close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • 24 marca 2015

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zapoznania się z tłumaczeniami na język polski orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych wobec innych państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Tłumaczenia zostały przygotowane przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Zostały udostępnione w bazie wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC), a także na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratury Krajowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.


  Tłumaczenia orzeczeń Trybunału są przygotowywane w ramach realizacji Porozumienia w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zawartego w dniu 24 marca 2014 r. między Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Zagranicznych, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Z dniem 31 sierpnia 2015 r. do Porozumienia przystąpił Prokurator Generalny. Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny realizuje tłumaczenie obszernych fragmentów  26 wybranych wyroków Trybunału wydanych w latach przed 2007-2012.


  Tłumaczenie na język polski orzeczeń Trybunału wydanych wobec innych państw ma na celu zapobieganie naruszeniom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez Polskę. Orzeczenia są wybierane do tłumaczenia w oparciu m.in. o raporty roczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w drodze konsultacji prowadzonych przez instytucje uczestniczące w Porozumieniu. Selekcja jest dokonywana z uwzględnieniem w szczególności potrzeb polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę tematykę skarg komunikowanych dotychczas stronie polskiej przez Trybunał.


  Dodatkowo, działania w celu tłumaczenia wyroków wydanych przez Trybunał wobec Polski od wielu lat prowadzone są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i inne właściwe merytorycznie ministerstwa. Tłumaczenia te są udostępniane zarówno w bazie HUDOC, jak też w bazie orzeczeń prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

   

  Zobacz również:

  Zbiorcza informacja nt. realizacji Porozumienia ws. tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Informacja nt. realizacji Porozumienia ws. tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2015 r.

   

  Linki:

  Baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

  Baza orzeczeń HUDOC

  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Trybunału Konstytucyjnego 

  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie Prokuratury Krajowej

   


   

  Lista przetłumaczonych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  wydanych wobec innych państw-stron

  Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
   

  Poniżej pełna lista przetłumaczonych orzeczeń wraz z linkami do tłumaczeń oraz hasłową informacją nt. przedmiotu sprawy i rozstrzygnięcia Trybunału. Wskazano też instytucje, które dokonały tłumaczenia: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), Trybunał Konstytucyjny (TK), Prokurator Generalny (PG), Minister Sprawiedliwości (MS), Minister Spraw Zagranicznych (MSZ).

   

  (uwaga - hasłowa informacja ma charakter jedynie sygnalizacyjny i nie ma charakteru wiążącego, należy konsultować bezpośrednio tekst orzeczenia)

   

  1. Abdu p. Bułgarii, skarga nr 26827/08, wyrok z 11 marca 2014 r. [PG]

   

  • przestępstwa z nienawiści, zarzut dyskryminacji, skuteczne śledztwo, ochrona osób przed przemocą, zwalczanie przestępstw

   – brak zbadania przez organy dochodzeniowe rasistowskich motywów przestępstwa pobicia skarżącego – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 3 Konwencji

   

   

  2. Aboufadda p. Francji, skarga nr 28457/10, decyzja z 4 listopada 2014 r. [MS]

   

  • ochrona własności, poszanowanie mieszkania, konfiskata, zwalczanie przestępstw, pranie pieniędzy

  – konfiskata domu nabytego ze środków pochodzących z procederu przestępczego (handel narkotykami), w który zaangażowany był inny członek rodziny – skarga na podstawie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

   

   

  3. A.C. i Inni p. Hiszpanii, skarga nr 6528/11, wyrok z 22 kwietnia 2014 r. [NSA]

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, zawieszający skutek środka odwoławczego w sprawach dotyczących wydalenia, narażenie na ryzyko złego traktowania, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji

  – brak zawieszającego skutku środka odwoławczego do sądu od decyzji o deportacji do kraju pochodzenia i przewlekłość postępowania odwoławczego w sytuacji, gdy skarżący podnosili możliwość narażenia ich prawa do życia oraz zakazu tortur w razie odesłania – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w zw. z art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz tortur)

   

   

  4. Valentino Acatrinei p. Rumunii, skarga nr 18540/04, wyrok z 25 czerwca 2013 r. [TK]

   

  • poszanowanie korespondencji, kontrola korespondencji, rzetelność procesu sądowego, dopuszczalność dowodów

  – brak gwarancji proceduralnych w zakresie prowadzenia podsłuchów rozmów telefonicznych z powołaniem się na bezpieczeństwo państwowe, względy bezpieczeństwa – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  – wykorzystanie dowodów z podsłuchów telefonicznych – brak naruszenia art. 6 ust. 1 oraz 3 lit. d Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

   

   

  5. Al-Khawaja i Tahery p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 26766/05 i 22228/06, streszczenie wyroku  Wielkiej Izby z 15 grudnia 2011 r. [MS]

   

  • rzetelność procesu sądowego, prawo do obrony, dopuszczalność dowodów, nieobecny świadek

  – skazanie w oparciu o zeznania nieobecnych świadków – brak naruszenia i naruszenie art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji

   

   

  6. Al-Saadoon i Mufdhi p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 61498/08, wyrok  z 2 marca 2010 r. [NSA]*

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, kara śmierci, gwarancje ze strony władz państwa przeznaczenia, zawieszający skutek środka odwoławczego w sprawach dotyczących wydalenia, prawo do skargi indywidualnej do Trybunału, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji, zarządzenia tymczasowe na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału

  – przekazanie skarżących władzom irackim pomimo ryzyka kary śmierci – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania)

  – odwołanie do Izby Lordów stało się nieskuteczne z uwagi na wydanie skarżących władzom irackim przed rozpatrzeniem odwołania – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  – przekazanie skarżących władzom irackim wbrew nałożonemu przez Trybunał zarządzeniu tymczasowemu z uwagi na rzekome przyczyny obiektywne – naruszenie art. 34 Konwencji (prawo do skargi indywidualnej)

  – zobowiązanie pozwanego państwa do podjęcia wszelkich działań w celu uzyskania gwarancji strony władz irackich, że skarżący nie zostaną poddani karze śmierci – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków) 

   

   

  7. Amie i Inni p. Bułgarii, skarga nr 58149/08, wyrok z 12 lutego 2013 r. [NSA]

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, terroryzm, względy bezpieczeństwa, pozbawienie wolności, długość pozbawienia wolności w celu deportacji, kontrola sądowa pozbawienia wolności

  – pozbawienie wolności uchodźcy w celu wydalenia w oparciu o niewystarczająco udokumentowane i zbadane zarzuty terroryzmu i udziału w grupie przestępczej, stosowanie pozbawienia wolności mimo braku realnych szans na dokonanie deportacji – naruszenie art. 5 ust. 1 i 4 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, w tym aspekt dotyczący prawa do odwołania się do sądu w celu ustalenia legalności pozbawienia wolności) oraz art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  8. Andrejeva p. Łotwie, skarga nr 55707/00, wyrok Wielkiej Izby z 18 lutego 2009 r. [NSA] *

   

  • zarzut dyskryminacji, przesłanka obywatelstwa, ochrona własności, regulacja świadczeń społecznych

  – odmowa uwzględnienia lat zatrudnienia skarżącej w czasach ZSRR przy obliczaniu jej prawa do emerytury z uwagi na brak obywatelstwa łotewskiego – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

   

   

  9. Aras p. Turcji (nr 2), skarga nr 15065/07, wyrok z 18 listopada 2014 r. [PG]

   

  • rzetelność procesu sądowego, prawo do obrony, dostęp do obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, dopuszczalność dowodów

  – zezwolenie na obecność obrońcy w czasie przesłuchania, ale bez możliwości udzielania aktywnej pomocy – naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego);

  – zakaz karania bez podstawy prawnej – skarga na podstawie art. 7 ust. 1 Konwencji w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

   

   

  10. Austin i Inni p. Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 39692/09, 40713/09 oraz 41008/09, wyrok Wielkiej Izby z 15 marca 2012 r. [NSA] *

   

  • pozbawienie wolności, szczególne zatrzymanie, kordon policji, zwalczanie przestępstw, względy bezpieczeństwa, zgromadzenia publiczne

  – powstrzymanie pokojowych demonstrantów w ramach kordonu policyjnego przez 7 godzin w sytuacji zagrożenia zamieszkami – brak naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)

   

   

  11. Battista p. Włochom, skarga nr 43978/09, wyrok z 2 grudnia 2014 r. [MS]

   

  • swoboda poruszania się, egzekucja orzeczeń krajowych, sposób egzekwowania zobowiązań alimentacyjnych, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, dobro dziecka

  – automatyczny zakaz opuszczenia kraju nałożony w celu zagwarantowania opłacania alimentów na czas nieokreślony i bez zbadania indywidualnych okoliczności sprawy – naruszenie art. 2 Protokołu nr 4 do Konwencji (prawo do swobodnego poruszania się), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  12. Bayatyan p. Armenii, skarga nr 23459/03, wyrok  Wielkiej Izby z 7 lipca 2011 r. [NSA] *

   

  • sprzeciw sumienia, służba wojskowa

  – skazanie za odmowę służby wojskowej z uwagi na przekonania – naruszenie art. 9 Konwencji (wolność myśli, sumienia i wyznania)

   

   

  13. Emel Boyraz p. Turcji, skarga nr 61960/08, wyrok z 2 grudnia 2014 r. [NSA]

   

  • zarzut dyskryminacji, przesłanka płci, rzetelność procesu sądowego, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, rozbieżności w orzecznictwie krajowym

  – dyskryminacja ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia w służbie publicznej (służbie ochrony) – naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   – brak odpowiedniego uzasadnienia orzeczenia sądu odwoławczego – brak rozpatrzenia argumentacji skarżącej powołującej się na nową linię orzeczniczą sądu, przewlekłość postępowania – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego);

  – dwa rozbieżne orzeczenia sądu w podobnych sprawach – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

   

   

  14. Budayeva i Inni p. Rosji, skargi nr 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 oraz 15343/02, wyrok  z 20 marca 2008 r. [NSA]*

   

  • prawo do życia, obowiązki pozytywne, ochrona osób przed utratą życia, katastrofy, planowanie przestrzenne, reagowanie kryzysowe, ochrona własności

  – brak wdrożenia przez władze krajowych środków w zakresie planowania przestrzennego i reagowania kryzysowego mimo przewidywalnego zagrożenia lawiną błotną, która doprowadziła do utraty życia – naruszenie art. 2 Konwencji

  – zarzut dotyczący niewystarczających środków podjętych przez władze w celu zapewnienia zakwaterowania oraz wsparcia kryzysowego dla osób, które poniosły szkodę majątkową z uwagi na lawinę błotną – brak naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności)

   

   

  15. Burdov p. Rosji (nr 2), skarga nr 33509/04, wyrok z 15 stycznia 2009 r. [NSA]*

   

  • egzekucja orzeczeń krajowych, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji, słuszne zadośćuczynienie

  – długotrwały brak egzekucji orzeczeń krajowych na korzyść skarżącego – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  – brak skutecznego krajowego środka odwoławczego, zapobiegawczego lub odszkodowawczego, który zapewniłby odpowiednie zadośćuczynienie za naruszenie Konwencji z uwagi na długotrwałe niewykonywanie orzeczeń sądów krajowych wydanych przeciwko państwu lub jego organom – naruszenie art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  – zobowiązanie pozwanego państwa do wdrożenia środków o charakterze generalnym w odniesieniu do braku egzekucji lub przedłużającej się egzekucji wyroków krajowych oraz przyznanie zadośćuczynienia wszystkich osobom, które złożyły już do Trybunału podobne skargi – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

  – uporczywy brak egzekucji wyroków krajowych na rzecz skarżącego pomimo wcześniejszego stwierdzenia naruszenia Konwencji przez Trybunał - przesłanka zwiększenia wysokości zadośćuczynienia przez Trybunał – zastosowanie art. 41 Konwencji (słuszne zadośćuczynienie)

   

   

  16. Ceni p. Włochom, skarga nr 25376/06, wyrok ws. przedmiotu skargi z 4 lutego 2014 r. [MS]

   

  • ochrona własności, obowiązki pozytywne, jakość prawa, działanie syndyka, sposób egzekwowania zobowiązań

  – brak gwarancji chroniących skarżącą przed ryzykiem utraty mieszkania i kwot wpłaconych w celu zakupu developerowi w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez syndyka – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) i art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  17. Da Conceiçao Mateus oraz Santos Januário p. Portugalii, skarga nr 62235/12 oraz 57725/12, decyzja z 8 października 2013 r. [TK]

   

  • ochrona własności, regulacja świadczeń społecznych, reformy świadczeń społecznych, kryzys ekonomiczny, służba publiczna

  – zmniejszenie wysokości świadczeń wypłacanych emerytom sektora publicznego – skarga na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

   

   

  18. Del Río Prada p. Hiszpanii, skarga nr 42750/09, streszczenie wyroku Wielkiej Izby z 21 października 2013 r. [MS]

   

  • pozbawienie wolności, kara surowsza, retroaktywne stosowanie prawa karnego

  – przesunięcie daty zwolnienia skarżącej z więzienia z uwagi na późniejszą zmianę linii orzecznictwa, do której doszło po wydaniu wyroku – naruszenia art. 5 ust. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) oraz art. 7 Konwencji (zakaz karania bez podstawy prawnej)

  – zobowiązanie pozwanego państwa do pilnego zwolnienia skarżącej z więzienia – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

   

   

  19. Demir i Baykara przeciwko Turcji, skarga nr 34503/97, wyrok z 12 listopada 2008 r. [NSA] *

   

  • wolności związkowe, służba publiczna

  – zakaz tworzenia związków zawodowych przez urzędników samorządowych oraz retroaktywne uchylenie porozumienia zbiorowego zawartego przez taki związek – naruszenie art. 11 Konwencji (wolność zgromadzeń oraz stowarzyszania się)

   

   

  20. De Souza Ribeiro p. Francji, skarga nr 22689/07, wyrok Wielkiej Izby z 13 grudnia 2012 r. [NSA] *

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, zawieszający skutek środka odwoławczego w sprawach dotyczących wydalenia, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji

  – wykonanie nakazu deportacji wkrótce po złożeniu przez skarżącego wniosku do sądu o wstrzymanie wykonania nakazu deportacji – naruszenie art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w zw. z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  21. Lucky Dev p. Szwecji, skarga nr 7356/10, wyrok z 27 listopada 2014 r. [TK]

   

  • zakaz ponownego sądzenia lub karania, zbieg postępowań karnych i podatkowych, podatki, regulacja postępowań administracyjnych

  – prowadzenie postępowania podatkowego ws. środka o charakterze represyjnym (dodatkowego podatku) po uniewinnieniu w postępowaniu karnym za przestępstwo skarbowe wynikające z tych samych faktów – naruszenie art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania)

   

   

  22. D.F. p. Łotwie, skarga nr 11160/07, wyrok z 29 października 2013 r. [MS]

   

  • zasady traktowania osób pozbawionych wolności, ochrona osób przed przemocą, obowiązki pozytywne

  – brak zapewnienia przez władze bezpieczeństwa więźniowi zagrożonemu przemocą ze strony współosadzonych i brak skutecznego środka w tej sytuacji – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

   

   

  23. D.H. i Inni przeciwko Republice Czeskiej, skarga nr 57325/00, wyrok z 13 listopada 2007 r. [NSA] *

   

  • zarzut dyskryminacji, prawo do nauki, szkoły specjalne, sprawy dotyczące mniejszości etnicznych, dobro dziecka

  – umieszczenie dzieci romskich w szkołach specjalnych za zgodą rodziców – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki)

   

   

  24. Dhahbi p. Włochom, skarga nr 17120/09, wyrok z 8 kwietnia 2014 r. [NSA]

   

  • zarzut dyskryminacji, przesłanka obywatelstwa, regulacja świadczeń społecznych, rzetelność procesu sądowego, pytania prejudycjalne, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, prawo UE

  – brak uprawnienia obywatela Tunezji do zasiłku przysługującego obywatelom UE – naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   – niewłaściwe rozpatrzenie przez sąd krajowy wniosku o skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

   

   

  25. Đorđević przeciwko Chorwacji, skarga nr 41526/10, wyrok z 24 lipca 2012 r. [NSA] *

   

  • ochrona osób szczególnie wrażliwych, ochrona osób przed przemocą, obowiązki pozytywne, przestępstwa z nienawiści, prawa osób z niepełnosprawnością, dobro dziecka, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji

  – brak zapewnienia przez państwo ochrony przed aktami przemocy i trwającym nękaniem osoby z niepełnosprawnością przez dzieci z sąsiedztwa – naruszenie art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

   

   

  26. Efe p. Austrii, skarga nr 9134/06, wyrok z 8 stycznia 2013 r. [NSA]

   

  • zarzut dyskryminacji, przesłanka miejsca zamieszkania, ochrona własności, regulacja świadczeń społecznych

  – pozbawienie praw do świadczeń rodzinnych w sytuacji zamieszkania dziecka za granicą – brak naruszenia art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności)

   

   

  27. Eremia p. Mołdawii, skarga nr 3564/11, wyrok z 28 maja 2013 r. [MS]

   

  • przemoc domowa, ochrona osób przed przemocą, obowiązki pozytywne, zarzut dyskryminacji, dobro dziecka

  – brak podjęcia przez władze właściwych środków w celu ochrony skarżącej i jej dzieci przed przemocą domową – naruszenia art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji) w zw. z art. 3 Konwencji 

   

   

  28. García Mateos p. Hiszpanii, skarga nr 38285/09, wyrok z 12 grudnia 2013 r. [TK]

   

  • zarzut dyskryminacji, przesłanka płci, egzekucja orzeczeń krajowych, skarga konstytucyjna  

  – brak realizacji wyroku krajowego stwierdzającego dyskryminację z uwagi na płeć – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) w zw. z art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) 

   

   

  29. Grande Stevens i Inni p. Włochom, skarga nr 18640/10, wyrok z 4 marca 2014 r.* [PG]

   

  • rzetelność procesu sądowego, jawność postępowania, bezstronność i niezależność sądu, regulacja postępowań administracyjnych, odwołanie do sądu, zakaz ponownego sądzenia lub karania, zbieg postępowania karnego i prowadzonego przez organ nadzoru finansowego

  – zbieg postępowania karnego i prowadzonego przez organ nadzoru finansowego – naruszenie art. 4 Protokołu nr 7 (zakaz ponownego sądzenia lub karania)

  – brak jawnej rozprawy przed sądem rozpatrującym odwołanie od decyzji organu administracyjnego (nadzoru finansowego) wymierzającego sankcję – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego) (zbadanie przez Trybunał również aspektów dotyczących m.in. dostępu do bezstronnego i niezawisłego sądu w odniesieniu do postępowań prowadzonych przed organem nadzoru finansowego)

   

   

  30. Hämäläinen p. Finlandii, skarga nr 37359/09, wyrok Wielkiej Izby z 16 lipca 2014 r. [TK]

   

  • regulacja małżeństwa

  – brak prawnego uznania zmiany płci w sytuacji, gdy skutkowałoby to powstaniem małżeństwa osób tej samej płci, brak prawa do małżeństwa osób tej samej płci – brak naruszenia art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) i art. 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji, brak potrzeby zbadania na gruncie art. 12 Konwencji (prawo do zawarcia małżeństwa)

   

   

  31. Hietsch p. Rumunii, skarga nr 32015/07, wyrok z 23 września 2014 r. [NSA]

   

  • dostęp do sądu, nadmierny formalizm w stosowaniu prawa

  – odrzucenie odwołania skarżącej z uwagi na niedołączenie przez kancelarię sądu do akt sprawy dowodu wniesienia opłaty sądowej przesłanej przez skarżącą i brak upewnienia się skarżącej, czy dowód dotarł do sądu – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

   

   

  32. Howald Moor i Inni p. Szwajcarii, skargi nr 52067/10 i 41072/11, wyrok z 11 marca 2014 r. [TK]

   

  • dostęp do sądu, przedawnienie

  – sposób liczenia terminu przedawnienia wykluczający w praktyce jakąkolwiek możliwość dochodzenia roszczeń – upływ terminu przedawnienia przed wyjściem na jaw okoliczności będących podstawą roszczenia – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji)

   

   

  33. I.B. p. Grecji, skarga nr 552/10, wyrok z 3 października 2013 r. [NSA]

   

  • zarzut dyskryminacji, przesłanka zdrowia, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych

  – zwolnienie z pracy nosiciela wirusa HIV z uwagi na presję ze strony kolegów, brak ochrony przez sądy krajowe – naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji 

   

   

  34. Janowiec i Inni p. Rosji, skarga nr 55508/07 oraz 29520/09, wyrok Wielkiej Izby z 21 października 2013 r. [MSZ]

   

  • prawo do życia, skuteczne śledztwo, zbrodnie międzynarodowe, prawa rodzin ofiar

  – brak skutecznego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej – brak jurysdykcji temporalnej Trybunału w odniesieniu do skargi na podstawie art. 2 Konwencji (prawo do życia)

  – cierpienie rodzin ofiar zbrodni katyńskiej – brak naruszenia art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

  – obowiązek współpracy państwa z Trybunałem przy rozpatrywaniu skargi – brak wypełnienia obowiązków przez pozwane państwo – naruszenie art. 38 Konwencji (rozpatrywanie sprawy)

   

   

  35. Jeunesse p. Holandii, skarga nr 12738/10, wyrok Wielkiej Izby z 3 października 2014 r. [NSA]

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, dobro dziecka, łączenie rodzin

  – odmowa przyznania zezwolenia na pobyt skarżącej od wielu lat nielegalnie przebywającej w Holandii i prowadzącej tam życie rodzinne, skutkująca koniecznością powrotu do Surinamu – naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji z uwagi na brak uwzględnienia wyjątkowych okoliczności sprawy skarżącej związanych z dobrem dzieci i rodziny

   

   

  36. Juričić p. Chorwacji, skarga nr 58222/09, wyrok z 26 lipca 2011 r. [TK]

   

  • rzetelność procesu sądowego, kontradyktoryjność, jawność postępowania, skarga konstytucyjna

  – brak kontradyktoryjnego rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  – brak jawnej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

   

   

  37. Karaman p. Niemcom, skarga nr 17103/10, wyrok z 27 lutego 2014 r. [PG]

   

  • rzetelność procesu sądowego, zasada domniemania niewinności w kontekście odrębnego prowadzenia postępowań karnych wobec współoskarżonych, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych

  – sposób odnoszenia się przez sąd w uzasadnieniu wyroku skazującego współoskarżonych do roli skarżącego, który nie został jeszcze skazany – brak naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

   

   

  38. Kinský p. Czechom, skarga nr 42856/06, wyrok z 9 lutego 2012 r. [TK]

   

  • rzetelność procesu sądowego, ochrona własności

  – wypowiedzi polityków, działania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie śledztwa karnego przeciwko skarżącemu w związku z wszczęciem przez niego postępowania o restytucję mienia – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego); niedopuszczalność skargi na podstawie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

   

   

  39. Koufaki i Adedy p. Grecji, skarga nr 57665/12 oraz 57657/12, decyzja z 7 maja 2013 r. [NSA]

   

  • ochrona własności, regulacja świadczeń społecznych, reformy świadczeń społecznych, kryzys ekonomiczny, służba publiczna

  – obniżenie świadczeń dla urzędników służby publicznej – skarga na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

   

   

  40. Matelly p. Francji, skarga nr 10609/10, wyrok z 2 października 2014 r. [TK]

   

  • wolności związkowe, służba publiczna

  – bezwzględny zakaz przynależności do stowarzyszenia zawodowego utworzonego w celu obrony interesów zawodowych nałożony na żandarma – naruszenie art. 11 Konwencji (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się)

   

   

  41. McCann przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 19009/04, wyrok z 13 maja 2008 r. [NSA] *

   

  • ochrona lokatorów, eksmisja, poszanowanie mieszkania, jakość prawa, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, proceduralne gwarancje prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  – niezapewnienie odpowiednich gwarancji proceduralnych w odniesieniu do przyspieszonej eksmisji najemcy z lokalu należącego do państwa, brak zbadania proporcjonalności tego środka w świetle standardów Konwencji – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  42. Mehmet Şentürk i Bekіrş Şentürk p. Turcji, skarga nr 13423/09, wyrok z 9 kwietnia 2013 r. [MS]

   

  • prawo do życia, sprawy medyczne, prawa pacjenta, skuteczne śledztwo

  – nieudzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia pacjenta z uwagi na brak wniesienia opłaty i odesłanie do innej placówki medycznej – śmierć pacjentki na skutek zaniedbania lekarskiego i brak skutecznego śledztwa – naruszenia art. 2 Konwencji (prawo do życia)

   

   

  43. Nataliya Mikhaylenko p. Ukrainie, skarga nr 49069/11, wyrok z 30 maja 2013 r. [TK]

   

  • dostęp do sądu, zdolność do czynności prawnych, prawa osób z niepełnosprawnością

  – brak bezpośredniego dostępu do sądu dla osoby ubiegającej się o przywrócenie zdolności do czynności prawnych – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania sprawy na gruncie art. 14 (zakaz dyskryminacji)

   

   

  44. Muñoz Díaz przeciwko Hiszpanii, skarga nr 49151/07, wyrok z 8 grudnia 2009 r. [NSA] *

   

  • zarzut dyskryminacji, regulacja świadczeń społecznych, sprawy dotyczące mniejszości etnicznych, regulacja małżeństwa

  – odmowa przyznania renty po zmarłym małżonku z powołaniem na fakt, że małżeństwo zawarte zgodnie z obyczajami społeczności romskiej było nieważne w świetle prawa, mimo że władze wcześniej traktowały małżonków jako de facto rodzinę – naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności)

  – odmowa uznania w prawie skutków cywilnoprawnych małżeństw zawartych zgodnie z obrzędami społeczności romskiej – brak naruszenia art. 12 Konwencji (prawo do zawarcia małżeństwa)

   

   

  45. Nagla p. Łotwie, skarga nr 73469/10, wyrok z 16 lipca 2013 r. [MS]

   

  • wolność prasy, przeszukanie, dziennikarskie źródła informacji, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych

  – pilne przeszukanie w domu dziennikarza powiązane z zajęciem urządzeń zawierających dane grożące ujawnieniem źródeł informacji dziennikarskiej – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii), brak potrzeby zbadania sprawy na gruncie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  46. Natsvlishvili i Togonidze p. Gruzji, skarga nr 9043/05, wyrok z 29 kwietnia 2014 r. [MS]

   

  • rzetelność procesu sądowego, prawa oskarżonego w procedurze dobrowolnego poddania się karze, prawo do odwołania, zasada domniemania niewinności, ochrona własności, konfiskata, zwalczanie przestępstw, korupcja

  – skazanie bez zbadania przez sąd meritum sprawy i ograniczenie możliwości apelacji w sytuacji uzgodnienia kary między prokuraturą a skarżącym, konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa w rezultacie takiego postępowania – brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), art. 2 Protokołu nr 7 do Konwencji (prawo do odwołania w sprawach karnych) oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

  – ogólna wypowiedź gubernatora nt. walki z korupcją – brak naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

   

   

  47. Navalny i Yashin p. Rosji, skarga nr 76204/11, wyrok z 4 grudnia 2014 r. [NSA]

   

  • zgromadzenia publiczne, zgromadzenia spontaniczne, pozbawienie wolności, zasady traktowania osób pozbawionych wolności, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji

  – zatrzymanie, pozbawienie wolności i skazanie skarżących na kary administracyjne z uwagi na nieprzestrzeganie polecenia policji ws. zaprzestania spontanicznego marszu prowadzonego po rozwiązaniu zgromadzenia publicznego – naruszenie art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 5 ust. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego), art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), art. 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 18 Konwencji (granice stosowania ograniczeń praw)

   

   

  48. Fredrik Neij i Peter Sunde Kolmisoppi p. Szwecji, skarga nr 40397/12, decyzja z 19 lutego 2013 r. [MS]

   

  • wolność przekazywania informacji, wolność internetu

  – skazanie i zobowiązanie do zapłaty odszkodowania za prowadzenie strony internetowej umożliwiającej osobom trzecim pobieranie plików z naruszeniem praw autorskich – skarga na podstawie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

   

   

  49. N.K.M. p. Węgrom, skarga nr 66529/11, wyrok z 14 maja 2013 r. [NSA]

   

  • ochrona własności, regulacja świadczeń społecznych, reformy świadczeń społecznych, kryzys ekonomiczny, podatki, służba publiczna

  – nieproporcjonalnie wysokie opodatkowanie odprawy w sektorze publicznym – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji)

   

   

  50. O’Keeffe p. Irlandii, skarga nr 35810/09, wyrok Wielkiej Izby z 28 stycznia 2014 r. [MS]

   

  • ochrona osób szczególnie wrażliwych, ochrona osób przed przemocą, obowiązki pozytywne, skuteczne śledztwo, jakość prawa, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji, dobro dziecka, edukacja

  – obowiązki pozytywne państwa w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony przed złym traktowaniem osób w placówkach (edukacyjnych) – naruszenie art. 3 Konwencji w aspekcie materialnym (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), naruszenie art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) w związku z art. 3, brak naruszenia art. 3 w aspekcie proceduralnym

   

   

  51. Ostendorf p. Niemcom, skarga nr 15598/08, wyrok z 7 marca 2013 r. [MS]

   

  • pozbawienie wolności, szczególne zatrzymanie, zwalczanie przestępstw, względy bezpieczeństwa, przemoc kibiców

  – czterogodzinne zapobiegawcze zatrzymanie kibica piłkarskiego przez policję w celu zapobieżenia udziałowi w burdzie – brak naruszenia art. 5 ust.1 lit. b Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) 

   

   

  52. Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes p. Austrii, skarga nr 39534/07, wyrok z 28 listopada 2013 r. [NSA]

   

  • dostęp do informacji publicznych, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji, skarga konstytucyjna,

  – odmowa władz regionalnych przekazania kopii decyzji administracyjnych stowarzyszeniu, które chciało przeanalizować skutki przeniesień własności – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii), brak naruszenia art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

   

   

  53. Peltereau-Villeneuve p. Szwajcarii, skarga nr 60101/09, wyrok z 28 października 2014 r. [PG]

   

  • rzetelność procesu sądowego, zasada domniemania niewinności przy umorzeniu postępowania karnego z uwagi na przedawnienie, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych

  – sformułowania zawarte w uzasadnieniu postanowienia prokuratora przesądzające bez wyroku sądu o winie – naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

   

   

  54. Petrova p. Łotwie, skarga nr 4605/05, wyrok z 24 czerwca 2014 r. [TK]

   

  • sprawy medyczne, prawa pacjenta, jakość prawa, proceduralne gwarancje prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  – brak poszanowania praw rodziny z uwagi na niejasne przepisy i brak odpowiednich gwarancji proceduralnych w odniesieniu do pobrania organów od osoby zmarłej – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), brak potrzeby zbadania na gruncie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

   

   

  55. Ramanauskas p. Litwie, skarga nr 74420/01, wyrok Wielkiej Izby z dnia 5 lutego 2008 r. [MS]

   

  • rzetelność procesu sądowego, prowokacja policyjna, dopuszczalność dowodów, zwalczanie przestępstw, korupcja  

  – skazanie za korupcję sprowokowaną przez policję – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania sprawy na gruncie art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji

   

   

  56. Raw i Inni p. Francji, skarga nr 10131/11, wyrok z 7 marca 2013 r. [MS]

   

  • uprowadzenie dziecka, Konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, egzekucja orzeczeń krajowych, dobro dziecka

   – brak wykonania orzeczenia nakazującego wydanie małoletnich dzieci do jednego z rodziców za granicą, od którego zostały uprowadzone – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  57. Roşiianu p. Rumunii, skarga nr 27329/06, wyrok z 24 czerwca 2014 r. [NSA]

   

  • dostęp do informacji publicznych, dostęp do sądu, egzekucja orzeczeń krajowych

  – brak udostępnienia dziennikarzowi w odpowiedniej formie szeregu informacji dotyczących różnych aspektów działania merostwa wbrew orzeczeniom sądów krajowych – naruszenie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) i art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)

   

   

  58. R.Sz. p. Węgrom, skarga nr 41838/11, wyrok z 2 lipca 2013 r. [NSA]

   

  • ochrona własności, regulacja świadczeń społecznych, reformy świadczeń społecznych, kryzys ekonomiczny, podatki, służba publiczna

  – nieproporcjonalnie wysokie opodatkowanie odprawy w sektorze publicznym – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji)

   

   

  59. Salduz p. Turcji, skarga nr 36391/02, wyrok Wielkiej Izby z dnia 27 listopada 2008 r. [MS]

   

  • rzetelność procesu sądowego, zatrzymanie, prawo do obrony, dostęp do obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, dopuszczalność dowodów, kontradyktoryjność

  – wykorzystanie jako dowodu zeznań złożonych na policji przez nieletniego w sytuacji, w której nie korzystał z dostępu do obrońcy w czasie zatrzymania przez policję – naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

  – brak zakomunikowania skarżącemu pisemnej opinii prokuratora w czasie postępowania przed sądem kasacyjnym – naruszenie art. 6 ust. 1Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

   

   

  60. Shchiborshch i Kuzmina p. Rosji, skarga nr 5269/08, wyrok z 16 stycznia 2014 r. [MS]

   

  • prawo do życia, działanie funkcjonariuszy, skuteczne śledztwo, sprawy medyczne, prawa osób z niepełnosprawnością, ochrona osób szczególnie wrażliwych, zatrzymanie

  – brak odpowiedniego zaplanowania i kontroli w trakcie operacji zatrzymania w celu przymusowej hospitalizacji osoby z zaburzeniami psychicznymi, która skutkowała śmiercią tej osoby, brak przeprowadzenia skutecznego śledztwa – naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia) w aspekcie materialnym i proceduralnym oraz art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

   

   

  61. Axel Springer AG p. Niemcom (nr 2), skarga nr 48311/10, wyrok z 10 lipca 2014 r. [NSA]

   

  • wolność prasy, wypowiedź nt. osoby publicznej

  – zakaz nałożony na prasę publikowania wypowiedzi polityka zawierającej zarzuty dotyczące innego polityka – naruszenie art. 10 wolność wyrażania opinii) Konwencji

   

   

  62. Stichting Ostade Blade p. Holandii, skarga nr 8406/06, decyzja z 27 maja 2014 r. [TK]

   

  • wolność prasy, przeszukanie, dziennikarskie źródła informacji, terroryzm

  – przeszukanie w redakcji w celu znalezienia dowodu przestępstwa w związku z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym – skarga na podstawie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii) w sposób oczywisty nieuzasadniona i niedopuszczalna

   

   

  63. Suso Musa p. Malcie, skarga nr 42337/12, wyrok z 23 lipca 2013 r. [NSA]

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, pozbawienie wolności, długość pozbawienia wolności w celu deportacji, kontrola sądowa pozbawienia wolności, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji

   – pozbawienie wolności osoby ubiegającej się o azyl przez nadmiernie długi czas – naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f Konwencji

  – brak skutecznego środka odwoławczego w celu zbadania zgodności z prawem pozbawienia wolności – naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji

  – zobowiązanie pozwanego państwa do podjęcia środków generalnych w odniesieniu do krajowych środków odwoławczych – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

   

   

  64. Tarakhel p. Szwajcarii, skarga nr 29217/12, wyrok Wielkiej Izby z 4 listopada 2014 r. [NSA]

   

  • postępowania dotyczące pobytu cudzoziemców, gwarancje ze strony władz państwa przeznaczenia, dobro dziecka, prawo UE, warunki pobytu cudzoziemców

  – zamiar odesłania do Włoch rodziny osób ubiegających się o azyl bez upewnienia się i otrzymania gwarancji władz włoskich, że rodzina otrzyma odpowiednie warunki pobytu zgodne z dobrem dzieci – w razie odesłania do Włoch naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

   

   

  65. Tarantino i Inni p. Włochom, skargi nr 25851/09, 29284/09 oraz 64090/09, wyrok z 2 kwietnia 2013 r. [NSA]

   

  • prawo do nauki, dostęp na studia

  – ustawodawstwo przewidujące egzaminy wstępne oraz ograniczenia dotyczące liczby przyjmowanych osób na studia na uczelniach medycznych państwowych i prywatnych – brak naruszenia art. 2 Protokołu nr 1 (prawo do nauki)

   

   

  66. Tešić p. Serbii, skarga nr 4678/07 i 50591/12, wyrok z 11 lutego 2014 r. [MS]

   

  • wolność wyrażania opinii, ochrona osób szczególnie wrażliwych, egzekucja orzeczeń krajowych, sposób egzekwowania zobowiązań finansowych

  – nieproporcjonalnie wysokie zadośćuczynienie zasądzone od osoby starszej i w trudnej sytuacji finansowej oraz niewłaściwy, powodujący zagrożenie egzystencji osoby sposób jego egzekwowania – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)

   

   

  67. Teixeira De Castro p. Portugalii, skarga nr 44/1997/828/1034, wyrok z dnia 9 czerwca 1998 r. [MS]

   

  • rzetelność procesu sądowego, zwalczanie przestępstw, prowokacja policyjna, dopuszczalność dowodów

  – skazanie za przemyt narkotyków w oparciu głównie o zeznania dwóch policjantów, którzy sprowokowali popełnienie przestępstwa – naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 3 Konwencji

   

   

  68. Trabelsi p. Belgii, skarga nr 140/10, wyrok z 4 września 2014 r. [MS]

   

  • dożywotnia kara pozbawienia wolności, ekstradycja, gwarancje ze strony władz państwa przeznaczenia, narażenie na ryzyko złego traktowania, terroryzm, prawo do skargi indywidualnej do Trybunału, zarządzenia tymczasowe na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału

  – ekstradycja do państwa, w którym skarżący był narażony na skazanie na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez przewidywalnej możliwości zmniejszenia kary w trakcie jej odbywania – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania);

  – ekstradycja do odległego państwa skutkująca utrudnieniem dla więzi rodzinnych – zarzut naruszenia art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) w sposób oczywisty nieuzasadniony i niedopuszczalny

  – ekstradycja a zakaz ponownego sądzenia lub karania – zarzut naruszenia art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji (zakaz ponownego sądzenia lub karania) niezgodny ratione materiae lub w sposób oczywisty nieuzasadniony

  – ekstradycja dokonana wbrew zarządzeniu tymczasowemu Trybunału i przed zakończeniem postępowania przed Trybunałem – naruszenie art. 34 Konwencji (prawo do skargi indywidualnej)

   

   

  69. Uzun p. Tucji, skarga nr 10755/13, decyzja z 30 kwietnia 2013 r. [TK]

   

  • krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji, skarga konstytucyjna

  – niewykorzystanie nowego i dostępnego krajowego środka odwoławczego do Trybunału Konstytucyjnego – niedopuszczalność skargi (art. 35 ust. 1 Konwencji) 

   

   

  70. Winterstein i Inni p. Francji, skarga nr 27013/07, streszczenie wyroku z 17 października 2013 r. [MS]

   

  • ochrona osób szczególnie wrażliwych, eksmisja, poszanowanie mieszkania, sprawy dotyczące mniejszości etnicznych

  – eksmisja francuskich Podróżników (Travellers) z nieruchomości, na której mieszkali od lat bezprawnie i z naruszeniem regulacji dotyczących planowania przestrzennego – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  71. Velyo Velev p. Bułgarii, skarga nr 16032/07, wyrok z 27 maja 2014 r. [MS]

   

  • zasady traktowania osób pozbawionych wolności, prawa osoby tymczasowo aresztowanej, prawo do nauki

  – odmowa zezwolenia na zapisanie się do szkoły działającej w więzieniu – naruszenie art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki), brak potrzeby zbadania skargi na gruncie art. 6 ust. 2 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego – aspekt domniemania niewinności)

   

   

  72. Vinter i Inni p. Wielkiej Brytanii, skargi nr 66069/09, 130/10 i 3896/10, wyrok Wielkiej Izby z 9 lipca 2013 r. [TK]

   

  • dożywotnia kara pozbawienia wolności

  – możliwość przedterminowego zwolnienia jedynie z uwagi na śmiertelną chorobę lub poważną niepełnosprawność – naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania)

   

   

  73. Vistiņš i Perepjolkins p. Łotwie, skarga nr 71243/01, wyrok Wielkiej Izby ws. słusznego zadośćuczynienia z 25 marca 2014 r. [NSA]

   

  • ochrona własności, zgodne z prawem wywłaszczenie, słuszne zadośćuczynienie

  – odszkodowanie za wywłaszczenie przyznane przez Trybunał w oparciu o względy słuszności – zastosowanie art. 41 Konwencji (słuszne zadośćuczynienie) w związku z naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności)

   

   

  74. Oleksandr Volkov p. Ukraine, nr 21722/11, wyrok z 9 stycznia 2013 r. [TK]

   

  • bezstronności i niezależność wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, zasada pewności prawnej, przedawnienie, jakość prawa, jakość uzasadnienia orzeczeń krajowych, rozbieżności w orzecznictwie krajowym

  – wady o charakterze strukturalnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, brak terminu przedawnienia nakładania kar dyscyplinarnych na sędziów oraz nadużycia dotyczące głosowania elektronicznego w parlamencie przy podejmowaniu decyzji o odwołaniu sędziego, skład izby badającej sprawę skarżącego określony przez sędziego, którego kadencja jako przewodniczącego sądu upłynęła – naruszenia art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego) w różnych aspektach

  – odwołanie sędziego za naruszenie przysięgi przy braku spójnej wykładni tego wykroczenia oraz odpowiednich gwarancji proceduralnych – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  – zobowiązanie pozwanego państwa do podjęcia środków o charakterze generalnym w celu zreformowania systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów; zobowiązanie do pilnego przywrócenia skarżącego na stanowisko sędziego SN – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

   

   

  75. Vona p. Węgrom, skarga nr 35943/10, wyrok z 9 lipca 2013 r. [TK]

   

  • przestępstwa z nienawiści, zwalczanie przestępstw, wolność stowarzyszania się, sprawy dotyczące mniejszości etnicznych

  – rozwiązanie stowarzyszenia zaangażowanego w zgromadzenia o charakterze antyromskim i parady o charakterze paramilitarnym – brak naruszenia art. 11 Konwencji 

   

   

  76. Yefimenko p. Rosji, skarga nr 152/04 , wyrok z 12 grudnia 2013 r. [TK]

   

  • skład sądu - sąd ustanowiony ustawą, pozbawienie wolności, zasady traktowania osób pozbawionych wolności, poszanowanie korespondencji, cenzura korespondencji, krajowe środki odwoławcze w przypadku naruszenia Konwencji, prawo do skargi indywidualnej do Trybunału

  – skład sądu – wieloletnie wykonywanie wyroku pozbawienia wolności wydanego przez sąd „nieustanowiony ustawą” – naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a Konwencji (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)

  – warunki pozbawienia wolności oraz brak skutecznego krajowego środka odwoławczego – naruszenia art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego)

  – cenzura korespondencji skarżącego z organizacjami pozarządowymi oraz radą adwokacką – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

  – cenzura korespondencji skarżącego z Trybunałem – naruszenie art. 34 Konwencji (prawo do skargi indywidualnej)

   

   

  77. Youth Initiative for Human Rights p. Serbii, skarga nr 48135/06, wyrok z 25 czerwca 2013 r. [TK]

   

  • dostęp do informacji publicznych, egzekucja orzeczeń krajowych, kontrola korespondencji,

   – odmowa ze strony agencji wywiadowczej udzielenia organizacji pozarządowej dostępu do informacji mimo wiążącej decyzji właściwego organu nakazującej udostępnienie tej informacji – naruszenie art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii);

  – zobowiązanie pozwanego państwa do zapewnienia skarżącej organizacji dostępu do wnioskowanej informacji – zastosowanie art. 46 Konwencji (moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków)

   

   

  78. Zhou p. Włochom, skarga nr 33773/11, wyrok z 21 stycznia 2014 r. [MS]

   

  • odebranie dziecka, ochrona osób szczególnie wrażliwych, dobro dziecka

  – odebranie dziecka osobie w trudnej sytuacji i przekazanie do przysposobienia – naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)

   

   

  79. Zolotas p. Grecji (nr 2), skarga nr 66610/09, wyrok z 29 stycznia 2013 r. [NSA]

   

  • ochrona własności, uśpione rachunki bankowe, przedawnienie

  – przejęcie przez państwo środków zgromadzonych na tzw. uśpionym rachunku bankowym z uwagi na upływ terminu przedawnienia – naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności)

   

  --------------------------------------------------------------------------
  *Tłumaczenie obszernych fragmentów wyroku

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:

  604