close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 16 października 2017

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie do Komentarza Ogólnego nr 36 do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych dotyczącego prawa do życia, opublikowane na stronie Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ stanowią rezultat konsultacji międzyresortowych koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokument zawierający uzasadnienie składanych propozycji jest rezultatem prac kilku resortów, w tym m.in. ministerstw Sprawiedliwości; Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

   

  Celem Uwag, jest odniesienie się do propozycji zmian i uzupełnień zgłaszanych do Komentarza Ogólnego  Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, uchwalonego w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku.  Uwagi do niego, jako narzędzia interpretacji Paktu przez Komitet Praw Człowieka ONZ mogły zgłaszać do 6 października br. państwa-strony Paktu, jak też organizacje pozarządowe i osoby indywidualne.  Kwestia ochrony życia stanowi dla RP priorytet także na forach międzynarodowych, stąd ‎zasadność przekazania stanowiska.

   
  Propozycje Komitetu Praw Człowieka, do których odnoszą się Uwagi  naruszają przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art.  30 i art. 38), stanowiącej pierwsze ze źródeł prawa w Polsce zgodnie z art. 87 ustęp 1  Konstytucji. Polska wskazuje, że zagadnienie warunków lub okoliczności przerwania ciąży powinny rozstrzygać przepisy krajowe.  Uznaje ponadto, że odpowiednie akty prawa międzynarodowego, takie jak m.in. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. czy dokumenty organizacji międzynarodowych, których członkiem jest RP, jak m.in. rezolucja nr 1859/2012 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy winny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach Komentarza Ogólnego nr 36 do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych dotyczącego prawa do życia. 
   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: