close

Zadania i kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych

 

I.Wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2316):

 

1)    kierowanie działami administracji rządowej: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne;

 

2)    dysponowanie częścią 23 i 45 budżetu państwa.

 

 

II.Wynikające z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762 z poźn. zm.):

 

1)    w dziale członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

 

a.    w zakresie udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej; w szczególności opracowywanie strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz inicjowanie 
i opracowywanie dokumentów rządowych związanych z udziałem w pracach organów Unii Europejskiej lub opiniowanie ich pod względem zgodności z tą strategią;

 

b.    w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie;


 
c.    w zakresie zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w szczególności: 

- koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa;

- przedstawianie Radzie Ministrów opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz projektów umów międzynarodowych;

- opiniowanie, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, projektów ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

- zapewnienie, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 

d.    przygotowanie organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

e.    zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej. 

 

 

2)    w dziale sprawy zagraniczne:

 

a.    utrzymywanie  stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi; 

 

b.    reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami 
i trybunałami międzynarodowymi, z wyłączaniem organów sądowych Unii Europejskiej i Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA);

c.    koordynowanie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w tym koordynuje działalność organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek przez: 

 

- coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii 
w zakresie spraw zagranicznych;

 - opiniowanie pod względem zgodności z  tym dokumentem i przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministrów; 

- współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach międzynarodowych;

 

d.    reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych 
i oświatowych za granicą;

 

e.    sprawy  z zakresu współpracy rozwojowej, w tym pomocy humanitarnej; 

 

f.    kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;

 

g.    sprawy z  zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspieranie działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach innych działów;

 

h.    przedstawianie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej;

 

i.    ustalanie organizacji i kierowanie działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa placówek.

 

j.    ponadto, zgodnie z postanowieniem art. 38 ust 1 ww. ustawy w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych. 

 

 

III. Wynikające z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.2012 poz. 392 z poźn. zm):

 

1)    uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 

2)    inicjowanie i opracowywanie polityki Rządu w zakresie swojego działania, a także przedkładanie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów, na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów; 

 

3)    realizacja polityki ustalonej przez Radę Ministrów; w szczególności:

a.    współdziałanie z innymi członkami Rady Ministrów; 


b.    wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania; 


c.    powoływanie rad i zespołów, jako organów pomocniczych w sprawach należących do zakresu jego działania; 

 

4)    reprezentowanie w swoich wystąpieniach stanowiska zgodnego z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów; 

 

5)    reprezentowanie Rządu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie;

 

6)    kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek;

 

7)    przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.
 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych