close

Brak polskiego przedstawicielstwa

Na terytorium państw trzecich, w których Polska nie ma swojego przedstawicielstwa - ambasady, konsulatu zawodowego lub honorowego - masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw.

 

W razie wypadku lub choroby konsul jednego z państw Unii Europejskiej przekaże na wniosek zainteresowanego informacje o jego stanie zdrowia polskim władzom.

 

W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności konsul jednego z państw Unii Europejskiej poinformuje na prośbę zainteresowanego stronę polską; będzie czuwał, aby obywatel RP był traktowany w taki sam sposób jak inni pozbawieni wolności.

 

W przypadku utraty lub kradzieży dokumentów konsul jednego z państw Unii Europejskiej po uprzednim potwierdzeniu danych osobowych oraz uzyskaniu zgody władz polskich wyda Europejski Dokument Podróży (ETD), dzięki któremu możliwy stanie się powrót do miejsca stałego pobytu.

 

W przypadku utraty pieniędzy konsul jednego z państw Unii Europejskiej udzieli pomocy finansowej, jednakże po uprzednim zezwoleniu władz polskich.

 

W przypadku zgonu polskiego obywatela konsul jednego z państw Unii Europejskiej powiadomi władze polskie, na których spoczywa obowiązek poinformowania najbliższych krewnych osoby zmarłej. Konsul unijny udzieli niezbędnej pomocy przy uzyskaniu świadectwa zgonu i poczyni niezbędne kroki w celu umożliwienia pochówku, kremacji lub odesłania ciała zmarłego do ojczystego kraju.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych