close

Bibliografie tematyczne

 

Tematyka zbiorów Biblioteki MSZ koncentruje się wokół międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, dyplomacji oraz różnych regionów świata. Aby ułatwić korzystanie ze zbiorów, pracownicy nie tylko udostępniają on-line opisy gromadzonych materiałów (patrz Katalog), ale także opracowują bibliograficzne zestawienia tematyczne:

25 LAT TRAKTATU MIĘDZY RP A RFN O DOBRYM SĄSIEDZCTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY  

17 czerwca 2016 roku przypada 25. rocznica zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tematyczną obejmującą nie tylko stosunki polko-niemieckie w XX i XXI w, ale również historię hitlerowskich Niemiec, sytuację polityczno-gospodarczą RFN i NRD oraz problematykę współczesnych Niemiec.   

 

 

 

PREZYDENCJA WŁOSKA

1 lipca 2014 r. Włochy rozpoczęły swoje półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tematyczną nt. tego państwa z publikacjami dostępnymi w Bibliotece Europejskiej.

 

 

25 LAT WOLNOŚCI

4.06.2014 r. obchodzimy w Polsce 25. rocznicę czerwcowych wyborów do Sejmu i Senatu. Jest to również symboliczna data rozpoczynająca proces reform i transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tematyczną publikacji poświęconych temu zagadnieniu.

 

 

  

 

10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

1 maja 2014 r. obchodzimy dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi w Bibliotece Europejskiej oraz bibliografiami tematycznymi:

Korzyści i koszty akcesji Polski do Unii Europejskiej>>

Polityka zagraniczna Polski w procesie integracji Polski z UE>>

 

 

 

INDIE

30. marca 2014 r. przypada 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Indiami. Zachęcamy do skorzystania ze zbiorów udostępnianych w Bibliotece Europejskiej. 

Bibliografia w języku polskim>>

Bibliografia w języku angielskim>>

 

 

 

 

ZATRUDNIENIE W INSTYTUCJACH UE

Zachęcamy do skorzystania z publikacji dostępnych w Bibliotece Europejskiej dotyczących zatrudnienia w instytucjach europejskich. Bibliografia tutaj>>

 

 

 

NATO

12. marca 1999 r. Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  wykazem książek dostępnych w MSZ i poświęconych m. in. tej międzynarodowej organizacji obronnej, jej historii,  procesowi rozszerzenia, ogólnoświatowej polityce bezpieczeństwa oraz  członkostwu Polski w NATO.    

 

 

ŁOTWA

1. stycznia 2014 r. Łotwa dołączyła do państw, których obywatele posługują się euro. Zagadnienia związane z akcesją Łotwy do Unii Europejskiej i jej roli we Wspólnotach można znaleźć w bibliografii tematycznej publikacji znajdujących się w Bibliotece Europejskiej MSZ.  

 

 

   

 

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) weszła w życie 3 września 1953 r. W 60 rocznicę tego wydarzenia Biblioteka Europejska MSZ przygotowała bibliografię  na temat ochrony praw człowieka>>.

 

   

 

CHORWACJA

1 lipca 2013 roku Chorwacja jako 28. państwo dołączy do Unii Europejskiej. Listę publikacji oraz wykaz źródeł internetowych dotyczących tego kraj można znaleźć w przygotowanej przez Bibliotekę Europejską bibliografii tematycznej >>.

 

 

PREZYDENCJA IRLANDZKA

1 stycznia 2013 r. Irlandia rozpoczęła swoje półroczne przewodnictwo  w Radzie UE. Wykaz komentarzy prasowych na ten temat można znaleźć  w przygotowywanej w BE i systematycznie uzupełnianej bibliografii: Prezydencja irlandzka w prasie >>

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE, ZWALCZANIE RASIZMU I DYSKRYMINACJI W UE

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. W naszych zbiorach znajdują się materiały i opracowania>> na temat mniejszości narodowych oraz zwalczania rasizmu i dyskryminacji w UE. 

 

OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE

Zgodnie z zapisami traktatowymi obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w Traktatach. Więcej w książkach i artykułach w bibliografii nt. obywatelstwa UE>>.

 

  

 

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE

Narodowa Strategia Spójności to dokument dotyczący wdrażania funduszy strukturalnych UE w Polsce. O tym,   czym jest okres programowania, program operacyjny, jak napisać i rozliczyć wniosek, jakie projekty w jakich dziedzinach zrealizowano w Polsce, można przeczytać w Bibliotece Europejskiej. Zobacz wykaz publikacji z lat 2006-2014>>. Po więcej zapraszamy do naszej czytelni.

 

ENERGIA ODNAWIALNA

Wiatr, słońce, woda, pływy i prądy morskie czy biomasa mogą być alternatywą dla paliw kopalnianych i stanowić źródło energii. Energia odnawialna jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej. Szczegóły w bibliografii na ten temat: energia odnawialna w literaturze i prasie>>.

 

KRYZYS FINANSOWY

W 2007 r. doszło do zmiany sytuacji gospodarczej na całym świecie. Kryzys na rynkach finansowych i bankowych pociągnął za sobą szereg konsekwencji ekonomicznych, politycznych i społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem analiz i opracowań na temat kryzysu>>  Biblioteki Europejskiej. 

 

  

 

PARTNERSTWO WSCHODNIE

Partnerstwo Wschodnie to element polityki zagranicznej Unii Europejskiej zainicjowany w 2009 r. przez Polskę i Szwecję skierowanej do sześciu państw Europy Wschodniej. Dla zainteresowanych tą tematyką Biblioteka Europejska przygotowała zestawienie: Partnerstwo Wschodnie w literaturze i prasie >>

 

  

 

POLSKA PREZYDENCJA

Od 1 lipca do 31  grudnia 2011 r. Polska stała na czele Rady Unii Europejskiej. Przedstawiamy materiały na temat polskiej prezydencji dostępne w Bibliotece Europejskiej: Polska prezydencja w Radzie UE w literaturze i prasie >>

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych