close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • TRÓJKĄT WEIMARSKI

 •  

  Formuła Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas i Niemiec - Hansa-Dietricha Genschera. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się z czasem w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu usprawnienie i zacieśnienie współpracy między trzema krajami. W kolejnych latach współpraca weimarska rozszerzona została o spotkania ministrów obrony (1997), sprawiedliwości (1997), finansów (2001) oraz na płaszczyznę parlamentarną (od 1992 r.). Największym politycznym osiągnięciem współpracy stało się podniesienie jej na szczebel szefów państw i rządów (od 1998 r.).

   

  Współpraca weimarska to jednak nie tylko kontakty polityczne, ale i społeczne. Wymienić tu należy współpracę i wymianę młodzieży, współpracę partnerską miast i regionów, współpracę kulturalną.

   

  Nadrzędnym celem współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego było przezwyciężenie podziału Europy i wprowadzenie młodych demokracji państw Europy Środkowowschodniej, w tym głównie Polski, do wspólnoty państw europejskich, a tym samym kontynuowanie dzieła budowy silnej, pozbawionej podziałów Europy. Uznając, że „Polacy, Francuz i Niemcy są w sposób szczególny odpowiedzialni za sprawę wypracowania w Europie takich form dobrego sąsiedztwa, które sprawdzą się w przyszłości" (fragment wspólnego oświadczenia ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji oraz Niemiec w sprawie przyszłości Europy. Weimar, 29 sierpnia 1991 r.), ministrowie postanowili zainicjować dzieło budowy trwałych struktur współpracy.

   

  Gdy wraz z akcesją Polski do NATO i UE cel ten został zrealizowany, koniecznością stała się redefinicja zadań współpracy weimarskiej. W rozszerzonej UE Trójkąt Weimarski pełni rolę forum konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach polityki europejskiej.

   

  Obszary współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego

   

  Współpraca polityczna

  Istotne pozostają spotkania na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas odbyło się osiem spotkań na szczycie Trójkąta Weimarskiego z udziałem Prezydentów Polski i Francji oraz Kanclerza Niemiec, ostatnie 7 lutego 2011 r. w Warszawie. Regularnie spotykają się ministrowie spraw zagranicznych (ostatnio 3 kwietnia 2015 we Wrocławiu). 

   

  Ważnym obszarem zainteresowania partnerów weimarskich pozostaje Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, czego dobrym przykładem może być wspólny list weimarskich ministrów SZ i Obrony do WP C. Ashton z 6.12.2010 r. W kolejnym liście do C. Ashton przekazanym podczas spotkania Gymnich w Sopocie (2-3.09.2011 r.) państwa TW oraz Włochy i Hiszpania wskazały na potrzebę kontynuacji działań zmierzających do lepszego wykorzystania potencjału WPBiO.  Jedną z najbardziej zaawansowanych dziedzin współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego jest współpraca wojskowa, a wspólny udział w misjach wojskowych w Afganistanie czy w Kongo, stanowi katalizator wspólnych celów i działań. Współpraca wojskowa stanowi przykład tego, że Trójkąt Weimarski jest formułą o znacznym potencjale rozwojowym, czego potwierdzeniem jest Weimarska Grupa Bojowa, pełniąca dyżur w pierwszej połowie 2013 r. Ministrowie SZ i obrony TW podpisali wspólny list do WP F. Mogherini ws. dalszego kierunku rozwoju WPBiO Unii Europejskiej. Propozycje Polski, Francji i Niemiec stały się przedmiotem dyskusji na forum UE przed czerwcową Radą Europejską (25-26.06.15).

   

  Współpraca międzyparlamentarna

  Ważną rolę w umacnianiu współpracy weimarskiej odgrywa współpraca międzyparlamentarna. 14 lipca 2006 r. w ramach Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu utworzono Grupę Parlamentarną Trójkąta Weimarskiego. Odbywają się spotkania komisji parlamentarnych w formule Trójkąta Weimarskiego - spotkanie prezydiów 3 Parlamentów miało miejsce w dniach 4-5 lipca 2013. Przewodniczący Komisji SZ Sejmu spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji na konferencji w Berlinie w czerwcu 2014.

   

  Współpraca międzyregionalna

  Trójkąt Weimarski tworzy dogodne ramy dla dalszego dynamicznego rozwoju współpracy międzyregionalnej. Obecnie istnieje ok. 2000 niemiecko-francuskich partnerstw miast oraz ok. 650 niemiecko-polskich, co stwarza duże możliwości zacieśniania kontaktów. W ramach współpracy trójstronnej jest 11 partnerstw. Bardziej zaawansowana w tym zakresie jest współpraca regionów, tzw. małe „Trójkąty Weimarskie”. Dobrym przykładem jest tu umowa o współpracy zawarta między francuskim regionem Nord Pas-de-Calais, niemieckim landem Nadrenia- Północna Westfalia oraz Śląskiem. W jej ramach co roku odbywają się spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Udział w nich biorą 15-osobowe grupy młodych ludzi z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności. Przykładem regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest też współpraca województwa mazowieckiego i regionów Ile de France i Brandenburgii oraz Poznania, Rennes i Hanoweru.

   

  Współpraca kulturalna

  Istotną rolę w polsko-niemiecko-francuskich kontaktach odgrywa współpraca kulturalna, której trzon stanowi wymiana młodzieży, prowadzona, m.in. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Niemiecko-Francuski Jugendwerk. Po wstąpieniu Polski do UE współpraca tych dwóch instytucji została zintensyfikowana, przyczyniając się do powstania stabilnych partnerstw polsko-niemiecko-francuskich. We współpracę młodzieży włączyły się też ministerstwa spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Jej wyrazem są staże i szkolenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dla młodych dyplomatów, których celem jest promowanie wiedzy o Polsce. Do trójstronnych przedsięwzięć kulturalnych należą TRIALOG (polsko-francusko-niemieckie spotkania pisarzy i intelektualistów) oraz Rajd Kulturalny TRIDEM, organizowany przez resorty kultury krajów Trójkąta Weimarskiego z udziałem 100 młodych uczestników z trzech państw. Przedsięwzięcia kulturalne w ramach Trójkąta Weimarskiego wspiera Instytut w Genshagen.

   

  Nagroda im. Adama Mickiewicza

  Ważnym elementem współpracy weimarskiej jest również Nagroda im. Adama Mickiewicza, przyznawana od 2006 r. przez Komitet Wspierania Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej i Miasto Weimar, za działania na rzecz pojednania i współpracy w Europie.

  Dotychczasowi Laureaci:

  2006:  Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher, Krzysztof Skubiszewski

  2007:  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM)

  2008:  Władysław Bartoszewski, Rudolf von Thadden, Jérome Vaillant

  2009:  StéphaneHessel, Freya von Moltke, Zdzisław Najder

  2010:  regiony Małopolska, kraj związkowy Turyngia i Pikardia (po raz pierwszy nagroda nie została przyznana instytucjom lub osobom, lecz regionom)

  2011:  Instytut Goethego w Monachium, Instytut Francuski i Instytut Adama Mickiewicza 

  2012: prof. Michał Kleiber, prof. Jack Lang, prof. Rita Süssmuth

   

  Najważniejsze spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego w 2015 oraz 2016 r.  

  Kalendarium 2015
  - 31.03. spotkanie ministrów obrony w Poczdamie. Podpisanie wspólnego listu do WP F. Mogherini ws. dalszego kierunku rozwoju WPBiO Unii Europejskiej.
  - 03.04. spotkanie ministrów SZ we Wrocławiu. Podpisanie wspólnego listu do WP F. Mogherini ws. dalszego kierunku rozwoju WPBiO Unii Europejskiej, omówienie kwestii dot. bezpieczeństwa, sytuacji na wschodzie oraz w południowym sąsiedztwie.
  - 21.-23.06. konferencja parlamentarzystów z PL, DE i FR w Paryżu w ramach politycznego dialogu międzyparlamentarnego. Współorganizatorami wydarzenia byli: Institut Montaigne, Stiftung Genshagen, Deutsches Polen Institut oraz Instytut Spraw Publicznych.
  - 06.07.  spotkanie ministrów finansów państw TW (ze strony PL - min. M.Szczurek). Tematem była aktualna sytuacja finansowa w Europie i świecie oraz współpraca trójstronna. Kolejne zostało zaplanowane na początek 2016  w Berlinie.
  - 19-28.08. Trójstronna Szkoła Letnia w Genshagen. Tematem przewodnim była polityka obronna oraz rola trzech państw we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony w Unii Europejskiej i NATO. (Defending Europe: German, French and Polish Approaches to European Defence).

  - 30.09. spotkanie ministrów ds. europejskich w  Paryżu z udziałem min. R. Trzaskowskiego, min. M. Rotha i min. H. Desir. Po zakończonym spotkaniu, ministrowie wydali wspólne oświadczenie pt. „Odzyskać inicjatywę dla Europy”, w której wezwali do większej solidarności i pogłębionej integracji europejskiej w odpowiedzi na kryzysy, z którymi zmaga się Unia Europejska.

  Kalendarium 2016:

  - 19.01.2016    spotkanie ministrów finansów TW w Berlinie (ze strony RP – Min. P. Szałamacha).

  - 6.04.2016       wywiad ministra Witolda Waszczykowskiego w „Gazecie Wyborczej” na temat współpracy w formule Trójkąta Weimarskiego.

  -13.04.2016     spotkanie ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego z ambasadorami Francji i Niemiec w Polsce, Pierrem Buhlerem oraz Rolfem Nikelem.

  - 14.04.2016    spotkanie Ministra Witolda Waszczykowskiego z ambasadorami Francji i Niemiec w Polsce, Pierrem Buhlerem oraz Rolfem Nikelem.

  13-14.06. – spotkanie ministrów ds. europejskich w Warszawie

  28-29.08. – spotkanie ministrów SZ z okazji 25-tej rocznicy utworzenia TW w Weimarze; wspólne otwarcie przez ministrów SZ TW narady niemieckich ambasadorów w Berlinie; tzw. warsztaty weimarskie nt. stosunków UE-Chiny z udziałem dyplomatów i ekspertów z FR, DE i PL

  14.09. – spotkanie Min. Witolda Waszczykowskiego w formacie TW z ministrami spraw zagranicznych DE i FR w Kijowie, w czasie jego wizyty na Ukrainie; głównymi tematami spotkania były sytuacja na Ukrainie i stan przygotowań do spotkania UE-27 w Bratysławie w dniu 16 września; ministrowie DE i FR poinformowali także o wspólnym dokumencie ministrów obrony tych państw w sprawie reformy WPBiO

  20.09. – uroczystość wręczenia Young Europeans Awards w Brukseli, w której wzięli udział ministrowie ds. europejskich TW; w ramach uroczystości odbyła się debata z młodzieżą nt. problemu migracji

  9.11. – konsultacje dyrektorów departamentów wschodnich Trójkąta Weimarskiego w Warszawie

  5.12. – konsultacje dyrektorów departamentów europejskich w Berlinie

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: