close

Polska w Schengen

Aby wjechać na terytorium państw strefy Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą także spełniać następujące warunki:
  • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
  • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz Schengen, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

  • wiza lotniskowa (A) – ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska
  • wiza krótkoterminowa (C) – umożliwia pobyt na terytorium Schengen do maksymalnie 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy narodowe (D) oraz zezwolenia na pobyt.

Posiadacze zezwoleń na pobyt oraz wiz krajowych D wydanych przez jedno z państw Schengen mogą podróżować bezwizowo po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie półrocznym.


Warunki wjazdu dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym

Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

  • krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C)
  • długoterminową polską wizę narodową (D)
  • zezwolenie na pobyt w Polsce
  • zezwolenie na pobyt lub wizę krajową wydane przez inne państwo Schengen.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych