęcia osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (nawet jeśli posiada obywatelstwo UE)  musi być uprzednio wyrażona zgoda DGSZ i dodatkowo zastrzeżenie, że praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa (zgodnie z §5 ust. 2; §6 ust. 2; §7 ust. 2; §8 ust. 3).

 

 

Ponadto (zgodnie z §10 ust. 1) w przypadku osób nie spełniających wymogów określonych w §5 ust. 1; §6 ust. 1; §7 ust. 1 oraz §8 ust. 2 w tym m.in. nieposiadający obywatelstwa polskiego ani też innego kraju członkowskiego UE - przyjęcie na praktykę powinno wynikać ze szczególnie uzasadnionych potrzeb służby zagranicznej a kandydat może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą DGSZ.

 

7.      Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad praktyka absolwencka może mieć charakter odpłatny. Jakie są zatem warunki otrzymania wynagrodzenia za praktykę absolwencką?

 

Zgodnie z w/w Zarządzeniem, zgodę na odpłatny charakter praktyki absolwenckiej musi wyrazić komórka właściwa w sprawach osobowych, tj. Biuro Spraw Osobowych MSZ. Ponadto, departament przyjmujący osobę na płatną praktykę absolwencką musi posiadać w swoim budżecie środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia za ten rodzaj praktyki. Wypełniając formularz zgłoszeniowy sugeruje się osobie aplikującej wyraźnie zaznaczyć, że zależy jej na odpłatnej praktyce absolwenckiej.

 

Zwyczajowo też, pierwszy miesiąc praktyki absolwenckiej ma charakter bezpłatny, natomiast w przypadku kontynuacji praktyki (która może trwać łącznie nie dłużej niż 3 miesiące) za kolejne miesiące może przysługiwać wynagrodzenie, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między zainteresowanymi stronami, tj. praktykantem a departamentem/biurem MSZ.

 

Zgodnie z w/w Zarządzeniem, wysokość wynagrodzenia nie może być większa niż dwukrotność minimalnego krajowego wynagrodzenia, które ustalane jest na podstawie oddzielnych przepisów (w 2012 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi: 1500 zł brutto miesięcznie).

 

Zapis ten stosuje się analogicznie do praktyki absolwenckiej odbywanej na placówce zagranicznej RP, a wynagrodzenie wypłacane jest ze środków budżetowych danej placówki. 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych