close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • TRÓJKĄT WEIMARSKI

 • Geneza Trójkąta Weimarskiego

  Formuła Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas i Niemiec - Hansa-Dietricha Genschera. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się z czasem w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu usprawnienie i zacieśnienie współpracy między trzema krajami. W kolejnych latach współpraca weimarska rozszerzona została o spotkania ministrów obrony (1997), sprawiedliwości (1997), finansów (2001) oraz na płaszczyznę parlamentarną (od 1992 r.). Największym politycznym osiągnięciem współpracy stało się podniesienie jej na szczebel szefów państw i rządów (od 1998 r.).

   

  Współpraca weimarska to jednak nie tylko kontakty polityczne, ale i społeczne. Wymienić tu należy współpracę i wymianę młodzieży, współpracę partnerską miast i regionów, współpracę kulturalną.

   

  Nadrzędnym celem współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego było przezwyciężenie podziału Europy i wprowadzenie młodych demokracji państw Europy Środkowowschodniej, w tym głównie Polski, do wspólnoty państw europejskich, a tym samym kontynuowanie dzieła budowy silnej, pozbawionej podziałów Europy. Uznając, że „Polacy, Francuz i Niemcy są w sposób szczególny odpowiedzialni za sprawę wypracowania w Europie takich form dobrego sąsiedztwa, które sprawdzą się w przyszłości" (fragment wspólnego oświadczenia ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji oraz Niemiec w sprawie przyszłości Europy. Weimar, 29 sierpnia 1991 r.), ministrowie postanowili zainicjować dzieło budowy trwałych struktur współpracy.

   

  Gdy wraz z akcesją Polski do NATO i UE cel ten został zrealizowany, koniecznością stała się redefinicja zadań współpracy weimarskiej. W rozszerzonej UE Trójkąt Weimarski pełni rolę forum konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach polityki europejskiej.

   

  Obszary współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego

   

  Współpraca polityczna

  Istotne pozostają spotkania na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas odbyło się osiem spotkań na szczycie Trójkąta Weimarskiego z udziałem Prezydentów Polski i Francji oraz Kanclerza Niemiec, ostatnie 7 lutego 2011 r. w Warszawie. Regularnie spotykają się ministrowie spraw zagranicznych (ostatnio 29 lutego 2012 r. w Berlinie).

  Szczególnie intensywny charakter miała w ostatnich latach współpraca w dziedzinie obronności. Polska, Francja i Niemcy były zaangażowane w operację wojskową w Demokratycznej Republice Konga i misję UNIFIL w Libanie. Dobrze rozwijała się współpraca w ramach NATO w Afganistanie, gdzie siły wojskowe wszystkich państw Trójkąta Weimarskiego uczestniczą w misji ISAF. Bardzo dobre doświadczenia wyniesione z misji w Demokratycznej Republice Konga, Libanie i Afganistanie skłoniły Polskę, Francję i Niemcy do intensyfikacji współpracy wojskowej, której przykładem jest projekt utworzenia do 2013 r. wspólnej Grupy Bojowej UE. Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie partnerów weimarskich w rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, czego wyrazem było wystosowanie przez ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Trójkąta Weimarskiego wspólnego listu do Wysokiej Przedstawiciel C. Ashton w tej sprawie (grudzień 2010 r.).

   

  Współpraca międzyparlamentarna

  Ważną rolę w umacnianiu współpracy weimarskiej odgrywa współpraca międzyparlamentarna. 14 lipca 2006 r. w ramach Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu utworzono Grupę Parlamentarną Trójkąta Weimarskiego. Odbywają się spotkania komisji parlamentarnych w formule Trójkąta Weimarskiego. Do pierwszego wspólnego spotkania prezydium Sejmu, Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego doszło w Essen 28-29 maja 2010 roku. W dniach 13-14 listopada 2012 r. w Paryżu odbyło się  spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich Sejmu i Senatu oraz niemieckiego Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego RF.

   

  Współpraca międzyregionalna

  Trójkąt Weimarski tworzy dogodne ramy dla dalszego dynamicznego rozwoju współpracy międzyregionalnej. Obecnie istnieje ok. 2000 niemiecko-francuskich partnerstw miast oraz ok. 650 niemiecko-polskich, co stwarza duże możliwości zacieśniania kontaktów. W ramach współpracy trójstronnej jest 11 partnerstw. Bardziej zaawansowana w tym zakresie jest współpraca regionów, tzw. małe „Trójkąty Weimarskie”. Dobrym przykładem jest tu umowa o współpracy zawarta między francuskim regionem Nord Pas-de-Calais, niemieckim landem Nadrenia- Północna Westfalia oraz Śląskiem. W jej ramach co roku odbywają się spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Udział w nich biorą 15-osobowe grupy młodych ludzi z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności. Przykładem regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest też współpraca województwa mazowieckiego i regionów Ile de France i Brandenburgii oraz Poznania, Rennes i Hanoweru.

   

  Współpraca kulturalna

  Istotną rolę w polsko-niemiecko-francuskich kontaktach odgrywa współpraca kulturalna, której trzon stanowi wymiana młodzieży, prowadzona, m.in. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Niemiecko-Francuski Jugendwerk. Po wstąpieniu Polski do UE współpraca tych dwóch instytucji została zintensyfikowana, przyczyniając się do powstania stabilnych partnerstw polsko-niemiecko-francuskich. We współpracę młodzieży włączyły się też ministerstwa spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Jej wyrazem są staże i szkolenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dla młodych dyplomatów, których celem jest promowanie wiedzy o Polsce. Do trójstronnych przedsięwzięć kulturalnych należą TRIALOG (polsko-francusko-niemieckie spotkania pisarzy i intelektualistów) oraz Rajd Kulturalny TRIDEM, organizowany przez resorty kultury krajów Trójkąta Weimarskiego z udziałem 100 młodych uczestników z trzech państw (ostatnio w maju 2005 r.). Przedsięwzięcia kulturalne w ramach Trójkąta Weimarskiego wspiera Instytut w Genshagen.

   

  Nagroda im. Adama Mickiewicza

  Ważnym elementem współpracy weimarskiej jest również Nagroda im. Adama Mickiewicza, przyznawana od 2006 r. przez Komitet Wspierania Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej i Miasto Weimar, za działania na rzecz pojednania i współpracy w Europie.

  Dotychczasowi Laureaci:

  2006:  Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher, Krzysztof Skubiszewski

  2007:  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM)

  2008:  Władysław Bartoszewski, Rudolf von Thadden, Jérome Vaillant

  2009:  StéphaneHessel, Freya von Moltke, Zdzisław Najder

  2010:  regiony Małopolska, kraj związkowy Turyngia i Pikardia (po raz pierwszy nagroda nie została przyznana instytucjom lub osobom, lecz regionom)

  2011:  Instytut Goethego w Monachium, Instytut Francuski i Instytut Adama Mickiewicza 

  2012: prof. Michał Kleiber, prof. Jack Lang, prof. Rita Süssmuth

   

  Najważniejsze spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego w 2011 r. 

  7 lutego Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Warszawie z udziałem polskiego Prezydenta B. Komorowskiego, Kanclerz A. Merkel oraz Prezydenta Francji N. Sarkozy`ego.

  20 maja Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego w Bydgoszczy i Chobielinie, z częściowym udziałem ministra spraw zagranicznych Republiki Mołdawii.

  29 sierpnia Uroczystości w Weimarze z okazji 20-lecia istnienia Trójkąta Weimarskiego, zorganizowane przez Miasto Weimar i Komitet Wspierania Wspóracy Polsko-Niemiecko-Francuskiej (Komitet "Trójkąta Weimarskiego") we wspólpracy z Kancelarią Stanu Turyngii oraz niemieckim MSZ.

  22 września Spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego w Berlinie.

   

  Najważniejsze spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego w 2012 r.

  29 lutego Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji Trójkąta Weimarskiego w Berlinie.

  8 marca Spotkanie sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego Polski, Francji i Niemiec w Warszawie z udziałem Prezydenta B. Komorowskiego. 

  16 marca Spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego w Antibes (Francja).

  01 października Spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego w Warszawie.

  15 listopada Spotkanie przedstawicieli państw "Weimar+" z udziałem Ministra R. Sikorskiego oraz Ministra T. Siemoniaka (MON).

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: