close

Dostęp do informacji publicznej

 

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności i funkcjonowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służby zagranicznej w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. z 2014 r. poz. 782 t.j., ze zm.).

 

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskich placówek zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ.

Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek, który można przesłać:

 

·         pocztą elektroniczną na adres Biura Rzecznika Prasowego MSZ: rzecznik@msz.gov.pl

·         faksem na nr +4822 523 9099

·         pocztą na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Al. J. Ch. Szucha 23,

00-580 Warszawa

 

W przypadku możliwości niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej, informacja ta jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących dostępu do informacji publicznej kontaktować się można także pod numerem telefonu +48 22 523 9356. Pod tym numerem można także uzyskać informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

 

W sprawach dostępu do informacji publicznej można skorzystać również z formularza kontaktowego umieszczonego pod adresem http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych