close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • RADA DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

 • Rada do Spraw Zagranicznych (ang. Foreign Affairs Council, FAC) jest najwyższym organem decyzyjnym WPZiB.

   

  Rada do Spraw Zagranicznych została  - obok Rady do Spraw Ogólnych (ang. General Affairs Council, GAC) - wyodrębniona na mocy Traktatu Lizbońskiego z wcześniej funkcjonującej Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Co do zasady, Rada jest organem Unii obradującym na  szczeblu ministerialnym,  od podnoszonej tematyki zależy natomiast udział konkretnych ministrów w jej posiedzeniu (gdy poruszane są kwestie z dziedziny Wspólnej Polityki Rolnej, będą to ministrowie ds. rolnictwa itd.). Są to tzw. „formacje” Rady. FAC i GAC jako jedyne formacje zostały wprost wymienione w Traktacie.

   

  W skład Rady do Spraw Zagranicznych jako formacji Rady zajmującej się stosunkami zewnętrznymi UE  wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii lub ich zastępcy.  Posiedzenia FAC odbywają się średnio co miesiąc, w tym samym tygodniu, co posiedzenia GAC - są to najczęściej spotykające  się formacje Rady. Ponadto, raz na pół roku,  FAC spotyka się nieformalnie w formule tzw. Gymnich (nazwa pochodzi od zamku w Niemczech, gdzie takie spotkanie miało po raz pierwszy miejsce w latach 70-tych XX w.).

   

  FAC opracowuje działania zewnętrzne Unii na podstawie strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską,  zapewnia spójność działań Unii oraz odbywa zasadnicze dyskusje polityczne dotyczące kwestii o wymiarze globalnym. W odróżnieniu od pozostałych formacji Rady, w których Traktat Lizboński zachował przewodnictwo rotacyjne, Radą do Spraw Zagranicznych kieruje Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Za organizację nieformalnych posiedzeń Gymnich odpowiada, jak wcześniej, rotacyjna prezydencja.

   

  FAC  zajmuje się następującymi obszarami działania UE: WPZiB, Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), Wspólną Polityką Handlową (WPH) oraz współpracą w zakresie rozwoju i pomocy humanitarnej. W przypadku, gdy FAC jest zwoływana w celu omawiania kwestii WPH, obradom przewodniczący prezydencja rotacyjna.

   

  Fakt istnienia stałego przewodnictwa FAC  ogranicza możliwość bezpośredniego wpływania państw członkowskich na kierunki dyskusji politycznej na tym forum. W celu zwracania uwagi UE podczas sesji Rady na tematy szczególnie dla Polski istotne (takie, jak np. Kaukaz Południowy, czy Białoruś), MSZ RP zgłasza swoje sugestie na forum grup przygotowawczych oraz w kontaktach nieformalnych z Wysokim Przedstawicielem oraz członkami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: