close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KRAJOWE INSTRUMENTY PRAWNE

 • Polska jako strona konwencji międzynarodowych jest związana postanowieniami tych dokumentów. W myśl art. 9 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”, zaś zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy zasadniczej "ratyfikowane umowy międzynarodowe są w Polsce źródłami powszechnie obowiązującego prawa".

   

  Polska od wielu lat sukcesywnie wprowadza odpowiednie regulacje do krajowego porządku prawnego w celu wypełnienia zobowiązań, wynikających z podpisanych konwencji. W związku z tym, iż od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, istotne znaczenie dla stanu naszego prawa w zakresie zwalczania terroryzmu ma dorobek prawny UE.

   

  W dniu 13 listopada 2007 r. Prezydent RP zatwierdził, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Strategia odpowiada nowym zagrożeniom dla Polski i porządku światowego, jakie stanowi terroryzm i proliferacja broni masowego rażenia. Określa rodzaje zagrożeń, w tym związane z terroryzmem. Podejmuje kwestie współpracy na forum NATO i Unii Europejskiej oraz roli Polski w tych organizacjach, doskonalenia międzynarodowej i krajowej bazy prawnej, cele i zadania podmiotów krajowych w walce z terroryzmem, kwestie walki z finansowaniem terroryzmu.

   

  Penalizacja terroryzmu w Polsce odbywa się w oparciu o Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami. Definicja terroryzmu nie jest wyodrębniona w KK, przewiduje się natomiast odpowiedzialność karną za czyny przestępcze o charakterze terrorystycznym. Oprócz tego KK przewiduje również odpowiedzialność karną za łamanie prawa pośrednio poprzez czyny odnoszące się do działalności terrorystycznej np. przestępstwa finansowe oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Artykuły KK: 65.§1., 110. §1., 115.§20, 118a, 255 i 255a oraz 258§1. odnoszą się do terroryzmu.

   

  W dniu 23 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o ochronie granicy państwowej. Zmieniony Artykuł 18b pozwala na zniszczenie:

  - obcych samolotów wojskowych, które przekraczają granicę państwa lub znajdują się w przestrzeni powietrznej RP bez jej zgody – w przypadku jego użycia do ataku o charakterze terrorystycznym,

  - obcych cywilnych statków powietrznych, które przekraczają granicę państwa i nie posiadają żadnych osób na pokładzie lub wyłącznie osoby, które planują użycie statku powietrznego do ataku o charakterze terrorystycznym.

  W dniu 18 września 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca ustawę – Prawo lotnicze. W artykule 2 wprowadzono termin " bezprawna ingerencja w lotnictwie cywilnym" jako bezprawny i celowy akt polegający m.in. porwaniu samolotu z załogą i pasażerami na pokładzie jako narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza.

   

  System zarządzania kryzysowego w Polsce opiera się o Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym z późniejszymi zmianami. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Zgodnie z ustawą RCB realizuje m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym we współpracy z organami rządowymi właściwymi w tych sprawach, w szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustawa głosi, organy administracji publicznej, posiadacze samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania Szefowi ABW informacji dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury krytycznej. Szef ABW może udzielać zaleceń organom i podmiotom zagrożonym działaniami o charakterze terrorystycznym oraz przekazywać im niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu takim zagrożeniom. Szef ABW powiadamia Dyrektora RCB o  uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz podejmowanych działaniach. W zależności od skali zagrożenia m.in. atakiem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie, w drodze zarządzenia, mogą wprowadzić odpowiedni stopień alarmowy.

   

  W dniu 6 marca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany przez RCB w oparciu o Art. 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W rozdziale poświeconym zagrożeniom terrorystycznym KPZK informuje, że Polska nie jest obecnie pierwszoplanowym celem ataków dla terrorystów, jednakże za względu na swoją działalność na arenie międzynarodowej m.in. uczestnictwo w  działaniach w Afganistanie, politykę współpracy z USA, nie można w całości zignorować ryzyka ataku terrorystycznego na obiekty zlokalizowane w kraju lub obiekty/obywateli polskich za granicą.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: